Otázky s vecným pojmom: Prenajatý majetok

počet otázok s vecným pojmom : 15Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Používanie účtu 318 a 378

ID3838 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Prosím o radu ohľadom používania účtov 318 a 378. Mesto má budovy, ktoré prenajíma lekárom, podnikateľom. Vystavuje faktúry, účtujeme na účet 318. Okrem toho máme garáže, záhradky, za ktoré občania platia nájom na základe nájomnej zmluvy, nie faktúry - účtujeme na účet 378. Nájom bytov v nájomných bytoch taktiež na účet 378. Je tento postup správny? Pri akom druhu nájmu sa používa účet 318 a 378? Alebo je rozdiel v tom, že ak ide odberateľská faktúra, tak na účet 318 a ak len úhrada na základe nájomnej zmluvy, bez vystavenia faktúry tak účet 378?

Kaucia

ID3485 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť má uzatvorenú nájomnú zmluvu na 3 roky (v postavení prenajímateľa). Od nájomcu zoberie kauciu vo výške jednomesačného nájmu - ktorá sa po ukončení nájmu vráti nájomcovi. Túto kauciu môže zaúčtovať na účet 325, resp. 379 alebo musí byť zaúčtovaná na dlhodobé záväzky - účet 479?

Uplatnenie odpisov budovy neziskovej organizácie

ID3164 | | Ing. Lucia Vanková

Stredná škola, ako nezisková organizácia, má v prenájme dve budovy od fyzickej osoby – občana. Zriaďovateľom školy je občianske združenie, ktoré má v prenájme jednu budovu taktiež od fyzickej osoby – občana. Podľa týchto zmlúv môžu nájomníci vykonávať opravy na vlastné náklady a tiež prenajímať budovy tretím osobám. Zriaďovateľ chce žiadať o Eurofondy na opravy všetkých troch budov (pretože škola o ne žiadať nemôže). Keďže by všetky budovy mali byť v určitom vzťahu k tomu, kto žiada o fondy, zriaďovateľ a škola sa dohodli, že si budovy medzi sebou vzájomne prenajmú. Chceli by sme sa informovať ako postupovať v prípade odpisov budov, kto ich bude zahŕňať do nákladov?

Dátum účtovného prípadu

ID2874 | | Ing. Anton Kolembus

V roku 2015 sme zistili, že fyzická osoba užíva náš pozemok bez nájomnej zmluvy. Vypracovali sme návrh nájomnej zmluvy, kde sme uviedli výšku nájomného za rok. Tento návrh sme zaslali FO. FO zmluvu podpísala v roku 2016. Vystavili sme daňový doklad do 2016 s dvoma položkami - nájomné bez zmluvného vzťahu od 1. 8. 2015 do 28. 2. 2016 a nájomné za rok 2016. Je potrebné podať dodatočné DPPO za 2015 a tzv. dodaniť nájomné od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015. Kedy v tomto prípade nastal dátum účtovného prípadu? Ak by sme mohli poprosiť o urýchlenú odpoveď, dňa 28. 2. 2017 máme audit a potrebovali by sme to doriešiť.

Prenájom nehnuteľnosti - hotela a povinnosť fakturácie s DPH

ID2791 | | Ing. Marián Drozd

Naša spoločnosť kúpila nehnuteľnosť - hotel, ktorý neprevádzkujeme. Celý objekt prenajímame inej právnickej osobe - platiteľovi DPH, ktorá ho naozaj ako hotel aj prevádzkuje. Na LV je uvedené, že ide o hotel. Chceli by sme fakturovať prenájom ako oslobodený od DPH podľa § 38 zákona o DPH. Musíme postupovať podľa ods. 3, kde je uvedené: ..." s výnimkou a) nájmu v ubytovacích zariadenia (ubytovacie služby)..." a musíme teda fakturovať prenájom hotela s DPH? Alebo tým, že my ako majiteľ neposkytujeme priamo ubytovacie služby tak môžeme prenájom oslobodiť?

Daňový odpis z prenajatého majetku

ID2649 | | Ing. Anton Kolembus

Dlhodobý majetok bol obstaraný a zaradený do majetku 25.3.2015 (2. odpisová skupina, 6 rokov; daňové a účtovné odpisy sú totožné u tohto druhu majetku). Predmet podnikania - prenájom majetku je predmetom činnosti spoločnosti, ktorý je zapisaný v živnostenskom opravnení.

V priebehu roka bol poskytnutý na prenájom, v plnom rozsahu (t.j. celý majetok), ale v nasledujúcej pomernej časti roka:

 • apríl 4 dní
 • máj 10 dní
 • jún 15 dní
 • júl 12 dní
 • september 30 dní

SPOLU 71 dní.

Pomerná časť ročného daňového odpisu pre rok 2015 je 32 228 €, OC dlhodobého majetku je 232 035 €. Ročný daňový odpis je obmedzený v zmysle § 19 ods. 3 pism. a) ZDP - limitované odpisy do výšky časovo rozlišenej sumy výnosov z prenájmu.

Výnosy z prenájmu majetku za rok 2015 sú vo výške 12 000 €a k 31.12.2015 boli uhradené v plnej výške.

Otazka:

1) Aká bude výška daňového odpisu vyššie uvedeného majetku v súvislosti s uplatnením § 19 ods 3 pism. a) ZDP?

2) Ako je potrebné zapísať túto skutočnosť do tabuľky B daňového priznania PO za zdan. obdobie 2015?

Nájom dopravného prostriedku - lietadla slov. subjekt prenajme do Anglicka

ID2415 | | Ing. Marián Drozd

Slov. subjekt zdaniteľná osoba, platiteľ DPH vlastní lietadlo, ktoré chce prenajať zdaniteľnej osobe, platiteľovi DPH do Anglicka.

 • Ak by bol prenájom do 30 dní, postupovali by sme podľa § 16 ods. 2. Slovenský subjekt bude mať povinnosť zaregistrovať sa ako platiteľ DPH v Anglicku, alebo sa prenesie daňová povinnosť na príjemcu služby v Anglicku? Určite DPH musí byť odvedená v Anglicku, len nevieme, či bude samozdanenie, alebo prenos daňovej povinnosti na prijímateľa služby v Anglicku.
 • Ak by to bol dlhodobý prenájom lietadla viac ako 30 dní postupovali by sme podľa § 15 ods. 1, išlo by o samozdanenie. Slov. subjekt by fakturoval bez DPH a v Anglicku by si prijímateľ služby túto samozdanil?

Nájomná zmluva

ID1628 | | Mgr. Jaroslav Nižňanský

Prevádzkujem zubnú ambulanciu ako fyzická osoba už 11-ty rok a tento rok som sa rozhodla prejsť na spoločnosť s ručením obmedzeným, jednou z hlavných podmienok je platná nájomná zmluva. Ambulancia  je v priestoroch základnej školy, zmluvu mám ako fyzická osoba, platnú do roku 2016. Riaditeľ  školy má však problém, nevie, ako má pri uzatvorení novej zmluvy postupovať, samozrejme tak, aby to bolo právne v poriadku. Nestačí len zmeniť nájomcu v hlavičke novej zmluvy so všetkými novými údajmi spoločnosti? Je v tomto prípade nutné verejné obstarávanie? Budova je majetkom mesta a škola má právnu subjektivitu. Sídlo spoločnosti  v nej nemôže byť, len pobočka, sídlo spoločnosti bude na adrese môjho trvalého bydliska, a ja som jediným konateľom novej spoločnosti.

Predbežná finančná kontrola

ID1471 | | Ing. Ingrid Veverková

Je povinnosťou obce vykonávať predbežnú finančnú kontrolu:

 • pri vyberaní dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov (platobné výmery + príjmové pokladničné doklady + VZN),
 • pri príjme z prenájmu KD,
 • pri každom príjme plynúcom z prevádzkovej činnosti obce, čiže každú príjmovú operáciu,
 • pri všetkých výdavkov ( t. j. náklady na energie, telefón, zakúpenie drobného majetku, mzdy, odmeny, zakúpenie PHL, kancelárskych potrieb, atď.)  hradených z vlastných zdrojov obce,

alebo predbežná finančná kontrola sa vykonáva iba pri príjmoch a výdavkoch spojených so získaním dotácie zo štátneho rozpočtu, Európskej únie a jej čerpaním, čiže čerpanie cudzích zdrojov - verejných prostriedkov (prostriedky zo štátneho rozpočtu, EÚ a iné prostriedky zo zahraničia na financovanie prostriedkov na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná a s ktorými hospodária príspevkové organizácie,  verejná správa, čiže obec).

Daň z motorových vozidiel a cestovné náhrady

ID1019 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Fyzická osoba - podnikateľ využíva  pri podnikaní automobil, ktorý je napísaný na manželku, ona nepodniká, čiže automobil nie je zahrnutý v obchodnom majetku podnikateľského subjektu. Účtuje podnikateľ o priemernej spotrebe a paušáli? Oznamovaciu povinnosť podal podnikateľ a podá zároveň aj daňové priznanie? Rovnako sa účtuje o automobile, ktorý si prenajal podnikateľ od fyzickej osoby nepodnikateľa, ale ešte si do výdavkov zahrnie aj výdavky na prenájom? Ak zamestnanec právnickej  osoby je zároveň aj konateľom a spoločníkom v jednej osobe, napr. lekár a automobil nemá v majetku, ale využíva vlastné vozidlo na služobné cesty. Je povinný robiť cestovné výkazy, alebo len účtuje o priemernej spotrebe a paušáli za km?