Otázky s vecným pojmom: Rezervy

počet otázok s vecným pojmom : 14Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Rezerva na odchodné

ID2628 | | Ing. Beata Moravcová

K 31. 12. 2015 som naúčtovala 527/323 rezervu na odchodné a odstupné vo výške 3 720 €. Je rezerva daňovo uznaná do nákladov?

Zákonné rezervy

ID2623 | | Ing. Beata Moravcová

V roku 2014 sme vytvorili Zákonnú rezervu na pestovnú činnosť - zaúčtované na účet 548/451. V roku 2015 nebolo z tejto rezervy nič zúčtované. Dokedy môžu byť prostriedky na účte 451? Ak nebudeme mať žiadnu dodávateľskú faktúru k tejto rezerve, najneskôr kedy ju musíme zrušiť?

Rezerva na dovolenky

ID2408 | | Ing. Jozef Pohlod

Ako správne určiť rezervu na nevyplatené dovolenky? Berie sa stav zostatku dovoleniek k 31. 12. 2014. Tento stav sa prepočíta priemerom. Ale priemerom, ktorý používame v 4. Q 2014, alebo priemerom, ktorý je platný pre 1. Q 2015? Pri zaúčtovaní tejto rezervy môžeme rezervu na poistné do zdravotných poisťovní a rezervu na platby do Sociálnej poisťovne zaúčtovať na jeden analytický účet? Napr. 524300? Alebo rezerva do Sociálnej poisťovne musí byť na jednom analytickom účte (524300) a rezerva do zdravotných poisťovní (524400, 524500,...) na iných analytických účtoch? - aby bolo dodržané § 4 opatrenia MFSR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania ........ č. 23054/2002-92.

Rezerva na záručné opravy a reklamácie

ID2176 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Účtovná jednotka vytvorila rezervu na reklamácie a záručné opravy, pričom vychádzala z obratu. Na tento účel má vytvorenú: - krátkodobú rezervu – reklamácie a záručné opravy týkajúce sa výrobkov, ktoré môžu byť reklamované už iba rok - dlhodobá rezerva – reklamácie a záručné opravy týkajúce sa výrobkov, ktoré môžu byť reklamované 2 a viac rokov v zmysle zmluvných podmienok. Chcem sa opýtať:

1. Ak v roku 2013, napr. 21. 5. 2013 bol reklamovaný výrobok, na ktorý bola v roku 2012 tvorená dlhodobá rezerva, má sa na túto reklamáciu použiť táto dlhodobá rezerva (rezerva sa až k 31. 12. 2013 preklasifikuje na krátkodobú) alebo čerpať krátkodobú rezervu?

2. Tvorbu rezervy účtujeme nasledovne 548/323, 459 – môžeme túto rezervu použiť aj vtedy, ak zákazníkovi poskytneme zľavu z omeškania (zľavu z omeškania poskytujeme až keď si ju zákazník vyžiada, t. j. považujeme to za istú formu reklamácie). Je tento postup akceptovateľný?

Zákonné rezervy v obci

ID1693 | | Ing. Anna Ľalíková

Môže obec tvoriť zákonnú rezervu z hlavnej činnosti? Napr. rezerva na mzdy je zákonná alebo ostatná?

Nepeňažný vklad podniku v pôvodných cenách

ID1644 | | Ing. Daniela Krištofíková, MBA

Pre daňové účely spoločnosť uskutočnila vklad podniku v pôvodných cenách (§ 17d  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – ďalej len „ZDP“). Ako budú v tejto súvislosti na účely prípravy daňového priznania oboch spoločností posudzované nasledovné skutočnosti na strane vkladateľa aj prijímateľa:

  • nedaňová opravná položka k majetku vytvorená vkladateľom, ak predmetný majetok bol prevzatý prijímateľom (súčasť nepeňažného vkladu),
  • nedaňové opravné položky k pohľadávkam tvorené v priebehu roku vkladateľom, ak predmetné pohľadávky prevzaté prijímateľom (súčasť nepeňažného vkladu),
  • nedaňové rezervy tvorené v priebehu roku vkladateľom, ak predmetné nedaňové rezervy boli prevzaté prijímateľom (súčasť nepeňažného vkladu).

Účtovanie o rezervách

ID1235 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Na čo všetko sa tvoria na konci hospodárskeho roka rezervy ?

Reklamácia z pohľadu dane z príjmov

ID1179 | | Ing. Iveta Kolenová

Ako je to z reklamáciami z pohľadu dane z príjmu? Sú uznaným daňovým nákladom?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - nedoplatok

ID991 | | Ing. Jozef Pohlod

Podnikateľ - SZČO (poberateľ výsluhového dôchodku), účtujúci v sústave podvojného účtovníctva,  neplatil preddavky na zdravotné poistenie za rok 2011. Bol to prvý rok podnikania a za výsluhového dôchodku platí poistné do príslušnej zdravotnej poisťovne štát, kým nevznikne povinnosť platiť SZČO. Za rok 2011 bude mať nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (ďalej aj „RZPP“), ktorý mu vypočíta príslušná zdravotná poisťovňa v roku 2012. Ako zaúčtovať nedoplatok z RZZP, ktorého presnú výšku nevie určiť? Účtovať do roku 2011 odhadom, resp. vytvoriť nedaňovú rezervu, resp. zaúčtovať až v roku 2012, keď bude známa výška nedoplatku?

Odchodné - rezerva

ID952 | | Ing. Juraj Neufeld

Pracovníčka  dňa 6. 8. 2012 dosiahne dôchodkový vek a chce požiadať o starobný dôchodok. Pracovný pomer neukončí, naďalej chce pracovať v  súčasnom pracovnom pomere. Nárok na odchodné bude mať (pokiaľ bude platiť súčasné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.), nakoľko splní uvedené podmienky - odchodné ešte nikdy nedostala, zamestnanie skončí až po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok a o dôchodok požiada ešte v čase trvania pracovného pomeru. Je účtovná jednotka povinná tvoriť rezervu na odchodné tejto pracovníčky už v roku 2011, hoci jej vznikne nárok na starobný dôchodok až v roku 2012? Bude táto rezerva nedaňový náklad a pripočítateľná položka v rámci daňového priznania za rok 2011? Použije sa na výpočet výšky rezervy priemerný zárobok za IV.Q 2011? Ako sa zaúčtuje rezerva k 31. 12. 2011?