Otázky s vecným pojmom: Nedoplatok

počet otázok s vecným pojmom : 6Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

vyúčtovacia faktúra - nedoplatok

ID2885 | | Ing. Anton Kolembus

Dňa 10. 3. 2017 sme dostali vyúčtovaciu faktúru za spotrebu plynu za obdobie od 1. 1. 2017-3. 2. 2017 z dôvodu predaja budovy. Mesačne boli platené zálohové faktúry. Výsledkom danej vyúčtovacej faktúry bol nedoplatok. Na faktúre je len dátum vystavenia 8. 3. 2017. Do ktorej časti kontrolného výkazu patrí daná vyúčtovacia faktúra a v ktorom zdaňovacom období? 

RZZP za rok 2015 z hľadiska JÚ, PÚ a dani z príjmov

ID2768 | | Ing. Anton Kolembus

Ako správne zaúčtovať preplatok a nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 v jednouchom účtovníctva a v podvojnom účtovníctve (preplatok resp. nedoplatok zamestnávateľa a zamestnanca)? Ako je to z pohľadu dane z príjmov a vyplatenie preplatku zamestnancovi?

Výkaz nedoplatkov zo zdravotnej poisťovne

ID1361 | | Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť v roku 2011 vyplatila zamestnancovi odmenu, ktorá v danom mesiaci prevýšila maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie. Nakoľko ročné zúčtovanie za rok 2011 robia zdravotné poisťovne za všetky subjekty, prišiel spoločnosti výkaz nedoplatkov, tak ako za zamestnanca, aj za zamestnávateľa. Ako postupovať pri zaúčtovaní v podvojnom účtovníctve tohto nedoplatku v roku 2012? Je to daňovo uznaný náklad v roku 2012? Ako postupovať pri zamestnancovi, ak zamestnanec má momentálne minimálnu mzdu a výška nedoplatku presahuje túto minimálnu mzdu?

Počet dní omeškania

ID1342 | | Klára Klabníková

Koľko dní bude daňový subjekt v omeškaní s platbou, keď daň je splatná 31. 3. 2012 a tento deň je sobota. Daňový subjekt daň uhradil dňa 23. 4. 2012. Dňom vzniku daňového nedoplatku je 3. 4. 2012 ? Rozhodnutie o výške dane z nehnuteľností nadobudlo vykonateľnosť dňa 3. 4. 2012.

Kurz pri vyúčtovaní zahraničnej pracovnej cesty

ID1100 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Aký kurz použiť pri vyúčtovaní zahraničnej pracovnej cesty, ak zamestnanec dostal preddavok v cudzej mene (určenej pre danú krajinu) a nedoplatok, resp. preplatok chce zrealizovať so súhlasom zamestnávateľa v eurách. Príklad - zamestnanec dostane preddavok 1000 CZK a sú mu vyúčtované náhrady vo výške 950 CZK a zostávajúcich 50 CZK chce vrátiť v eurách - aký možno kurz použiť pri prepočte? Zamestnanec dostane preddavok 1000 CZK a sú mu vyúčtované náhrady vo výške 1100 CZK a zostávajúcich 100 CZK si chce nechať doplatiť v eurách - aký kurz použiť pri prepočte?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - nedoplatok

ID991 | | Ing. Jozef Pohlod

Podnikateľ - SZČO (poberateľ výsluhového dôchodku), účtujúci v sústave podvojného účtovníctva,  neplatil preddavky na zdravotné poistenie za rok 2011. Bol to prvý rok podnikania a za výsluhového dôchodku platí poistné do príslušnej zdravotnej poisťovne štát, kým nevznikne povinnosť platiť SZČO. Za rok 2011 bude mať nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (ďalej aj „RZPP“), ktorý mu vypočíta príslušná zdravotná poisťovňa v roku 2012. Ako zaúčtovať nedoplatok z RZZP, ktorého presnú výšku nevie určiť? Účtovať do roku 2011 odhadom, resp. vytvoriť nedaňovú rezervu, resp. zaúčtovať až v roku 2012, keď bude známa výška nedoplatku?