Otázky s vecným pojmom: Rezervy

počet otázok s vecným pojmom : 16Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov

ID4571 | | Tatiana Macháčová

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou, zariadenie sociálnych služieb. Od štátu dostávame finančný príspevok v zdroji 111, ktorý vyúčtovávame na štvrťročnej báze. Za posledný kvartál 2022 vznikla povinnosť vrátenia časti finančného príspevku, samotné vyúčtovanie a splatnosť spätnej platby však bola v 1.Q 2023. Na túto vratku sme ale nevytvorili finančnú rezervu, celú dotáciu prijatú v zdroji 111 za 4.Q 2022 sme aj minuli v zdroji 111 v 4.Q. Znamená to pre nás, že v aktuálnom roku 2023 musíme použiť vlastné zdroje (72j) na vrátenie. Ako máme o tom prosím účtovať?

Náklady na "dovývoj"

ID3943 | | Ing. Ondrej Baláž

Otázka súvisiaca s ID 3740: Spoločnosť vykonala začiatkom roka 2021 inovatívne prototypové úpravy. Hmotný výstup tohto procesu zaslala odberateľovi prototypu (odpredaj v r. 2020) na výmenu predmetnej časti. Úhradu od neho požadovať nebude. Náklady v plnej miere znáša spoločnosť, keďže ide o zvýšenie bezpečnostného hľadiska výrobku. Otázka: Aké je správne účtovné vyjadrenie tejto skutočnosti do „účtovných kníh“ roku 2020 (nie sú ešte definitívne uzavreté) ? Účtovať rezervu na záručné opravy s účtom 548 alebo použiť účet 042 (snaha presne vyčísliť náklady na hmotnú časť vývoja) ?

Rezerva na odchodné

ID2628 | | Ing. Beata Moravcová

K 31. 12. 2015 som naúčtovala 527/323 rezervu na odchodné a odstupné vo výške 3 720 €. Je rezerva daňovo uznaná do nákladov?

Zákonné rezervy

ID2623 | | Ing. Beata Moravcová

V roku 2014 sme vytvorili Zákonnú rezervu na pestovnú činnosť - zaúčtované na účet 548/451. V roku 2015 nebolo z tejto rezervy nič zúčtované. Dokedy môžu byť prostriedky na účte 451? Ak nebudeme mať žiadnu dodávateľskú faktúru k tejto rezerve, najneskôr kedy ju musíme zrušiť?

Rezerva na dovolenky

ID2408 | | Ing. Jozef Pohlod

Ako správne určiť rezervu na nevyplatené dovolenky? Berie sa stav zostatku dovoleniek k 31. 12. 2014. Tento stav sa prepočíta priemerom. Ale priemerom, ktorý používame v 4. Q 2014, alebo priemerom, ktorý je platný pre 1. Q 2015? Pri zaúčtovaní tejto rezervy môžeme rezervu na poistné do zdravotných poisťovní a rezervu na platby do Sociálnej poisťovne zaúčtovať na jeden analytický účet? Napr. 524300? Alebo rezerva do Sociálnej poisťovne musí byť na jednom analytickom účte (524300) a rezerva do zdravotných poisťovní (524400, 524500,...) na iných analytických účtoch? - aby bolo dodržané § 4 opatrenia MFSR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania ........ č. 23054/2002-92.

Rezerva na záručné opravy a reklamácie

ID2176 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Účtovná jednotka vytvorila rezervu na reklamácie a záručné opravy, pričom vychádzala z obratu. Na tento účel má vytvorenú: - krátkodobú rezervu – reklamácie a záručné opravy týkajúce sa výrobkov, ktoré môžu byť reklamované už iba rok - dlhodobá rezerva – reklamácie a záručné opravy týkajúce sa výrobkov, ktoré môžu byť reklamované 2 a viac rokov v zmysle zmluvných podmienok. Chcem sa opýtať:

1. Ak v roku 2013, napr. 21. 5. 2013 bol reklamovaný výrobok, na ktorý bola v roku 2012 tvorená dlhodobá rezerva, má sa na túto reklamáciu použiť táto dlhodobá rezerva (rezerva sa až k 31. 12. 2013 preklasifikuje na krátkodobú) alebo čerpať krátkodobú rezervu?

2. Tvorbu rezervy účtujeme nasledovne 548/323, 459 – môžeme túto rezervu použiť aj vtedy, ak zákazníkovi poskytneme zľavu z omeškania (zľavu z omeškania poskytujeme až keď si ju zákazník vyžiada, t. j. považujeme to za istú formu reklamácie). Je tento postup akceptovateľný?

Zákonné rezervy v obci

ID1693 | | Ing. Anna Ľalíková

Môže obec tvoriť zákonnú rezervu z hlavnej činnosti? Napr. rezerva na mzdy je zákonná alebo ostatná?

Nepeňažný vklad podniku v pôvodných cenách

ID1644 | | Ing. Daniela Krištofíková, MBA

Pre daňové účely spoločnosť uskutočnila vklad podniku v pôvodných cenách (§ 17d  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – ďalej len „ZDP“). Ako budú v tejto súvislosti na účely prípravy daňového priznania oboch spoločností posudzované nasledovné skutočnosti na strane vkladateľa aj prijímateľa:

  • nedaňová opravná položka k majetku vytvorená vkladateľom, ak predmetný majetok bol prevzatý prijímateľom (súčasť nepeňažného vkladu),
  • nedaňové opravné položky k pohľadávkam tvorené v priebehu roku vkladateľom, ak predmetné pohľadávky prevzaté prijímateľom (súčasť nepeňažného vkladu),
  • nedaňové rezervy tvorené v priebehu roku vkladateľom, ak predmetné nedaňové rezervy boli prevzaté prijímateľom (súčasť nepeňažného vkladu).

Účtovanie o rezervách

ID1235 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Na čo všetko sa tvoria na konci hospodárskeho roka rezervy ?

Reklamácia z pohľadu dane z príjmov

ID1179 | | Ing. Iveta Kolenová

Ako je to z reklamáciami z pohľadu dane z príjmu? Sú uznaným daňovým nákladom?