Otázky s vecným pojmom: Vstupná cena

počet otázok s vecným pojmom : 6Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zdaňovanie nepeňažného príjmu zamestnanca za používanie osobného motorového vozidla aj na súkromné účely

ID3304 | | Ing. Marián Drozd

V októbri 2018 spoločnosť kúpila staršie 6-ročné osobné motorové vozidlo zamestnancovi (rok výroby 2013) a podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., by spoločnosť mala zdaniť nepeňažný príjem zamestanca 1 % zo vstupnej ceny každý rok znižovanej o 12,5 %. Moja otázka je, či prvý rok zdaňovania tohto auta sa počíta od roku výroby alebo od roku nákupu do spoločnosti, t. j. rok 2018 bude prvým rokom zdaňovania už 6-ročného auta.

Zvýšenie vstupnej ceny nehnuteľnosti

ID1172 | | Ing. Iveta Kolenová

V roku 2009 bola zaradená do užívania rekonštruovaná nehnuteľnosť (vystavené stavebné povolenie) na základe povolenia o predčasnom užívaní stavby v obstarávacej cene 100 000 eur a zrýchlene odpisovaná. V roku 2011 bola nehnuteľnosť riadne skolaudovaná a náklady na jej dokončenie vo výške 20 000 eur  sú zvýšením vstupnej ceny nehnuteľnosti alebo technickým zhodnotením? Ak je to zvýšenie vstupnej ceny, mali by sa odpisy prepočítať spôsobom, aby nedošlo k predĺženiu doby odpisovania?

Stanovenie vstupnej ceny budovy

ID1156 | | Ing. Iveta Kolenová

Fyzická osoba dosahuje príjmy z prenájmu podľa §6  ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Budovu, ktorú prenajíma plánuje zaradiť do obchodného majetku a uplatňovať si odpisy ako daňový výdavok. Má však problém stanoviť správnu vstupnú cenu budovy. Budovu obstaral tak, že kúpil rozostavanú stavbu, ktorú následne svojpomocne a bezodplatne dostaval a uviedol do stavu schopného na prevádzkovanie. Keďže išlo v prevažne o bezodplatné nadobudnutie, spoľahlivé stanovenie vstupnej ceny je možné len na základe znaleckého posudku, ktorý si dal vlastník vypracovať. Otázka teda znie, či je možné ako vstupnú cenu nehnuteľnosti pre výpočet daňových odpisov použiť cenu určenú znalcom v odbore. Vychádzame pritom z ust. §25 ods. 1 písm. c) ZDP kde je stanovené, že vstupnou cenou je reprodukčná obstarávacia cena zistená podľa osobitných predpisov, s odvolaním na §25  ods. 6 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p., kde je stanovené, že reprodukčná obstarávacia cena sa použije pri bezodplatnom nadobudnutí majetku a tiež pri preradení z osobného vlastníctva do podnikania.

Vedenie zdravotnej dokumentácie

ID1032 | | JUDr. Zdenko Doktor

Ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný viesť zdravotnú dokumentáciu, a v akom rozsahu?

Automobil v obchodnom majetku

ID75 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ - FO si v novembri 2008 doviezol z USA osobný automobil, ktorý kúpil ako súkromná osoba - občan. Uvedený automobil chce zaradiť do obchodného majetku. V akej cene a čo má (môže) byť jej súčasťou (kúpna cena v USD, dopravné, clo, DPH)? Môžu byť súčasťou vstupnej ceny pre daňové účely náklady na letenku? Môže uvedený automobil zaradiť do obchodného majetku a uplatniť daňový odpis za r. 2008, ak do 31.12.08 neprihlásil automobil na dopravný inšpektorát a automobil má len dočasnú štátnu poznávaciu značku?

Vstupná cena vozidla

ID48 | | Ing. Lucia Vanková

Je poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie (kolok) súčasťou vstupnej ceny osobného automobilu zaradeného do majetku firmy? Zahŕňa sa do vstupnej ceny dodatočná montáž „handsfree" - súpravy na telefonovanie?