Otázky s vecným pojmom: Automobil ojazdený

počet otázok s vecným pojmom : 11Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Kód klasifikácie pre ojazdené nákladné vozidlo

ID3244 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť plánuje zakúpiť staršie nákladné motorové vozidlo. Prosím o radu, s akým kódom klasifikácie produktov zaradiť vozidlo do dlhodobého hmotného majetku, keď v CPA platnej po r. 2002 sa kód s označením „Nákladné motorové vozidlá, použité“ (pôv. 34.10.43) nevyskytuje.

Darovanie odpísaného osobného automobilu prokuristovi spoločnosti

ID2676 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť vlastní OA, ktorý je už odpísaný. Chce ho darovať svojmu prokuristovi-osobe blízkej. Aký vplyv to bude mať DPH, keďže je automobil odpísaný pri bezodplatnom dodaní tovaru sa berie do úvahy cena podľa § 22 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a tá nie je, potom v tomto prípade spoločnosť nemá základ pre odvod DPH z uvedenej obchodnej transakcie. Myslíme si, že tento postup je správny. Z hľadiska dane z príjmov, keďže OA je odpísaný, myslíme si, že spoločnosť nemá čo zdaňovať z hľadiska dane z príjmov PO. Nie sme si istí, či by sme nemali dať urobiť znalecký posudok /auto má 5 rokov/ a či by sme nemali dať do výnosov cenu za, ktorú by OA ohodnotil znalec. Máme obavy, či by nám to DU nedodanil aj vzhľadom k transferovému oceňovaniu.

Predaj auta -osobitná úprava DPH /zdanenie prirážky/

ID2671 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o., platiteľ DPH nadobudla auto z Belgicka od platiteľa DPH za účelom ďalšieho predaja a chcela by uplatňovať zdanenie prirážky § 66 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) ale na faktúre je uvedené, že dodanie je oslobodené od DPH z dôvodu trojstrannej transakcie, pretože ide o „obrácené zdanení" v súvislosti s článkom 141 a 197 smernice EÚ o DPH (2006/112/EU) a že ide o použitý tovar To, že by sa dal uplatňovať § 66 o DPH a teda zdanenie prirážky, hovorí len to, že ide o použitý tovar. Súčasne „obrácené zdanení" znamená pre nás režim samozdanenia (tzv. reverse charge). Čiže DPH by sme mali odviesť z celej sumy predaného auta? Nemôžme uplatňovať len zdanenie prirážky v zmysle § 66 zákona o DPH? Aké znenie zákona o DPH / smernice EÚ/ by malo byť uvedené na faktúre, aby sme mohli uplatňovať len zdanenie prirážky?

Nákup ojazdeného vozidla z EÚ

ID2666 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s. r. o. platiteľ DPH má v predmete podnikania - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) a chce sa stať obchodníkom s ojazdenými autami, bude nakupovať ojazdené automobily z členských štátov EÚ od osoby, ktorá si uplatňuje osobitnú úpravu zdaňovania použitého tovaru (autobazár). Spadá pod uvedený predmet podnikania aj takéto podnikanie? Nie je nutné si rozšíriť predmet podnikania o iné predmety činnosti (napr. činnosť autobazára)? Nie je potrebné oddeliť taketo podnikanie -založiť novú firmu?  Ako bude postupovať pri uplatňovaní DPH v tuzemsku pri kúpe a následne pri predaji ojazdeného vozidla, keď bude pri predaji uplatňovať osobitný režim zdaňovania podľa § 66 zákona o DPH? Môže predávať takéto vozidlá len platiiteľom DPH?

Predaj ojazdeného vozidla

ID2119 | | Miloslav Jošt, Senior Tax Consultant, Accace, k.s.

V januári 2011 sme kúpili ojazdené osobné motorové vozidlo cez obchodníka s použitým tovarov, ktorý uviedol v závere faktúry klauzulu "Predávajúci uplatňuje osobitnú úpravu dane podľa § 66 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH". Teraz chceme toto vozidlo predať. Ako máme postupovať pri predaji, čo sa týka DPH? Predávame to bez DPH alebo s DPH? Ak to predávame bez DPH, akú poznámku máme uviesť? Vieme, že pôvodný vlastník si neuplatňovať DPH (prvý vlastník bol SK, potom predaj obchodníkovi, my a teraz chceme predať neplatiteľov – občanovi).

Pozn.: Sme platitteľmi DPH a aj prvý vlastník (2006) bol platiteľom DPH a nemohol si pri kúpe os. vozidla uplatniť DPH podľa vtedy platného zákona, on to predaj obchodníkovi s použitým tovarom, ktorý je tiež registrovaný pre DPH (nám to predal podľa pust. § 66).

Predaj auta za 1 €

ID1909 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Je správny nasledovný postup: V prípade predaja vozidla za 1 € zamestnancovi (vozidlo má zostatkovú cenu 0 €), by bol nepeňažným príjmom zo závislej činnosti rozdiel medzi cenou obvyklou (t. j., takou, za ktorú sa automobil porovnateľných parametrov realizuje na trhu) a cenou, za ktorú bolo umožnené automobil odkúpiť zamestnancovi. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. pre uvedený účel nepredpisuje povinnosť disponovať znaleckým posudkom, avšak pre účely preukázateľnosti je dobré, ak je znalecký posudok alebo nejaké ocenenie, napr. potvrdenie z autobazáru. Keďže by išlo o nepeňažný príjem zamestnanca, tento príjem by podliehal dani zo závislej činnosti zamestnanca a taktiež aj odvodom do poisťovní?

Provízia za sprostredkovanie predaja

ID879 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Na základe zmluvy o sprostredkovaní sme predali ojazdené osobné auto. Dohodnutá predajná cena bola 3 150 eur a provízia predajcu 250 eur. Predajcovi sme vystavili faktúru na sumu 3 150 eur bez DPH (išlo o predaj automobilu, u ktorého pri obstaraní nebola možnosť odpočtu DPH). Predajca (právnická osoba) nám uhradil sumu 2 900 eur. Ako zaúčtovať celý tento účtovný prípad? Mala byť faktúra vystavená len na sumu 2 900 eur?

Kúpa ojazdeného dopravného prostriedku

ID647 | | Ing. Zdenka Jablonková

Spoločnosť registrovaná pre účely DPH v tuzemsku zakúpila ojazdený dopravný prostriedok - automobil z Belgicka od právnickej osoby, registrovanej pre účely DPH v Belgicku. Na faktúre je uvedená cena automobilu, aukčný poplatok a ostatné náklady bez DPH - dodanie tovaru v rámci ES. Spoločnosť následne tento automobil predala fyzickej osobe. Aké povinnosti vyplývajú spoločnosti v tuzemsku? Z akej sumy má odviesť daň? Aké znenie plnenia má spoločnosť uviesť na faktúre, keď tento automobil predáva FO?

Povinnosti platiteľa DPH

ID313 | | Ing. Zdenka Jablonková

Aké povinnosti vyplývajú  podnikateľovi – platiteľovi DPH voči daňovému úradu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p., v prípade kúpy ojazdeného motorového vozidla v Nemecku?

Oslobodenie od DPH

ID311 | | Ing. Zdenka Jablonková

Predajca ojazdených automobilov, platiteľ DPH, kúpil  v Nemecku ojazdené auto za 10 000 €.  Na faktúre bol  odkaz - oslobodené od DPH.  Automobil predal ďalšiemu predajcovi (platiteľ DPH) za 11 000 € a ten ho následne predal  konečnému spotrebiteľovi za 12 000 €. Vystavujú predajcovia faktúru bez DPH s odkazom na oslobodenie, alebo pridávajú k základnej cene DPH SR?