Otázky s vecným pojmom: Odpisy

počet otázok s vecným pojmom : 180Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odpisová skupina kamerového systému

ID4539 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť pre potreby ochrany majetku obstarala kamerový systém, ktorý pozostáva z TV, materiál + práca v celkovej výške 3 226,25 €. Kamerový systém bol inštalovaný na prenajatej nehnuteľnosti. Do akej odpisovej skupiny a KP sa má zaradiť tento samostatný hmotný majetok na daňové účely?

Zaradenie majetku - nabíjacia stanica

ID4038 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť účtuje v podvojnom účtovníctve a obstarala nabíjacie stanice, na ktoré dostala dotácie. Aký je kód štatistickej klasifikácie produktov a odpisovej skupiny pre elektrickú nabíjaciu stanicu pre osobné vozidlá? Alebo je potrebné pre správne posúdenie pre zaradenie odpisovej skupiny zohľadniť aj, či je stanica umiestnená na stene vo vnútri budovy s pevným prívodným el. káblom? Zaradený majetok budeme odpisovať v obstaranej cene alebo v obstaranej mínus dotácia?

Odpisovanie nehmotného majetku

ID2270 | | Ing. Peter Furmaník

Spoločnosť nakúpila softvér za 18 000 €. Ako má postupovať pri výpočte daňových odpisov a ako dlho má tento majetok odpisovať?

Odpis pohľadávky a účtovanie na analytické účty

ID297 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V roku 2010 vznikli spoločnosti  pohľadávky v sume 100 eur. Účtovný prípad bol zaúčtovaný  na účtoch 311/602. Začiatkom roku  2011 bola postúpená   pohľadávka v sume 70 eur. Spoločnosť zaúčtuje odpis  pohľadávky na účty 546/311 v sume 100 eur  a vznik novej pohľadávky  na účty 315/646 v sume 70 eur.

Treba analyticky rozúčtovať účet 546 z dôvodu, že daňovým výdavkom bude len čiastka 70 eur, t.j. do výšky príjmu z postúpenej pohľadávky?

Navýšenie základného imania

ID1543 | | Ing. Anton Kolembus

Mesto ako jediný spoločník s. r. o.  navýši základné imanie spoločnosti, a to vecným právom, ktoré spočíva v práve bezplatného užívania priestorov na dobu desiatich rokov.  Ročná hodnota je stanovená znaleckým posudkom. Môže byť desatina nájmu každý rok daňovo uznaným výdavkom?

Odlišný režim z daňového hľadiska pri rovnakej čiastke použitej na technické zhodnotenie

ID813 | | Ing. Lucia Vanková

Podnikateľ A kúpil malú budovu skladu za celkovú obstarávaciu (vstupnú) cenu vo výške 1 700 €. Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. ide o hmotný majetok, ktorý podnikateľ A zaradí do príslušnej odpisovej skupiny a bude ho odpisovať. Výdavky na obstaranie tejto budovy teda nie sú daňovo uznaným výdavkom.

Podnikateľ B rovnako potreboval zvýšiť svoje skladové priestory, a preto vykonal prístavbu svojej existujúcej nehnuteľnosti. Výdavky na túto prístavbu boli vo výške 1 700 €. Pretože tieto výdavky neprevýšili zákonnú čiastku 1 700 €, nejde o technické zhodnotenie, a podnikateľ B teda uplatní tieto výdavky ako daňovo uznané.

Technické zhodnotenie budovy

ID1347 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť vykonala tento rok niekoľko investičných činností (ide o rekonštrukcie viacerých miestností) vo výške približne 50 000 eur, ktoré boli ukončené a zaradené do užívania v apríli. V máji spoločnosť  v úplne inej miestnosti zväčšila priestor a namontovala dvojkrídlové dvere v hodnote 1 600 eur, ktoré sa zaúčtovali na účet 501 (technické zhodnotenie do 1 700 eur) nakoľko suma nespĺňala hodnotu technického zhodnotenia.

V júli sa rekonštruovala chodba na úplne inom poschodí (dávali sa nové kazetové stropy) v hodnote 950 eur. Ako má spoločnosť ďalej pokračovať? Má takéto jednotlivé drobné rekonštrukcie dávať na účet 501 a chápať ich ako samostatné investície nespĺňajúce hodnotu 1 700 eur, resp. ich evidovať na účte 501 do času, keď tieto jednotlivé drobné rekonštrukcie spolu presiahnu sumu 1700 eur, teda sčítať jednotlivé investície -  dvere (1 600 eur) a chodbu (950 eur) preúčtovať z účtu 501 na účet 042, a zaradiť ich s dátumom poslednej investície, teda rekonštrukciou chodby v sume  1 600 eur + 950 eur, alebo  sa mohli dvere zaradiť už ako technické zhodnotenie, nakoľko predchádzajúce investičné činnosti presiahli sumu 1 700 eur, i keď  dvere samé o sebe boli len v hodnote 1 600 eur. Aký je správny postup v takýchto prípadoch?

Odpisy IM

ID2394 | | Ing. Dana Žňavová

JÚ, SZČO, platiteľ DPH. Kúpili sme vz. vozík z ČR . Faktúra je vystavená v českých korunách, bez DPH v rámci EÚ od platiteľa DPH. Ako správne určím odpisy t. j., zo sumy skutočne uhradenej alebo musím faktúru prepočítať kurzom ECB v deň zdanenia? Keďže účtujem v JÚ, do peňažného denníka mi ide suma skutočne uhradená z bankového účtu.

Zaradenie bicykla do obchodného majetku

ID2927 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Fyzická osoba, SZČO začala v r. 2017 uplatňovať skutočné výdavky, t. z. začala účtovať v jednoduchom účtovníctve (dovtedy paušálne výdavky). V 2/2016 obstarala v pozícii občana bicykel v hodnote 4 000 €. Tento bicykel chce SZČO vložiť do podnikania v hodnote 1 000 € ako drobný majetok. Je tento postup možný? Alebo je potrebné vložiť majetok do podnikania ako odpisovaný majetok a "pokračovať" v odpisovaní tohto majetku zo vstupnej ceny 4 000 € v 1. odpisovej skupine, pričom sa daňovo uplatní napr. ročný odpis vo výške 50 % daňového odpisu z dôvodu, že majetok sa používa sčasti aj na súkromný účel? Ktorý postup je správny?

Súbor hnuteľných vecí a lízing

ID2009 | | Ing. Anton Kolembus

Obchodná spoločnosť obstarala ťahač a náves na finančný lízing. Ťahač bol dodaný 2. 10. 2013 (čo je aj dátum zaradenia do užívania), lízingová zmluva je na 36 mesiacov od 2. 10. 2013 do 2. 9. 2016. Náves bol dodaný 20. 9. 2013 (=zaradenie do užívania), lízingová zmluva je na 36 mesiacov od 20. 9. 2013 do 20. 8. 2016. Ťahač a náves budú tvoriť súbor hnuteľných vecí pre účely odpisovania podľa hlavnej veci - ťahača. Podľa zákona sa daňovo odpisuje rovnomerne počas doby trvania lízingu, ako sa potom vysporiadať s odpisom za mesiac 9/2013 u návesu?