Otázky s vecným pojmom: Prenájom dopravných prostriedkov

počet otázok s vecným pojmom : 6Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Platenie DPH z odpísaného vozidla poskytnutého na prenájom zamestnancovi

ID3961 | | Ing. Marián Drozd

Sme obchodná firma, mesačný platiteľ DPH. V obchodnom majetku spoločnosti mame zaradený osobný automobil, pri ktorého obstaraní sme si odpočítali vstupnú DPH v plnom rozsahu. Vozidlo bolo pridelené zamestnancovi spoločnosti na pracovné, ale aj súkromne účely. V zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v z. n. p., zamestnancovi zdaňujeme 1 % z obstarávacej ceny vozidla. Vzhľadom na to, že pri obstaraní vozidla bola vstupná DPH vozidla odpočítaná v plnom rozsahu, každý mesiac sme odvádzali DPH z mesačnej čiastky daňového odpisu, podľa „%“ vyžitia vozidla na súkromné účely.

Vozidlo sme však už doodpisovali. Sme povinní aj naďalej odvádzať DPH z dôvodu používania vozidla zamestnancom aj na súkromne účely? Ak áno, tak z akej čiastky, vzhľadom na to, že auto je už plne odpísané?

Požičanie osobného automobilu

ID2514 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Slovenská jednoosobová spoločnosť bude vykonávať služby výlučne na území Poľska. Konateľ a spoločník je Poliak. Vlastní osobný automobil, ktorý mieni vypožičať na základe Zmluvy o výpožičke slovenskej spoločnosti. V zmluve bude uvedené, že všetky náklady spojené s údržbou a výkonom vozidla, t. j. opravy a údržba, spotrebované PHL na jednotlivé služobné cesty na základe počtu najazdených km, prehliadky, zákonné a havarijné poistenie, umývanie auta bude daňovým nákladom vypožičiavateľa, teda spoločnosti. Otázkou je, či uvedené náklady si bude môcť spoločník a konateľ uplatniť v nákladoch slovenskej spoločnosti, auto bude registrované v Poľsku. Nechce aby spoločnosť vlastnila osobné vozidlo, ktoré 99 % bude jazdiť v Poľsku. Bude musieť asi rozdeľovať náklady na údržbu v pomere na služobné cesty a súkromné? Myslíte si, že slovenská spoločnosť môže vlastniť osobný automobil, ktorý bude jazdiť iba v Poľsku? Mala by jazdiť na poľských značkách? Alebo by mala byť zaregistrovaná na Slovensku a zo Slovenska by vykonávala služobné cesty do Poľska?

Nájom dopravného prostriedku - lietadla slov. subjekt prenajme do Anglicka

ID2415 | | Ing. Marián Drozd

Slov. subjekt zdaniteľná osoba, platiteľ DPH vlastní lietadlo, ktoré chce prenajať zdaniteľnej osobe, platiteľovi DPH do Anglicka.

  • Ak by bol prenájom do 30 dní, postupovali by sme podľa § 16 ods. 2. Slovenský subjekt bude mať povinnosť zaregistrovať sa ako platiteľ DPH v Anglicku, alebo sa prenesie daňová povinnosť na príjemcu služby v Anglicku? Určite DPH musí byť odvedená v Anglicku, len nevieme, či bude samozdanenie, alebo prenos daňovej povinnosti na prijímateľa služby v Anglicku.
  • Ak by to bol dlhodobý prenájom lietadla viac ako 30 dní postupovali by sme podľa § 15 ods. 1, išlo by o samozdanenie. Slov. subjekt by fakturoval bez DPH a v Anglicku by si prijímateľ služby túto samozdanil?

Prenájom obytného automobilu

ID2400 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je spracovanie mäsa, rozšírila predmet svojej činnosti o prenájom hnuteľných vecí (predmet činnosti má zapísaný aj v ORSR) a rozhodla sa obstarať obytné motorové vozidlo (karavan) s úmyslom jeho dlhodobého prenájmu.

Podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") „sú daňovými výdavkami aj odpisy hmotného majetku, okrem majetku poskytnutého na prenájom, pri ktorom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahŕňajú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie...“

Obstarávacia cena vozidla je 100 000 € bez DPH. Jednorazový poplatok na Ministerstvo vnútra (luxusné vozidlá) – predpokladaný možný najvyšší poplatok okolo 3 000 €. Vozidlo by spoločnosť zaradila do 2. odpis. skupiny (6 rokov) ako motorové vozidlá na špeciálne účely (29.10.5).

Havarijné a povinné zmluvné poistenie vozidla bude platiť spoločnosť, ale výdavky na PHL budú hradené nájomcom.

Pre zjednodušenie spoločnosť počítala s celým rokom (t. j., 12 mesiacov):

  • obstarávacia cena 100 000 € + poplatok na MINV 3 000 € = 103 000 €,
  • ročný odpis (daňový je totožný s účtovným): 17 167 €.

Znamená to, že ročný výnos z prenájmu tohto motorového vozidla musí dosiahnuť min. výšku 17 167 € bez DPH, aby nedošlo k zdaneniu rozdielu medzi dosiahnutým výnosom a daňovo uznanou výškou odpisov?

Spoločnosť má v úmysle dať svojmu právnemu zástupcovi vypracovať aj zmluvu týkajúcu sa dlhodobého prenájmu. Je potrebné a dostačujúce, aby k prevádzkovaniu dlhodobého prenájmu existovala zmluva takéhoto charakteru?

A ak by išlo o príležitostný prenájom, bola by tiež potrebná zmluva?

Vyplýva po novele ZDP (rok 2015) ešte nejaká povinnosť z titulu takéhoto prenájmu?

Príjem hotovosti za prenájom majetku v s.r.o.

ID2044 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť má zaradený osobný automobil v majetku spoločnosti, a tento prenajíma FO na základe zmluvy o prenájme. Musí túto tržbu z prenájmu majetku spoločnosť evidovať cez ERP? Alebo môže použiť na príjem hotovosti príjmový doklad?

Automobil v podnikaní

ID79 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Lízing auta bol predčasne /po cca 2 rokoch/ ukončený v roku 2008 z dôvodu neopraviteľnej vady motora. Formálno-právne bol ukončený tak, že nájomca odkúpil auto od prenajímateľa za kúpnu cenu 450 tis. Sk, ktorá bola vyššia, ako zostatková cena, t. j. nemusí upravovať základ dane o rozdiel medzi odpismi podľa § 26 a odpismi podľa § 27 alebo § 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Následne nájomca predal auto tretiemu subjektu za tiež 450 tis. Sk. Majú kúpna cena 450 tis. Sk a následne výnos z predaja auta 450 tis. Sk vplyv na základ dane u nájomcu?

Nájomca následne kúpil jazdené auto za 1 milión Sk. Predajca mu z kúpnej ceny dal zľavu, resp. spísali dohodu o odpustení dlhu približne 400 tis. Sk. Ako zaúčtovať do základu dane tých odpustených 400 tis. Sk, alebo sa budú musieť zdaniť ako napr. dar alebo nepeňažný príjem?