Otázky s vecným pojmom: Výsledok hospodárenia

počet otázok s vecným pojmom : 16Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vysporiadanie výsledku hospodárenia a finančné operácie

ID3438 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V záverečnom účte obec podľa finančných výkazov vyčíslila nasledujúce výsledky hospodárenia: - VH z bežného a kapitálového rozpočtu: +32 tis. € - výsledok finančných operácií: -19 tis. € - VH po započítaní finančných operácií: + 13 tis. € K 31. 12. 2018 však obec mala na svojich účtoch prostriedky zo ŠR, ktoré sa z prebytku vylučujú vo výške 10 tis. € a zároveň mala tvoriť fond prevádzky údržby a opráv k nájomným bytom vo výške 5 tis. €. Po odpočítaní týchto položiek sa teda dostala do schodku.... V skutočnosti boli použité peňažné prostriedky z minulých rokov, ktoré však neboli prevedené v rezervnom ani inom fonde, ani neboli zapojené do príjmov cez PFO. V minulosti sa z prebytku hospodárenia tvoril RF len do výšky 10 %, zvyšok zostal na bežnom účte. Je v tomto prípade nezapojenie prostriedkov z minulých rokov do príjmov cez PFO porušením zákona o rozpčtových pravidlách?

Daň z príjmu-odpisy v PÚ

ID3152 | | Ing. Lucia Vanková

Firma s. r. o. poníži v roku 2017 účtovné odpisy o 10 000 € aby vykázala účtovný zisk. Vznikne rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi. Je tento rozdiel pripočítateľnou položkou k ZD ? Alebo môžem prerušiť aj daňové odpisy a nepripočítať rozdiel k ZD ? Nerozumiem možnosti prerušenia daňových odpisov. Veď dlžka odpisu je zaradená do odpisových skupín podľa druhu majetku napr. na 4 roky a prerušením odpisovania, by sa táto doba predĺžila. Prosím o vysvetlenie, aj ako to bude v daňovom priznaní, či pripočítavam sumu k ZD.

Opravná položka k pohľadávke z titulu nevyplateného nároku na podiel na VH

ID2960 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť už niekoľko rokov eviduje pohľadávku voči spoločnosti, v ktorej má podiel na ZI, a to pohľadávku z nároku na podiel na VH za rok 2005 a 2006 (zápisnica z VZ spoločnosti z roku 2010), z VH za rok 2008 a 2009 (zápisnica z VZ spoločnosti z roku 2010) a tiež z VH 2010 a 2011 (zápisnica z VZ spoločnosti z roku 2012), ktorý bol odsúhlasený VZ avšak nebol vyplatený. Môžeme z hľadiska opatrnosti tvoriť opravnú položku daňovú k tejto pohľadávke? Ako ju zaúčtujeme? Bude teda daňová?

Nevyfaktúrované práce za rok 2015

ID2879 | | Ing. Anton Kolembus

Pri kontrole fakturácie sme zistili, že sme čiastočne nevyfaktúrovali odberateľovi údržbu - elektromontážne práce za rok 2015. Materiál sme vyfaktúrovali ale práce-služby nie. V roku 2017 chceme tieto práce vyfaktúrovať formou ťarchopisu vo výške 700 €. Dátum vystavenia a dodania ťarchopisu r. 2017. V zmysle internej smernice ide o nevýznamnú čiastku, ovplyvňuje výsledok hospodárenia r. 2017 aj u odberateľa aj dodávateľa služby. Je takýto postup správny?

Výsledok hospodárenia v obci

ID2766 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec hospodárila nasledovne:

 • bežné príjmy:             379 193,73
 • kap. príjmy:               148 897,17
 • príj. fin. operácie:         17 866,16

 

 • bežné výdavky:           326 185,69
 • kap. výdavky:              169 311,99

Ekonómka obce v ZÚ uviedla výsledok hospodárenia vo výške 50 459,38 €. Z celkových výdavkov odpočítala prostriedky použité z rezervného fondu vo výške 17 866,16 €. Zaúčtovala to správne?

Účtovnie v obci

ID2738 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec hospodárila nasledovne:

bežné príjmy:             379 193,73

kap. príjmy:               148 897,17

príj. fin. operácie:         17 866,16

kap. príjmy:                326 185,69

kap. výdavky:              169 311,99

Ekonómka obce v ZÚ uviedla výsledok hospodárenia vo výške 50 459,38.

Z celkových výdavkov odpočítala prostriedky použité z rezervného fondu vo výške 17 866,16. Zaúčtovala to správne?

Neuhradený záväzok a zvýšenie základu dane

ID2377 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť eviduje neuhradený záväzok, ktorý bol splatný 13. 9. 2012, takže je viac ako 720 dní po splatnosti. Je potrebné vykonať zvýšenie základu dane aj za predpokladu, že v roku 2012 bol celý náklad (služba) z danej faktúry preúčtovaný na 382, pričom k 31. 12. 2014 nie sú tieto komplexné náklady budúcich období rozpustené a teda náklad z danej faktúry v žiadnom roku neznižoval výsledok hospodárenia?

Goodwill a úprava základu dane

ID1705 | | Ing. Jozef Pohlod

Materská spoločnosť  A má 100 % podiel v dcérskej spoločnosti B, pričom sa tieto spoločnosti zlučujú tak, že dcérska spoločnosť zaniká a nástupníckou spoločnosťou je materská spoločnosť A. V účtovníctve pokračujúcej (materskej) spoločnosti bol doteraz zaúčtovaný dlhodobý finančný majetok na účte 061 (cena obstarania - 100 % podielu v spoločnosti B) v sume 10 000 eur.

Pri zlúčení vznikol tzv. goodwill, ktorý je definovaný ako kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania.

Vlastné imanie spoločnosti B v reálnych cenách v uvedený deň bolo vo výške 3 000 eur. Vznikol teda kladný goodwill v sume 7 000 eur. Tento bol zaradený na účet 015. Spoločnosť sa rozhodla tento goodwil odpisovať 14 rokov lineárne.  Je ročný odpis vo výške 500 eur daňovým nákladom spoločnosti? Ako treba upravovať základ dane podľa § 17c ods. 3 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), cit. „...Spoločnosť zahrnuje goodwill až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne 1/7 goodwillu je hodnota 1 000 eur...“ Ako treba výsledok hospodárenia upraviť ?

Postupy účtovania pri prechode z jednoduchého na podvojné účtovníctvo

ID1571 | | Ing. Marián Drozd

Na základe prechodu z jednoduchého na podvojné účtovníctva, aké postupy účtovania v priebehu roka 2013 používať? Možno použiť klasickú účtovnú osnovu, alebo treba vytvoriť nejaké iné účty. Tiež v priebehu roka bolo zvykom, že som ako účtovníčka, FO informovala o výsledkoch hospodárenia. Ako budem teraz postupovať, budem účtovať ako keby išlo o s.r.o., alebo si upravovať všetky položky už na účtovníctvo FO.

  Vyradenie, resp. postúpenie pohľadávky a vplyv na základ dane

  ID1551 | | Ing. Iveta Kolenová

  Samostatne zárobkovo činná osoba vedie jednoduché účtovníctvo. V knihe pohľadávok eviduje aj viacročné pohľadávky, ktoré sú nevymožiteľné – odberatelia skrachovali, a pod., resp. vymáhanie takýchto pohľadávok by bolo nerentabilné, t. j. náklady na ich vymáhanie by boli zbytočne vynaložené, pretože s najväčšou pravdepodobnosť by ich vymáhanie skončilo neúspešne. Z pohľadávok – odberateľských faktúr bola riadne odvedená DPH.  Akým spôsobom treba vyradiť tieto nedobytné  pohľadávky, a aký to bude mať vplyv na základ dane podnikateľského subjektu?  V akom prípade vyradené pohľadávky neovplyvňujú základ dane? V prípade, že  podnikateľský subjekt postúpi nedobytné pohľadávky na inú spoločnosť, napr. v sume 1euro, aký to bude mať vplyv na základ dane podnikateľa? Je možné potom tieto nedobytné pohľadávky vyradiť  z podvojného účtovníctva spoločnosti bez vplyvu na výsledok hospodárenia?