Otázky s vecným pojmom: Prenajatý majetok

počet otázok s vecným pojmom : 20Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Prenájom alebo služba

ID4699 | | Tatiana Macháčová

Mesto poskytuje občanom mesta: poskytnutie/použitie/prenájom chladiaceho zariadenia v Dome smútku, poskytnutie Domu smútku na obrad. Je to služba alebo prenájom? 318 účet alebo 378? 602 alebo 648? EK 223001predaj služieb alebo 212003, 212004? Podobne poskytujeme priestor kultúrneho domu na vystúpenia, akcie. Ide o prenájom alebo službu (poskytnutie, použitie)?

FO a prenájom bytu - bytového priestoru vlastnej s.r.o.

ID4703 | | Ing. Marián Drozd

1/ FO kúpila byt (Druh stavby: Bytový dom) FO tento byt na základe Zmluvy o dlhodobom prenájme bytových priestorov dá do nájmu stavebnej spoločnosti s.r.o., platiteľovi DPH (v ktorej je táto FO jediným konateľom a spoločníkom/). Stavebná spoločnosť si tu zriadi svoju prevádzku. Byt potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. Túto rekonštrukciu bytu na základe súhlasu od FO prenajímateľa spoločnosť začne realizovať na svoje náklady. Môže si spoločnosť náklady na opravy a rekonštrukciu dať do nákladov? Môže si uplatniť DPH na VSTUPE - z dokladov za rekonštrukciu bytu? Alebo to je možné iba v Nebytovom priestore? Bude to prevádzka stavebnej spoločnosti, ktorá súvisí s celkovou ekonomickou činnosťou zdaniteľnej osoby / spoločnosti. Predmetný zrekonštruovaný byt bude slúžiť na podnikanie s.r.o. ako ubytovňa pre zamestnancov, kancelária, sklad aj parkovanie. „Takže našej spoločnosti sa netýka § 38 ods. 3 zákona o DPH prenájom bytu je zo zákona oslobodený od dane, nie je možné uplatniť si odpočítanie dane zo žiadnych vstupov, ktoré sa týkajú oslobodeného prenájmu.“ My tam budeme mať prevádzku a fakturovať budeme našu stavebnú činnosť. Teraz máme iba virtuálne sídlo, ale potrebujeme už reálne priestory. Po kompletnej rekonštrukcii musíme potom kolaudovať? Čo ďalej? Na aký účet účtovať úplne všetky bločky za materiál, práce zariadenie/ vybavenie do kompletnej rekonštrukcie? Do akej odpis. skupiny to zaradím. Musím to niekde ohlasovať? / Mestu, DÚ .... Na čo nezabudnúť pri takomto type dlhodobého prenájmu? Ako určiť správne cenu za prenájom?

Dlhodobý prenájom bytu od FO pre s.r.o.

ID4663 | | Ing. Marián Drozd

FO si kúpila byt, na základe Zmluvy o prevode vlastníctva bytu od FO. FO chce tento byt prenajímať stavebnej spoločnosti s. r. o. platiteľovi DPH. Stavebná spoločnosť si chce tento byt dlhodobo prenajať, chce tam mať svoju ďalšiu prevádzku, no byt potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. Túto rekonštrukciu bytu na základe súhlasu od FO prenajímateľa spoločnosť začne realizovať. Môže si spoločnosť náklady na opravy a rekonštrukciu dať do nákladov? Môže s uplatniť DPH na VSTUPE z rekonštrukcie bytu? Bude to ďalšia prevádzka spoločnosti, z dôvodu stavebných prác v rámci SR. Takže tu nebudú priame a bezprostredné spojenia s VÝSTUPNÝMI plneniami.

Samostatne hospodáriaci roľník

ID4227 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec vydala v r. 2015 osvedčenie a zapísala samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie. V tom čase podnikal na prenajatých pozemkoch v obci, ale trvalý pobyt mal v inej obci. V roku 2022 nastala zmena. Svoju poľnohospodársku činnosť vykonáva len v susednej obci, kde má aj trvalý pobyt. Musí SHR požiadať v našej obci o zmenu údajov alebo je potrebné aby požiadal o zrušenie zápisu SHR? Problém je v tom, že ku pridelenému IČO je v registri právnických osôb uvedená adresa nášho obecného úradu, a to samostatne hospodáriacemu roľníkovi spôsobuje komplikácie.

Účtovanie opráv v nájomných bytoch

ID4121 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Mesto vlastní nájomné byty. V týchto bytoch realizujeme napríklad: pokazí sa sporák, kúpili sme nový - je to spotreba materiálu 501 + EK633006 alebo je to výmena starého za nový 511 + EK635004? Alebo služba 518 ako výmena? Podobne meníme postupne plynové kotly, ktoré už odchádzajú nájomníkom a iné spotrebiče či veci spotrebného charakteru, ako napr. vchodové dvere. Prosím o usmernenie účtovania.

Používanie účtu 318 a 378

ID3838 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Prosím o radu ohľadom používania účtov 318 a 378. Mesto má budovy, ktoré prenajíma lekárom, podnikateľom. Vystavuje faktúry, účtujeme na účet 318. Okrem toho máme garáže, záhradky, za ktoré občania platia nájom na základe nájomnej zmluvy, nie faktúry - účtujeme na účet 378. Nájom bytov v nájomných bytoch taktiež na účet 378. Je tento postup správny? Pri akom druhu nájmu sa používa účet 318 a 378? Alebo je rozdiel v tom, že ak ide odberateľská faktúra, tak na účet 318 a ak len úhrada na základe nájomnej zmluvy, bez vystavenia faktúry tak účet 378?

Kaucia

ID3485 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť má uzatvorenú nájomnú zmluvu na 3 roky (v postavení prenajímateľa). Od nájomcu zoberie kauciu vo výške jednomesačného nájmu - ktorá sa po ukončení nájmu vráti nájomcovi. Túto kauciu môže zaúčtovať na účet 325, resp. 379 alebo musí byť zaúčtovaná na dlhodobé záväzky - účet 479?

Uplatnenie odpisov budovy neziskovej organizácie

ID3164 | | Ing. Lucia Vanková

Stredná škola, ako nezisková organizácia, má v prenájme dve budovy od fyzickej osoby – občana. Zriaďovateľom školy je občianske združenie, ktoré má v prenájme jednu budovu taktiež od fyzickej osoby – občana. Podľa týchto zmlúv môžu nájomníci vykonávať opravy na vlastné náklady a tiež prenajímať budovy tretím osobám. Zriaďovateľ chce žiadať o Eurofondy na opravy všetkých troch budov (pretože škola o ne žiadať nemôže). Keďže by všetky budovy mali byť v určitom vzťahu k tomu, kto žiada o fondy, zriaďovateľ a škola sa dohodli, že si budovy medzi sebou vzájomne prenajmú. Chceli by sme sa informovať ako postupovať v prípade odpisov budov, kto ich bude zahŕňať do nákladov?

Dátum účtovného prípadu

ID2874 | | Ing. Anton Kolembus

V roku 2015 sme zistili, že fyzická osoba užíva náš pozemok bez nájomnej zmluvy. Vypracovali sme návrh nájomnej zmluvy, kde sme uviedli výšku nájomného za rok. Tento návrh sme zaslali FO. FO zmluvu podpísala v roku 2016. Vystavili sme daňový doklad do 2016 s dvoma položkami - nájomné bez zmluvného vzťahu od 1. 8. 2015 do 28. 2. 2016 a nájomné za rok 2016. Je potrebné podať dodatočné DPPO za 2015 a tzv. dodaniť nájomné od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015. Kedy v tomto prípade nastal dátum účtovného prípadu? Ak by sme mohli poprosiť o urýchlenú odpoveď, dňa 28. 2. 2017 máme audit a potrebovali by sme to doriešiť.

Prenájom nehnuteľnosti - hotela a povinnosť fakturácie s DPH

ID2791 | | Ing. Marián Drozd

Naša spoločnosť kúpila nehnuteľnosť - hotel, ktorý neprevádzkujeme. Celý objekt prenajímame inej právnickej osobe - platiteľovi DPH, ktorá ho naozaj ako hotel aj prevádzkuje. Na LV je uvedené, že ide o hotel. Chceli by sme fakturovať prenájom ako oslobodený od DPH podľa § 38 zákona o DPH. Musíme postupovať podľa ods. 3, kde je uvedené: ..." s výnimkou a) nájmu v ubytovacích zariadenia (ubytovacie služby)..." a musíme teda fakturovať prenájom hotela s DPH? Alebo tým, že my ako majiteľ neposkytujeme priamo ubytovacie služby tak môžeme prenájom oslobodiť?