Otázky s vecným pojmom: Daň z motorových vozidiel

počet otázok s vecným pojmom : 21Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zmena právnej formy z komanditnej spoločnosti na s.r.o.

ID4787 | | Ing. Anton Kolembus

Komanditná spoločnosť sa transformuje na s. r. o. Podľa § 16 ods. 4 písm. e) zákona o účtovníctve, zostavíme závierku ku dňu predchádzajúcemu zmeny právnej formy? Táto závierka sa zverejňuje na cez portál finančnej správy? Ide o mimoriadnu účtovnú závierku? Doteraz komanditná spoločnosť účtovala o odloženej dani, je ju potrebné prehodnotiť k dňu predchádzajúcemu transformácii? Je povinnosť účtovať o dani z motorových vozidiel – len na túto časť roka? Čo s opravnými položkami? Tak isto je povinnosť zostaviť daňové priznanie za časť roka pre zanikajúcu komanditnú spoločnosť, je povinnosť robiť nejaké špeciálne úpravy základu dane?

Prerušenie alebo zrušenie živnosti a vysporiadanie používania automobilu v podnikaní

ID3986 | | Ing. Jana Fülöpová

Živnostník používa vlastné auto na podnikanie, uplatňuje si výdavky, a teda aj platí daň. V prípade, ak sa rozhodne živnosť prerušiť, musí toto vlastné auto z dane odhlásiť (nechce si za ten polrok nič na auto uplatniť)? Alebo len nepodá daňové priznanie, a to to sú všetky jeho povinnosti voči správcovi dane?

Prerušenie podnikania pozastavením živnosti a daň z motorových vozidiel

ID3960 | | Ing. Jana Fülöpová

Živnostník používa osobný automobil v podnikaní, platí daň z motorových vozidiel ale chcel by prerušiť živnosť. Musí podať daňové priznanie k dani z MV a ak áno, kedy? Na konci zdaňovacieho obdobia alebo do nejakého termínu po prerušení živnosti?

Daň z motorových vozidiel a paušálne výdavky

ID3878 | | Ing. Jana Fülöpová

SZČO si chce uplatniť paušálne výdavky - je v tomto prípade povinná platiť daň z motorových vozidiel? Podniká v cestnej doprave a používa vlastné MV nezaradené v obchodnom majetku, ale keď si chce uplatniť výdavky %, musí uhradiť DMV? oznámenie o zániku DP do konca januára nepodala, pretože vtedy ešte nevedela, aký druh výdavkov bude uplatňovať /preukázateľné, paušálne.

Daň z motorových vozidiel

ID2413 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s.r.o. má v majetku evidované športové (pretekárske) rallye auto so slovenskou poznávacou značkou S. S autom chodí konateľ na preteky. Auto neprenajíma nikomu ďalej. Na aute sú umiestnené sponzorské reklamy. Podľa nás, preto auto využíva v istej forme aj na podnikanie. (Za tieto reklamy nefakturuje nikomu.) Je predmetom toto auto dane z motorových vozidiel? Alebo športové evidenčné číslo je oslobodené od tejto dane?

Uplatnenie dane z motorových vozidiel vo výdavkoch

ID2141 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

V ktorom roku je možné uplatniť vo výdavkoch daň z motovorých vozidiel za rok 2013 zaplatenú 31.1.2014 u daňovníka FO s príjmami podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z.z.:

a) ak vedie jednoduché účtovníctvo, tak zaplatenú DMVO za 2013 uplatní vo výdavkoch v roku 2013 cez uzávierkové operácie ?

b) ak robí daňovú evidenciu ?

c) ak uplatní výdavky paušálom, tak je daň z motor. vozidiel za rok 2013 zahrnutá vo výške vypočítaného paušálu za rok 2013 ?

Daň z motorových vozidiel a SZČO

ID2086 | | Ing. Anton Kolembus

Živnostník používal pri pracovných cestách vlastné osobné motorové vozidlo nezaradené v obchodnom majetku. V r. 2013 prerušil podnikanie a keďže v minulých rokoch bolo auto podľa vtedy platného zákona o DMV prihlásené na podnikanie, tak uvedené vozidlo odhlásil. V r. 2013 živnosť opätovne obnovil. Ako má postupovať v r. 2014, ak auto používa len príležitostne. DMV v r. 2014 bude platiť len za tie dni, kedy auto používal alebo za celý rok 2014? V daňovom priznaní v r. 2013 bol uvedený ako daňovník podľa § 85 ods.1 písm.

Daň z motorových vozidiel

ID2060 | | Ing. Anton Kolembus

Pri vypisovaní priznania k dani z motorových vozidiel:

1. otázka: Z ktorého riadku technického preukazu sa vychádza pri určení hmotnosti v tonách pri prívesoch, hmotnosť sa  uvádza (32 alebo 33) v daň. priznaní?

2. otázka: Môžem uplatniť pri prívese najbližšiu nižšiu daňovú skupinu?

3. otázka: Môžem uplatniť zníženú sadzbu dane pri prívesoch, t. j. EURO 3,4,5?

Dočasné vyradenie motorového vozidla z prevádzky

ID2059 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO - dopravca, nákladná cestná doprava - odhlási dočasne motorové vozidlá, ktoré má zaradené v majetku firmy, ale aj tie, ktoré nie sú zaradené v majetku, ale využíva ich v súvislosti s podnikaním, na polícii. Počas doby vyradenia nemá povinnosť platiť povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel. Ako je to s daňou z motorových vozidiel - je potrebné autá odhlásiť na daňovom úrade a o túto dobu znížiť aj daň z motorových vozidiel? Je potrebné priložiť aj doklady o dočasnom vyradení, prípadne to niekde uviesť v poznámkach?

Zaradenie motorového vozidla do kategórie

ID2051 | | Ing. Anton Kolembus

Som vlastníčkou motorového vozidla Peugeot 308 SW. V technickom preukaze je uvedené v kolónke druh motorového vozidla: nákladné vozidlo a v kolónke kategória N1 . Podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávka na pozemných komunikáciach v z. n. p. ide o motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg, čo súhlasí aj s údajom o najväčšej prípustnej hmotnosti, uvedenou v mojom technickom preukaze (2 032 kg). V skutočnosti dané motorové vozidlo preváža len osoby, v technikom preukaze je uvedený počet osôb na sedenie: 5. Tento automobil mal niekedy aj deliacu mriežku a tá je už odstránená, o čom je aj záznam v technickom preukaze. Keďže deliaca mriežka mala za cieľ oddeliť náklad od osôb a dnes tam už nie je (čo potvrdil aj Obvodný úrad pre cestnú dopravu oficiálne v technickom preukaze), je ešte dôvod nazývať daný automobil ako nákladný? Možno považovať potvrdenie o odstránení deliacej mriežky za uznanie daného vozidla za osobné? Pri zadávaní kategórie vozidla v daňovom priznaní, vypĺňanom na elektronickom portáli daňovej správy je možná však iba kombinácia: M1, M4, N2, N3, O5 a O6. To však nie je v súlade s ustanoveniami zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávka na pozemných komunikáciach - príloha č. 1, kde je uvedená iná kategorizácia vozidiel. Akú kombináciu teda použiť? Ovplyvní použitá kombinácia aj výšku dane? Mám teda automobil zaradiť medzi osobné alebo nákladné? Vychádza mi z tohto, že mám použiť kategóriu N2 napriek tomu, že v technickom preukaze je uvedená kategória N1? Kategória N2 však podľa podľa prílohy k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávka na pozemných komunikáciach je pre vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg, kde však moje vozidlo nemôžem zaradiť.