Otázky s vecným pojmom: Zásoby

počet otázok s vecným pojmom : 25Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účet 131 a koncoročná uzávierka

ID2347 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom A. V decembri obdržala faktúry za tovar, ktoré zaúčtovala na účet 131. Tento tovar však bol vyfakturovaný omylom, takže ani neprišiel, ani nemal prísť do spoločnosti. V januári sme dostali k tejto faktúre dobropis (s dátumom vystavenia január 2015). Môžeme sumu zaúčtovanú z tohto titulu ponechať pri koncoročnej uzávierke na účte 131? A pri inventúre tohto účtu doložil vysvetlenie, prečo tento účet nemá nulový stav k 31.12.2014? Bude to takto správne?

Nedokončená výroby

ID2344 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť s r. o., platiteľ DPH vykonávajúca stavebnú činnosť - začala výstavbu nehnuteľnosti na predaj po ukončení výstavby (pozemné garáže) pre občanov. Účtuje, ako o zásobách vlastnej výroby, garáže sa budú predávať po ukončení výstavby, ešte nie sú známi odberatelia. S. r. o. má náklady súvisiace so zahájením výstavby ako kolky, správne poplatky a nájomné zmluvy, ktorých predmetom nájmu sú nehnuteľnosti - časť pozemkov, ktoré patria mestu. Uvedené náklady sú nákladom, ktoré zúčtuje spoločnosť do nedokončenej výroby cez aktiváciu nákladov 121/611?

Evidencia stavu zásob v nulovej hodnote

ID2142 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Som živnostník – predávam použitý tovar, vediem daňovú evidenciu a nie som platiteľ DPH. Zaujímalo by ma, ako mám viesť evidenciu zásob v prípade, že som tovar, ktorý ďalej predávam, dostal vo forme daru. Taktiež predávam použitý tovar, ktorý som mal pôvodne v osobnom vlastníctve. Čo mám v tomto prípade uviesť v daňovom priznaní ako počiatočný a konečný stav zásob, keďže tovar naskladňujem v nulovej hodnote a pri daňovej evidencii sa na mňa nevzťahuje zákon o účtovníctve?

Zrušenie registrácie DPH a posudzovanie dlhodobého majetku

ID1905 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Slovenská spoločnosť a. s., platiteľ DPH vedie podvojné účtovníctvo a k 30. 9. 2013 zrušila registráciu pre platiteľa DPH. V poslednom zdaňovacom obodobí v zmysle § 81 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. vzniká platiteľovi daňová povinnosť zo zostatkovej ceny majetku a z ceny zásob. Týka sa to aj drobného hmotného majetku, ktorý bol zaradený do nákladov (cena obstarania do 1 700 €)? Tento drobný hmotný majetok spoločnosť eviduje na stave. Aká je zostatková cena tohto drobného hmotného majetku podľa osobitného predpisu?

Aktivácia nákladov na neodpisovaný majetok

ID1766 | | Ing. Marián Drozd

Príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR  účtuje o zásobách spôsobom A. Nakúpili látky a zaúčtovali na sklad materiálu. Časť látok sa použila  (v dielňach) na výrobu závesov na okná priestorov organizácie. Ak by ich externe kúpili, účtovali by ich ako drobný dlhodobý majetok (neodpisovaný) priamo do spotreby. Ako treba účtovať takúto vlastnú výrobu? Cez aktiváciu? Ak áno, ako účtovať napr. mzdy k nim náležiace, príp. ktoré ďalšie položky?

Účtovanie tovaru

ID1777 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť má povinnosť účtovať o zásobách spôsobom  A, čo aj robí. V súčasnosti ale zabezpečuje výrobné stroje pre novozaloženú dcérsku spoločnosť v Mexiku. Nakúpili stroje, ktoré budú prakticky hneď fakturované spoločnosti v Mexiku. Možno nákup týchto strojov účtovať priamo do spotreby na účet 504, bez toho aby spoločnosť viedla skladovú evidenciu a účtovali cez účet 132? Ide len o dočasný nákup a predaj a oproti celkovému obratu spoločnosti nejde o významné položky.

Ukončenie podnikania - živnosti a daňové náležitosti

ID1606 | | Ing. Dana Žňavová

Ako postupovať pri neuplatnených daňových odpisoch  z budov pri ukončení podnikania a v prípade, ak v predošlých rokoch bola vykázaná strata. Je možné si ju uplatniť, ak by sa podnikanie ukončilo aj v priebehu roka? V prípade DPH a ukončenia podnikania, ako riešiť zásoby a majetok?

Účtovanie a oceňovanie zásob

ID1612 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť sa zaoberá nákupom a predajom tovaru. Nákup tovaru sa účtuje v obstarávacích cenách na ťarchu účtu 131. Obstarávacia cena tovaru zahŕňa - cenu obstarania, t. j. fakturovanú cenu dodávateľom - náklady súvisiace s obstaraním, hlavne prepravné. Pri úbytku tovaru rovnakého druhu sa pri jeho predaji v súlade s internou smernicou používa ocenenie váženým aritmetickým priemerom. Pri prijímaní tovaru pracovníčka použila nesprávnu jednotkovú cenu - odlišnú od fakturovanej ceny dodávateľom. Omyl zistila hneď po zrealizovaní príjemky a príjemku vystornovala. To znamená, že nejde o úbytok tovaru, ale iba o opravu príjmu tovaru. Používaný softvér však už príjem vystornoval nie v cenách obstarávacích - fakturovaných, ale v cenách spriemerovaných, ako pri predaji tovaru. Podobná situácia nastáva aj pri tovarových dobropisoch od dodávateľov, ak spoločnosť príjme tovar podľa faktúry, resp. dodacieho listu a až dodatočne zistí množstevné rozdiely. Storno príjmu, ktoré sa robí na základe dodávateľského dobropisu nesúhlasí s cenami uvedenými v dobropise, ale je v cenách priemerných. Spoločnosť nepovažuje uvedený postup za správny, ale dodávateľ softvéru tvrdí, že je to v súlade s postupmi účtovania. Ako má spoločnosť zaúčtovať vzniknuté rozdiely, ktoré vznikajú pri každom storne príjmu?

Zmena v peňažnom denníku od 1. 1. 2013

ID1589 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Vzhľadom na menu v legislatíve od 1.1. 2013, týkajúcu peňažného denníka, čo konkrétne sa bude účtovať v stĺpci ZÁSOBY, čo v stĺpci SLUŽBY a čo v stĺpci OSTATNÉ?

Investície do zariadenia firmy

ID1478 | | Ing. Iveta Kolenová

V roku 2011 spoločnosť kúpila budovu pre nové sídlo spoločnosti, ktorá bola postavená v roku 2009 a sídlila už v nej iná spoločnosť. Táto budova bola zaradená  do majetku spoločnosti koncom roku 2011 a odvtedy sa aj odpisuje. Od začiatku roku 2012 sa budova prerába pre potreby a všetky úpravy budovy účtujeme ako technické zhodnotenie. Ako je to s účtovaním vybavenia budovy predmetmi, ktoré majú hodnotu nižšiu ako 1 700 eur  ako napr. dokúpenie nového nábytku, stoličiek, spotrebičov a kuchynských potrieb? Podľa audítora sa všetko považuje za prvo - výbavu a účtuje sa to na účet 042. Teda neposudzuje sa to samostatne, ale spoločne ako súbor hnuteľných vecí a odpisuje sa v 2 odpisovej skupine. Má pravdu? Veď všetky vymenované predmety majú samostatné technické určenie a s budovou nesúvisia. Všetky tieto predmety by  spoločnosť predsa mohla zakúpiť aj do starej budovy a vtedy by to bol drobný majetok. Nemožno ich účtovať priamo do nákladov a považovať za drobný majetok?