Otázky s vecným pojmom: Ukončenie podnikania

počet otázok s vecným pojmom : 11Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Daňové a účtovné odpisy pri predaji podniku v priebehu účtovného obdobia

ID5169 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba účtovala v sústave podvojného účtovníctva. Zmluvou o predaji podniku predala celý podnik právnickej osobe. Dátum účinnosti zmluvy je dátumom predaja podniku, bol to dátum 01. 11. 2023. Fyzická osoba k tomuto dátumu ukončila živnosť (odchod do dôchodku). Má nárok na daňové a účtovné odpisy z majetku, keď ku dňu ukončenia živnosti, ktorý bol zároveň posledným dňom jej účtovného obdobia, mala majetok vo svojom účtovníctve alebo nemá nárok na daňové a účtovné odpisy z majetku, keď k 31. 12. 2023 nemala majetok vo svojom účtovníctve?

Odpis DHIM.

ID2892 | | Ing. Marián Drozd

Daňovník FO mal v majetku firmy DHIM. V roku 2016 na odpisovanie zostal ročný odpis. Uvedený daňovník v roku 2016 ukončil svoju živnosť k 30. 6. 2016. Potom bol zamestnanec. Pri podaní DP 2016 za FO môže odpísať za 6 mesiacov alikvotnú časť ročného odpisu?

Ukončenie podnikateľskej činnosti mesta

ID2306 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

K 30. 9. sme zistili, že podnikateľská činnosť mesta (autodoprava pre občanov) je v strate a chceli by sme ju ku koncu roka zrušiť. Čo je potrebné vykonať pre zrušenie tejto činnosti?

Postúpenie lízingovej zmluvy zo živnosti na s.r.o.

ID2206 | | Ing. Lucia Vanková

Podnikateľ – fyzická osoba má vo svojej živnosti automobil obstaraný prostredníctvom finančného prenájmu (lízingu) na 3 roky, momentálne uplynul prvý rok (v júni 2014). Podnikateľ má v pláne v júli 2014 prerušiť/ukončiť svoju živnosť a chce si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, na ktorú by chcel postúpiť tento lízing bez akýchkoľvek ďalších zmien. Ide o predčasné ukončenie finančného prenájmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.? Aké úpravy základu dane by podnikateľ musel vykonať pri takomto postúpení?

Paušálne výdavky pri ukončení podnikania

ID2125 | | Ing. Anton Kolembus

Ak bola živnosť v r. 2013 zastavená v máji, t. j. daňovník podnikal v mesiacoch 1-4/2013, ako bude počítať paušálne výdavky z dosiahnutého príjmu 3 600 €:

1.) 40 % z príjmu je 1 440 € alebo

2.) vypočíta 4 mesiace x 420 1 680 = €?

Ukončenie podnikania SZČO - podvojné účtovníctvo

ID1809 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Čo všetko je povinnosťou upraviť v základe dane pri ukončení podnikania SZČO účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva? Je možné zaevidovať platby na bankovom účte aj po dátume ukončenia podnikania, týkajúce sa vysporiadania otvorených pohľadávok a záväzkov, odvodov či daní? Ako postupovať v prípade, ak živnostník používal svoju budovu výlučne na podnikanie a riadne ju odpisoval, treba nejakým spôsobom vysporiadať zostatkovú hodnotu, prípadne odpisy, keďže budova dalej zostáva jemu, avšak nebude určená viac na podnikanie?

Ukončenie podnikania - živnosti a daňové náležitosti

ID1606 | | Ing. Dana Žňavová

Ako postupovať pri neuplatnených daňových odpisoch  z budov pri ukončení podnikania a v prípade, ak v predošlých rokoch bola vykázaná strata. Je možné si ju uplatniť, ak by sa podnikanie ukončilo aj v priebehu roka? V prípade DPH a ukončenia podnikania, ako riešiť zásoby a majetok?

Ukončenie podnikania - SZČO

ID1591 | | Ing. Dana Žňavová

Čo všetko je povinnosťou upraviť v základe dane pri ukončení podnikania osoby účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva?

Preradenie obchodnéhom majetku do osobného užívania a DPH

ID1564 | | Ing. Zdenka Jablonková

Podnikateľ  - FO si v roku 2010 kúpil osobný automobil a pri kúpe si uplatnil DPH na vstupe v plnej výške. V rokoch 2010, 2011 a 2012 si uplatnil účtovné aj daňové odpisy. V roku 2013 plánuje ukončiť živnosť a auto preradiť z podnikania do osobného užívania. Ako by mal v tomto prípade postupovať z hľadiska dane z pridanej hodnoty.

Ukončenie podnikania FO z pohľadu DPH

ID1222 | | Ing. Anton Kolembus

Platiteľ má štvrťročné zdaňovacie obdobie. Z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu sa rozhodol ukončiť podnikateľskú činnosti ku dňu 30. 6. 2012. Túto skutočnosť oznámil správcovi dane v zmysle § 67 ods. 9 daňového poriadku a súčasne požiadal o zrušenie registrácie pre DPH.