Otázky s vecným pojmom: Odpisy

počet otázok s vecným pojmom : 166Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odpisová skupina kamerového systému

ID4539 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť pre potreby ochrany majetku obstarala kamerový systém, ktorý pozostáva z TV, materiál + práca v celkovej výške 3 226,25 €. Kamerový systém bol inštalovaný na prenajatej nehnuteľnosti. Do akej odpisovej skupiny a KP sa má zaradiť tento samostatný hmotný majetok na daňové účely?

Zaradenie majetku - nabíjacia stanica

ID4038 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť účtuje v podvojnom účtovníctve a obstarala nabíjacie stanice, na ktoré dostala dotácie. Aký je kód štatistickej klasifikácie produktov a odpisovej skupiny pre elektrickú nabíjaciu stanicu pre osobné vozidlá? Alebo je potrebné pre správne posúdenie pre zaradenie odpisovej skupiny zohľadniť aj, či je stanica umiestnená na stene vo vnútri budovy s pevným prívodným el. káblom? Zaradený majetok budeme odpisovať v obstaranej cene alebo v obstaranej mínus dotácia?

Odpisovanie nehmotného majetku

ID2270 | | Ing. Peter Furmaník

Spoločnosť nakúpila softvér za 18 000 €. Ako má postupovať pri výpočte daňových odpisov a ako dlho má tento majetok odpisovať?

Odpis pohľadávky a účtovanie na analytické účty

ID297 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V roku 2010 vznikli spoločnosti  pohľadávky v sume 100 eur. Účtovný prípad bol zaúčtovaný  na účtoch 311/602. Začiatkom roku  2011 bola postúpená   pohľadávka v sume 70 eur. Spoločnosť zaúčtuje odpis  pohľadávky na účty 546/311 v sume 100 eur  a vznik novej pohľadávky  na účty 315/646 v sume 70 eur.

Treba analyticky rozúčtovať účet 546 z dôvodu, že daňovým výdavkom bude len čiastka 70 eur, t.j. do výšky príjmu z postúpenej pohľadávky?

Účtovné odpisy zohľadňujúce dobu používania majetku

ID593 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Katarína, ktorá podniká ako fyzická osoba a účtuje v jednoduchom účtovníctve, obstarala 1. 10. 2009 nový osobný automobil, ktorého vstupná cena (VC) je 16 800 €. Katarína sa rozhodla, že vypočíta účtovné odpisy, ktoré budú zohľadňovať predpokladanú dobu používania automobilu. Daňové odpisy vypočíta zrýchleným spôsobom podľa § 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Technické zhodnotenie kultúrnej pamiatky

ID85 | | Ing. Alena Benková

Nájomca odkúpil nehnuteľnú kultúrnu pamiatku (budovu), na ktorej ako nájomca vykonal technické zhodnotenie, ktoré na základe písomnej dohody z vlastníkom odpisuje ako iný majetok. Ide o stavebné úpravy a prestavbu, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie. Na povolenie na užívanie stavby bolo príslušným stavebným úradom vydané kolaudačné rozhodnutie. Stavebné práce boli vykonané dodávateľsky a čiastočne vo vlastnej réžii. Pôvodný vlastník písomne súhlasil s vykonaním technického zhodnotenia s podmienkou písomného prehlásenia nájomcu, že ani po ukončení nájmu sa nebude domáhať úhrady zvýšenia hodnoty predmetu nájmu a vynaložených prostriedkov spojených s predmetnými stavebnými prácami a prestavbou.

Ako postupovať pri odpisovaní budovy a technického zhodnotenia?

Prevzatie dlhu

ID1631 | | Ing. Anton Kolembus

Ide o prevzatie dlhu k Zmluve o úvere CarCredit na kúpu automobilu. Spoločnosť prevzala 25 splátok zo 48. Čo sa týka daňových odpisov, treba postupovať v zmysle § 26 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“)  a odpisovať automobil  štyri roky alebo už len 25 mesiacov?

Prerušenie odpisovania

ID1397 | | Ing. Alena Benková

Naša spoločnosť obstarala kúpou v priebehu roku 2012 a zaradila do majetku osobný automobil. V tomto roku by si mohla uplatniť v daňových výdavkoch alikvotnú časť ročného odpisu. V roku 2012 chceme  odpisovanie prerušiť. V nasledujúcom roku si môžeme uplatniť celoročný odpis alebo len alikvotnú časť vypočítanú na rok 2012?

Zvýšenie vstupnej ceny nehnuteľnosti

ID1172 | | Ing. Iveta Kolenová

V roku 2009 bola zaradená do užívania rekonštruovaná nehnuteľnosť (vystavené stavebné povolenie) na základe povolenia o predčasnom užívaní stavby v obstarávacej cene 100 000 eur a zrýchlene odpisovaná. V roku 2011 bola nehnuteľnosť riadne skolaudovaná a náklady na jej dokončenie vo výške 20 000 eur  sú zvýšením vstupnej ceny nehnuteľnosti alebo technickým zhodnotením? Ak je to zvýšenie vstupnej ceny, mali by sa odpisy prepočítať spôsobom, aby nedošlo k predĺženiu doby odpisovania?

Odpisovanie hmotného majetku

ID2284 | | Ing. Dana Žňavová

Dá sa v sústave jednoduchého účtovania uplatniť daňový odpis na hmotný majetok (konkrétne ide o samostatnú hnuteľnú vec), ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 € (konkrétne 450 €)?