Otázky s vecným pojmom: Daňový výdavok

počet otázok s vecným pojmom : 245Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Manažérske služby

ID3188 | | Ing. Marián Drozd

Tuzemská spoločnosť má so závislou zahraničnou osobou z Francúzska uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb. Na základe tejto zmluvy si tuzemská spoločnosť nakupuje manažérske služby, ktoré zahŕňajú:

a/ administratívne podporné služby - najmä služby súvisiace s generálnym manažmentom a správou, financiami, právnymi záležitosťami, obstarávaním, manažmentom ľudských zdrojov, IT, komunikáciou a inými službami,

b/ marketingové a technické služby zahŕňajú služby súvisiace so strategickým plánovaním a podporou, marketingom, rozvojom podnikateľských činností pre priemyselných zákazníkov a verejnú správu. Náklady na poskytovanie vyššie uvedených nákladov sú identifikované v súlade so Smernicou OECD a fakturované so ziskovou prirážkou, ktorej výška spĺňa princíp nezávislého vzťahu. Vzťahuje sa na tieto služby podmienka zaplatenia podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov, aby boli daňovým výdavkom?

Strava na služobnej ceste hradené firemnou kreditnou kartou

ID3006 | | Ing. Anton Kolembus

Zamestnanec spoločnosti si na zahraničnej služobnej ceste hradil stravu prostredníctvom firemnej kreditnej karty. Za predpokladu, že budú zamestnancovi ponížené cestovné náhrady za bezplatne poskytnutú stravu na služobnej ceste, môže spoločnosť predmetný náklad hradený kreditnou kartou spoločnosti považovať za daňový výdavok? Ak áno, je suma vynaloženého nákladu daňovo uznaná v plnej výške?

Vyššie výdavky ako príjmy

ID2905 | | Ing. Anton Kolembus

V roku 2015 sme podali daňové priznanie fyzickej osobe - podnikateľovi. Mal príjmy vo výške 1 000 €. Výdavky na sociálne a zdravotné poistenie mal vo výške 2 800 €. Omylom sme "zaklikli", že pri príjmoch podľa § 6, ods. 1, 2 si uplatňuje výdavky paušálne. Tým pádom nám do výdavkov dovolil systém napísať iba sumu 1 000 € (aj keď teoreticky to mohlo byť 400 € + 2 800 €, čím by nám bola vznikla strata vo výške 2 200 €). Môžeme podať dodatočné priznanie k dani z príjmov FO, toto upraviť na skutočné výdavky a stratu vykázanú v roku 2015 si umorovať ďalšie 4 roky? Musíme podať aj účtovné výkazy k 31. 12. 2015? Poprípade otázka - môžem si uplatňovať stratu aj z daňovej evidencie? V daňovom priznaní za rok 2015 je viditeľné, že sme si nemohli započítať do výdavkov všetky výdavky platené na sociálne a zdravotné poistenie.

Príjem zo zmluvy o umeleckom výkone

ID2881 | | Ing. Anton Kolembus

Študentka VŠ pracovala počas roka 2016 na základe zmlúv o umeleckom výkone (hrala v divadelných predstaveniach, pracovala ako animátorka v hoteloch). Jej celkový príjem za rok 2016 nedosiahol zákonom stanovenú hranicu pre podávanie daňového priznania, t. j. bol nižší ako 1 901,67 €. V zmysle § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.  bolo v zmluve uvedené, že z vyplatených príjmov nebude zrazená daň. Je študentka povinná podávať daňové priznanie za rok 2016, ak okrem tohto druhu príjmov nemala žiadne iné? Čo by nastalo v tom prípade, ak suma - honorár bol vyplatený v plnej výške a v zmluve nie je zmienka o spôsobe vysporiadania dane? Aké spôsobom by si mohla študentka z týchto príjmov uplatniť výdavky v prípade, ak by jej príjem za rok 2016 len z týchto zmlúv bol vo výške napríklad 10 000 € a iné príjmy by za rok 2016 nemala?

Daň z príjmov FO - uplatnenie výdavkov

ID2880 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

SZČO má v majetku firmy zaúčtovanú strelnú zbraň na ochranu majetku SZČO. Môže si správny poplatok za predĺženie platnosti zbrojného preukazu a poplatok za psychologické vyšetrenie potrebné k predĺženiu platnosti zbrojného preukazu zaúčtovať ako výdavok ovplyvňujúci základ dane?

Predaj nehnuteľnosti

ID2816 | | Ing. Anton Kolembus

Na základe vydaného stavebného povolenia sú stavebníkmi rodinného dvojdomu 2 bratia. Faktúry od dodávateľov boli vystavované na základe ich dohody len na jedného z nich, ktorý viedol evidenciu nákladov v súvislosti so stavbou nehnuteľnosti a tiež uhrádzal faktúry. Nehnuteľnosti boli zapísané na LV, každý brat po 1 dome. Neskôr sa jeden z bratov rozhodol svoj dom predať. Môže si ako náklady uplatniť 1/2 nákladov podľa evidencie na výstavbu nehnuteľnosti, aj keď na dokladoch nefiguruje jeho meno?

Prenájom bytu

ID2815 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba prenajíma byt. Nájomca nezaplatil nájomné za 5 mesiacov, vyhýbal sa kontaktu. Následne prenajímateľ spolu s právnikom a notárom vstúpili do bytu a zistili tiež odcudzenie zariadenia bytu. Následne sa pokúšajú právne o vymoženie dlžnej čiastky. Sú náklady v súvislosti so spísaním zápisnice pri otvorení bytu a následné náklady na právne služby daňovo uznanými výdavkami v súvislosti s prenájmom? Byt je naďalej prenajímaný. Udalosť sa stala v roku 2015, náklady na právne služby sú aj v roku 2016 a môžu byť aj v ďalších obdobiach.

Poskytnutie bytu zamestnancom

ID2770 | | Katarína Balogová, Tax Manager, Accace k.s.

Výrobná spoločnosť poskytuje niektorým svojím zamestnancom, ktorí majú bydlisko mimo sídla spoločnosti, byty na užívanie (môžme definovať ako benefit). Spoločnosť platí za dané byty nájomné. Predmetné nájomné je pre zamestnancov nepeňažný príjem a zdaňovaný a zaťažený odvodmi na sociálne a zdravotné poistenie. Je pre spoločnosť nájom bytov daňovo uznateľným výdavkom z pohľadu dane z príjmov? Môže si spoločnosť uplatniť z plateného nájomného DPH na vstupe?

Prenájom vlastného automobilu konateľa a spoločníka v jednoosobovej s. r. o.

ID2655 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Konateľ a spoločník jednoosobovej s. r. o. založenej v SR, bude vykonávať služby na území členského štátu EÚ. Svoje vozidlo chce prenajať na pracovné cesty svojej s. r. o. Môže byť podľa Vášho názoru uzatvorená zmluva o nájme OA a v zmluve by boli dohodnuté všetky náklady, ktoré budú spojené s prevádzkou, teda nájomné, poistenie, opravy OA. Mohli by tieto výdavky byť uznané za daňové v s. r. o. na Slovensku? Musela by byť asi vypracovaná smernica k transferovému oceňovaniu? Je to s. r. o. mikro účtovná jednotka. A nájomný vzťah by bol medzi spriaznenými osobami. OA by vykonával asi výlučne služobné cesty v Poľsku a príjmy budú zdaňované na Slovensku?

Uznané výdavky fyzickej osoby

ID2644 | | Ing. Marián Drozd

Fyzická osoba (nepodnikateľ) prenajíma byt, ktorý nemá v obchodnom majetku. Je možné dať do uznaných výdavkov:

a) poplatok agentúre za sprostredkovanie nájmu?

b) poplatok spoločnosti, ktorá zabezpečuje služby (servis), aby bol byt v užívaniaschopnom stave ( t. j. nevykonáva, ale zabezpečuje rôzne drobné opravy v byte, upratovanie, realizuje platby, t. j. uhrádza faktúry za energie, správcovskej spoločnosti a pod., zúčastňuje sa domových schôdzí, zabezpečuje obhliadku bytu pri hľadaní nájomníka...a pod.)?