Otázky s vecným pojmom: Daňový výdavok

počet otázok s vecným pojmom : 245Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Spotreba PHM

ID87 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ - živnostník používa osobné motorové vozidlo výlučne na jazdy v meste. Ročne najazdí približne 4 000 km. V technickom preukaze je uvedená len jedna spotreba paliva, a to 5,9 l/100km. Toto je kombinovaná spotreba, ktorá sa pri jazde v meste nedá dodržať.

Môže podnikateľ internou smernicou navýšiť spotrebu podľa skutočného stavu, napr. o 20 %, alebo sa musí držať spotreby uvedenej v technickom preukaze?

Oprava vozidla ako daňový výdavok

ID104 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V marci sme spoločnosti odpredali vozidlo. Bolo ohodnotené znaleckým posudkom, kde bol technický stav vozidla vyčíslený na 48,75 % z obstarávacej ceny vozidla. Na základe kúpnej zmluvy bola uvedená hodnota zo znaleckého posudku vyfakturovaná. V septembri nám zaslal kupujúci reklamačný list s tým, aby sme uhradili faktúru za opravu, nakoľko sa počas krátkeho používania motorového vozidla novým užívateľom objavila chyba. Po prehliadke v servise sa zistilo, že ide o vážnu chybu, ktorú je nutné opraviť – prevodovku. V reklamačnom liste sa uvádza, že ide o poruchu, ktorú nemohli pri obhliadke zistiť, pretože ide o skrytú chybu. Môžem opravu vozidla, ktorú nám prefakturovali, zobrať do nákladov spoločnosti a v akej sume?

Operatívny lízing a jeho daňový aspekt u nájomcu

ID255 | | doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Čo je charakteristické pre operatívny lízing a ako sa uplatňuje výdavok u nájomcu z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.?

Odpis pohľadávky a účtovanie na analytické účty

ID297 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V roku 2010 vznikli spoločnosti  pohľadávky v sume 100 eur. Účtovný prípad bol zaúčtovaný  na účtoch 311/602. Začiatkom roku  2011 bola postúpená   pohľadávka v sume 70 eur. Spoločnosť zaúčtuje odpis  pohľadávky na účty 546/311 v sume 100 eur  a vznik novej pohľadávky  na účty 315/646 v sume 70 eur.

Treba analyticky rozúčtovať účet 546 z dôvodu, že daňovým výdavkom bude len čiastka 70 eur, t.j. do výšky príjmu z postúpenej pohľadávky?

Je preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia daňovým výdavkom?

ID627 | | Ing. Jarmila Strählová

Fyzická osoba (FO) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (JÚ). Za rok 2010 mala preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) 98,37 €. Preplatok zdravotná poisťovňa nevrátila celý, ale len vo výške 72,37 €. Dôvod nevrátenia celej čiastky uviedla poisťovňa v liste, ktorý FO poslala:

  • preplatok z RZZP za rok 2010 = 121,44 €,
  • uhradená zrážková daň vo výške 19 % = 23,07 €,
  • suma na úhradu podnikateľovi = 98,37 € (121,44 – 23,07),
  • dlhy podnikateľa voči zdravotnej poisťovni (nedoplatok na preddavku na zdravotné poistenie za 3. a 4. mesiac 2011) = 26 €,
  • uhradené podnikateľovi = 72,37 €.

Suma 72,37 € bola podnikateľovi pripísaná na bankový účet 12. 5. 2011.

Ako má podnikateľ postupovať pri účtovaní, aby sumu mohol uplatniť do daňových výdavkov?

Účtovanie pohľadávok

ID135 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť má dve pohľadávky voči jednému odberateľovi z roku 2009 v sume 11 508,49 eur (splatné 17. 5. 2009 a 18. 5. 2009). Tieto dve pohľadávky sme poistili v poisťovacej spoločnosti (pri náhrade z poistenia pohľadávok je 15 % spoluúčasť). V roku 2009 sme pohľadávky voči odberateľovi prihlásili v Čechách ako pohľadávky podľa insolvenčného zákona (§ 188 ods.2 zákona č. 182/2006 Sb.). Ešte v tom roku nám poisťovacia spoločnosť poslala náhradu z poistených pohľadávok v hodnote 9 782,22 €. V roku 2010 nám prišlo uznesenie o ukončení insolvenčného konania.


Účtovanie v roku 2009:

1. Zaúčtovanie faktúr   
311/601
9 671,00
343 1 837,49
2. Prihláška pohľadávok (v hodnote 15% spoluúčasti poistenia pohľadávok): 
547/391 (daňové)
1 726,27
3. Predpis náhrady od poisťovne za pohľadávky: 
378/648 
9 782,224
4. Úhrada z poisťovne za pohľadávky: 221/378
9 782,22

Účtovanie v roku 2010:

1. Odpis pohľadávok:                                                                       
391/311
1 726,27
546 9 782,22


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - nedoplatok

ID991 | | Ing. Jozef Pohlod

Podnikateľ - SZČO (poberateľ výsluhového dôchodku), účtujúci v sústave podvojného účtovníctva,  neplatil preddavky na zdravotné poistenie za rok 2011. Bol to prvý rok podnikania a za výsluhového dôchodku platí poistné do príslušnej zdravotnej poisťovne štát, kým nevznikne povinnosť platiť SZČO. Za rok 2011 bude mať nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (ďalej aj „RZPP“), ktorý mu vypočíta príslušná zdravotná poisťovňa v roku 2012. Ako zaúčtovať nedoplatok z RZZP, ktorého presnú výšku nevie určiť? Účtovať do roku 2011 odhadom, resp. vytvoriť nedaňovú rezervu, resp. zaúčtovať až v roku 2012, keď bude známa výška nedoplatku?

Tvorba daňových rezerv

ID81 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma sa zaoberá spracovaním plastového odpadu (technický plast,) všetky povolenia máme v poriadku. Nakoľko tento plastový odpad je aj netriedený a treba ho aj dlhšie skladovať, možno vytvoriť rezervu daňovo uznanú na znečistenie životného prostredia (dlhodobú alebo krátkodobú), v akej výške sa môže tvoriť napr. % zo skladových zásob?

Strata z postúpenej pohľadávky

ID610 | | Ing. Lucia Vanková

Spoločnosť eviduje vo svojom účtovníctve pohľadávku voči inej tuzemskej spoločnosti v hodnote 4 000 €. Splatnosť pohľadávky bola 31. 8. 2002. Pohľadávka nebola v uvedenom termíne uhradená a jej vymáhanie doteraz nebolo úspešné. Pretože ide o tuzemskú pohľadávku splatnú do konca roka 2002, od splatnosti ktorej uplynula doba 24 mesiacov, bolo by možné túto pohľadávku odpísať do daňových výdavkov v plnej výške na základe dohody medzi veriteľom a dlžníkom o trvalom upustení od vymáhania alebo dlžníkovi doručenom oznámení o trvalom upustení od vymáhania podľa § 24 ods.2 písm. s) bod 7 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v z. n. p. Spoločnosť však v máji 2010 predala túto pohľadávku za 100 €.

Komu vyrubiť daň z nehnuteľností?

ID181 | | Irena Bubeníková

Právnická osoba vykonávala v roku 2008 podnikateľskú činnosť. Za rok 2008 zaplatila daň zo stavieb. Koncom roka 2008 uzatvorila kúpnu zmluvu s ďalšou právnickou osobou, ktorej odpredala celý majetok. Kúpna zmluva bola uzatvorená koncom decembra 2008, ale vklad v katastri bol povolený až 2. januára 2009. Správca dane vyrubil na rok 2009 daň z nehnuteľností pôvodnému vlastníkovi, pretože podľa právneho stavu bol k 1. januáru 2009 vlastníkom majetku pôvodný vlastník. Nový vlastník žiada, aby daň z nehnuteľností bola už na rok 2009 vyrubená jemu a to najmä z dôvodov, že daň z nehnuteľností chce započítať pri dani z príjmov do výdavkov, ale aj preto, že z obsahu kúpnej zmluvy vyplýva, že kupujúci má právo na úžitky spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti od 1. januára 2009. Správcovi dane nový vlastník (kupujúci) tvrdí, že za nehnuteľnosti, ktoré tiež k takémuto dátumu kúpil, a ktoré sa nachádzajú na území iných správcov dane, mu uvedené skutočnosti akceptujú. Mohol správca dane vyrubiť daň na rok 2009 už novému vlastníkovi, keď k 1. januáru 2009 nebol ako vlastník vedený na liste vlastníctva v katastri?