Otázky s vecným pojmom: Vrátenie dane

počet otázok s vecným pojmom : 17Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Automobil používaný čiastočne na podnikanie

ID2720 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, platiteľ dph, zakúpila motorové vozidlo v roku 2015 s odpočtom dph vo výške 100 %. V máji 2016 sa začalo motorové vozidlo používať na podnikateľské účely vo výške 80 % a na súkromné účely vo výške 20 %. Má spoločnosť povinnosť vrátiť dph, ktorá bola odpočítaná pri zakúpení vozidla? Akým spôsobom prosím spoločnosť vypočíta výšku DPH, ktorú má odviesť štátu v mesiacoch, v ktorých používa motorové vozidlo čiastočne aj na súkromné účely? Môžeme použiť mesačný odpis, ktorý rozdelíme na 80 % (použitie na podnikanie) a 20 % (súkromné účely) a z 20 % mesačného odpisu odvedieme DPH vo výške 20 %?

Registrácia DPH podľa § 7 a 7a

ID2316 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť sa zaregistrovala za platiteľa DPH na Slovensku podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Nadobúda tovar a prijíma služby bez DPH z iného členského štátu, ktorý zdaňuje na Slovensku. Ako správne vyplniť daňové priznanie k DPH? Čo v prípade, že tovar, ktorý nakúpila z iného ČŠ bude reklamovať? Má nárok na vrátenie DPH, teda odpočítanie DPH na Slovensku už zdaneného tovaru slovenskou DPH? Ako to správne vykázať v daňovom priznaní? Čo ak slovenská spoločnosť nie je registrovaná na Slovensku za platiteľa DPH a príjme službu (reklamu) od zahraničnej osoby (Facebook) má povinnosť sa registrovať pred prijatím služby podľa § 7a, alebo stačí podať iba daňové priznanie k DPH? Ak nemá povinnosť, ako správne vyplniť daňové priznanie?

Refundácia DPH zaplatená v EÚ

ID2108 | | Miloslav Jošt, Senior Tax Consultant, Accace, k.s.

PO, PÚ, platiteľ DPH. Aké sú podmienky na vrátenie DPH zaplatenej v krajinách EÚ? Napr., platiteľ DPH kúpil olej a mazadlá do auta v ČR cez registračnú pokladnicu. Kedy a za akých podmienok si to môže vyžiadať z danej krajiny?

Žiadosť o vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí a daňový výdavok

ID1632 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť požiadala Maďarsko o vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí za celý rok 2012 v čiastke do 100 000 HUF. V žiadosti (prostredníctvom portálu finančnej správy) však uviedla nesprávne obdobie, nie celý rok 2012 ale iba za jeho časť. Po potvrdení, pri odosielaní žiadosti systém oznámil, že žiadosť nevyhovuje pravidlám, nakoľko limit na vrátenie za obdobie časti roka je 100 000 HUF. Zasielanie opravných verzií žiadosti nie je štátom vrátenie dane podporované. Ako má spoločnosť teraz postupovať z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.? V akom období to bude predstavovať neuznaný daňový výdavok?

Nákup z ČR prostredníctvom e-shopu

ID1554 | | Ing. Zdenka Jablonková

Platiteľ DPH registrovaný v SR pre DPH  nakúpil tovar z českého e-shopu, od platiteľa registrovaného pre daň v ČR (tovar platený platobnou kartou pri nákupe). Faktúra je vystavená vrátane českej DPH. Uplatní si platiteľ dane samozdanenie zo základu dane v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") a zahraničnú DPH bude žiadať vrátiť, alebo  platí ust. § 11 ods. 2 písm.b) a nemusí sa samozdaňovať?

Riešenie reklamácie s čínskym dodávateľom

ID1526 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť má problém pri riešení reklamácie s jedným dodávateľom z Číny. Dodávateľ poslal súčiastky, t. j. priamy materiál, ktorý slovenská spoločnosť používa vo výrobe. V procese výroby  zistili, že cca 4 tis. súčiastok je chybných.  Súčiastky v rámci reklamácie poslali letecky späť do Číny. Dodávateľ sľúbil, že v nasledujúcej dodávke pošle namiesto chybných súčiastok dobré súčiastky. Slovenská spoločnosť žiadala, aby dodávateľ vystavil dobropis za reklamované a vrátené súčiastky a vystavil novú faktúru po zaslaní dobrých súčiastok. Dodávateľ však s týmto nesúhlasí. Chce vystaviť len akýsi fiktívny dobropis, ktorý nepôjde cez jeho účtovníctvo. Novú dodávku fakturovať nechce, súčiastky chce poslať ako F.O.C. „Free of Charge“ - t. j. bez poplatku. Faktúru vystaví iba pre colné účely. Možno akceptovať druhý spôsob? Nie je to napadnuteľné zo strany kontrolných inštitúcií? Colný výmer, ktorý colnica vystaví pri dodávke nových súčiastok zaslaných bez poplatku, totiž nebude možné priradiť k žiadnej riadnej faktúre, nakoľko taká vystavená nebude.

Obstarávacia cena reklamného predmetu

ID1491 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť – platiteľ DPH obstarala reklamné predmety v hodnote 20 eur bez DPH za  kus. Tieto predmety prijala na sklad a tento príjem účtovala na účty 112/321 a neuplatnenú 20% DPH 4 eurá zaúčtovala na účet 548/321. Postupovala spoločnosť správne, alebo neuplatnenú DPH mala zahrnúť do ceny obstarania na účet 112?  Spoločnosť taktiež nakupuje reklamné predmety aj v inom členskom štáte, pri obstaraní týchto predmetov nad 16,60 eura za kus si neuplatňuje odpočítanie dane na vstupe, ale iba daňovú povinnosť na výstupe. Je správne nasledovné účtovanie? Obstarávacia cena 30 eur bez DPH za kus sa zaúčtuje na účty 112/321 a 20% DPH vo výške  6 eur na účty 548/343 - odvedená DPH na výstupe (nákup z iného členského štátu)?

Dovoz stroja s montážou a DPH

ID1493 | | Ing. Zdenka Jablonková

S japonským partnerom sa spoločnosť zmluvne dohodla na dodávke stroja s montážou z Japonska (montáž je v cene baliaceho stroja, nie je samostatne vyčíslená v zmluve).

V zmysle zmluvy sa spoločnosti dohodli v mesiaci jún a august 2012 na dvoch preddavkoch  pred dodaním stroja, na základe ktorých vznikla daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) a osobou platiť daň je podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH tuzemský platiteľ, a teda slovenská spoločnosť DPH zo zálohových platieb uhradila daňovému úradu a v zmysle § 49 cit. zákona si ju zároveň odpočítala na vstupe.

Po úhrade preddavkov japonská spoločnosť pristúpila k zaslaniu komponentov stroja po častiach (loďou, letecky). Prvú zásielku spoločnosť dostala v mesiaci október, zvyšok v novembri 2012. Na jednotlivých sprievodných faktúrach nie je uvedená hodnota inštalácie (keďže zmluva hodnotu inštalácie tiež neobsahuje), na základe čoho colnica vystavila na každé takéto dodanie JCD, kde vyrubila hodnotu cla a DPH. JCD spoločnosť uhradila, nakoľko momentálne sú vo firme japonskí montážnici a podľa dohody vykonávajú inštaláciu stroja.

Kto je v takom prípade správcom dane a ako je potrebné postupovať, aby DPH nebola uhradená dvakrát dvom subjektom. V prípade samozdanenia bude základňou pre výpočet DPH hodnota stroja vrátane cla?

Dodatočné daňové priznanie DPH

ID1479 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť podala riadne daňové priznanie DPH za mesiac jún 2012, v zmysle ktorého jej vznikla vlastná daňová povinnosť vo výške 21 750 eur. Následne pri kontrole dokladov zistila, že vybrané doklady neboli zúčtované v správnom období, výsledkom tejto kontroly bolo zníženie daňovej povinnosti DPH o 50 eur, t. j. vlastná daňová povinnosť je vo výške 21 700 eur. Spoločnosť sa rozhodla nežiadať preplatok na DPH od daňového úradu. Musí spoločnosť podať dodatočné daňové priznanie DPH za mesiac jún 2012, napriek tomu, že daňová povinnosť sa znížila, a subjekt si nenárokuje vrátenie preplatku? Aké sankcie hrozia spoločnosti v prípade, že by nepodala dodatočné daňové priznanie za mesiac jún 2012?

Zahraničný platiteľ a odpočítanie DPH

ID1476 | | Ing. Marián Drozd

Za aké obdobie v roku 2012 je zahraničný platiteľ povinný postupovať po prvý krát podľa § 49 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“)?

Zákon v § 49 ods. 9 zakazuje zahraničnému platiteľovi uplatniť odpočítanie dane pokiaľ spĺňa podmienky na vrátenie dane podľa § 55a cit. zákona. Ako má správne postupovať zahraničná osoba registrovaná podľa § 5, keď v priebehu roka dodáva plnenia, kedy je osobou povinnou platiť príjemca podľa § 69 ods. 2 a 3, ale takisto aj plnenia, kedy je osobou povinnou platiť daň ona sama. Napr. česká firma dodáva ako generálny dodávateľ linku s montážou slovenskej firme, ale zároveň v inej zákazke ( tovar s montážou ) realizovanej na Slovensku vystupuje aj ako subdodávateľ pre iný český subjekt, kedy je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1.

  1. Podľa znenia § 55a ods. 2 písm. c) cit. zákona vyplýva, že zahraničná osoba nenapĺňa podmienku „....v období, že ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodal tovar ani službu v tuzemsku s výnimkou....“ Ma potom prostredníctvom  daňového priznania k DPH nárok na vrátenie DPH z nakúpených plnení, ktoré sa vzťahujú k obom zákazkám?
  2. Čo v prípade, že napríklad za obdobie január až jún bude mat plnenia len podľa § 69 ods.2, tzn. nebude uplatňovať odpočítanie s tým, že si raz podá žiadosť podľa § 55a cit. zákona, a v mesiaci júl sa vyskytne zákazka, kedy bude osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH. Uplatni si v júli odpočítanie DPH aj za obdobia január až február a potom tak môže pokračovať až do konca roka, bez ohľadu na to, či ešte bude v niektorom období osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1?
  3. Ak vie už v prvom období, kedy fakturuje len v zmysle § 69 ods. 2 cit. zákona,  že v neskorších obdobiach bude fakturovať v zmysle §69 ods. 1, môže si už v tomto prvom období uplatniť odpočítanie DPH ?