Otázky s vecným pojmom: Poistné

počet otázok s vecným pojmom : 19Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Priznanie predčasného starobného dôchodku a vyplatenie odchodného

ID4819 | | Ing. Iveta Matlovičová

Sme ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou. Zamestnanec ukončí v novembri pracovný pomer dohodou a požiada SP o priznanie PSD-predčasného starobného dôchodku (nejde o PSD z dôvodu odpracovaných 40 rokov). Vysvetlili sme zamestnancovi, že mu nemôžeme vyplatiť odchodné v poslednej výplate, ale až keď sa preukáže priznaním PSD. Ale on tvrdí, že ak by sme mu vyplatili odchodné až budúci rok, tak sa mu bude odchodné rátať do príjmu, a ak by prevýšilo sumu 2 400 €, SP mu pozastaví vyplácanie PSD, pretože z odchodného sa platí poistné. My sme našli v zákone o sociálnom poistení, že sa to týka iba dohôd. Je pravda, že sa to týka aj odchodného?

A ďalej sme sa stretli s názorom, že ak my, ako škola, máme pochybnosti, či bude priznaný PSD, tak odchodné mu máme vypočítať v poslednej výplate a odviesť ho do depozitu a po preukázaní rozhodnutia o priznaní dôchodku mu ho môžeme vyplatiť. Má sa teda počítať s odchodným pri PSD v poslednej výplate a vyplatiť ho po priznaní alebo sa má odchodné počítať vo výplate, kedy sa preukáže priznaním PSD? Pretože, ak odchodné dám do poslednej výplaty, peniaze presuniem do depozitu a SP mu PSD neprizná, tak mu budem opravovať mzdu niekoľko mesiacov spätne?

Súbeh invalidného poistenia a dobrovoľne poistená osoba

ID3678 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Ak nastal prípad súbehu invalidného dôchodku (ID) a platenia poistného ako dobrovoľne poistenej osoby (DPO): - od ktorého roku nie je možný súbeh ID a DPO (je možné, že prišlo k súbehu ID a DPO v dlhšom časovom horizonte) - akým spôsobom je možné požiadať Sociálnu poisťovnu o vrátenie celej sumy poistného platenej DPO v minulosti, kedy nastal takýto súbeh (kam adresovať danú žiadosť). Prepokladám, že ak nastal súbeh, ktorý nie je možný zo zákona, tak uvedené platby poistného by mali byť vyplatené späť. Ak sa zruší štatút DPO u takejto osoby (keďže nie je možný súbeh) má to dopad na celkovú výšku dôchodku v budúcnosti? (mzdový osob.bod a pod...)

Odstupné a odvody

ID2498 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Aké sú odvody z odstupného po skončení pracovného pomeru, ktorý bol ukončený 12. 12. 2014, ukončením volebného obdobia starostu obce? Z dôvodu finančnej tiesne bude odstupné vyplatené čiastkovo po mesiacoch, ktoré poistné sa platí, či sa to rozpočítava na mesiace, ak budeme platiť čiastkovo, odstupné sa začne uhrádzať od júna 2015 do októbra 2015. Je to nepravidelný príjem a netreba nahlasovať do poisťovne?

Zodpovednosť zamestnávateľa pri použití súkromného motorového vozidla

ID1978 | | Monika Vrabcová, Associate Accace k.s.

Zamestnávateľ mal v úmysle povoliť zamestnancovi použiť súkromné motorové vozidlo na pracovné cesty v zmysle § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. Doteraz v podobných prípadoch zamestnávateľ vyžadoval okrem kópie technického preukazu aj doklady k preukázaniu, že vozidlo je havarijne poistené. Avšak tento zamestnanec svoje vozidlo havarijne nepoisťuje. Aké riziká a nepríjemnosti by firme hrozili v prípade poistnej udalosti, keby urobila v tomto prípade výnimku, resp. by od tejto podmienky pre zamestnancov upustila? Zamestnanec je ochotný vzdať sa akýchkoľvek nárokov voči firme v prípade vzniku poistnej udalosti. Bolo by toto jeho vyhlásenie právne účinné?

Povinné nemocenské poistenie na základe podaného daňového priznania

ID1816 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Za rok 2011 sme podali daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B. Fyzická osoba v roku 2011 mala začiatkom roka 2011 príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3. Neskôr si na túto činnosť vybavila živnostenské povolenie (aby si z príjmov mohla uplatniť nezdaniteľnú časť). Pri vypĺňaní daňového priznania sa stala chyba a príjmy, ktoré sa mali uviesť do § 6 ods. 3, sa uviedli do § 6 ods. 1. Tým sa stalo, že v § 6 ods. 1 sa vykázali príjmy vyššie asi o 500 €, ako bola hranica na prihlásenie sa na povinné nemocenské poistenie. Od 1. 7. 2012 sme sa zabudli prihlásiť na povinné nemocenské poistenie. Pri podávaní daňového priznania za rok 2012 sme si chybu v priznaní na rok 2011 všimli a podali sme dodatočné daňové priznanie, kde sem uviedli správnu výšku príjmov. Na základe tohto nám nevzniklo povinné nemocenské poistenie. Pravdepodobne po podaní dodatočného priznania si Sociálna poisťovňa všimla, že sme mali byť od 1. 7. podľa pôvodného daňového priznania povinne nemocensky poistení, a tak nám poslala prihlášku k nemocenskému poisteniu. A samozrejme, pýta si úhradu poistného za obdobie od 07/2012 do 03/13. Považujeme tento status za nesmierne nespravodlivý. Máme nejakú možnosť sa voči tomuto brániť? (Len na margo: Uvedená osoba je povinne nemocensky poistená z titulu pracovnoprávneho pomeru).

Absencia v práci

ID1727 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zamestnanec ukončil pracovnú neschopnosť a neprišiel do práce a ani si nenahlásil dovolenku. Dostal absenciu v práci (dva dni). Je potrebné túto absenciu nahlasovať príslušnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni?

Vyplatenie podielu na zisku v s.r.o. za rok 2012 a odvody

ID1585 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným dosiahla v roku 2012 zisk, konateľ firmy sa rozhodol pre vyplatenie uvedeného zisku po vysporiadaní všetkých zákonných povinností (platba dane z príjmu, prevod do rezervného fondu).  Podlieha podiel na zisku vyplatený konateľovi, resp. spoločníkovi (ide o tú istú osobu) odvodom do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne? Ako postupovať pri vyplácaní podielu na zisku spoločnosti s ručením obmedzeným za rok 2012 (podiel sa vypláca v roku 2013). Aké sú povinnosti spoločnosti s ručením obmedzeným pri vyplácaní podielu na zisku? Spoločník a konateľ je tá istá osoba, ktorá nie je zamestnaná v spoločnosti, ale chce si zobrať podiel na zisku. Treba sa zaregistrovať do Sociálnej poisťovne a do príslušnej zdravotnej poisťovni?

Príspevky z úradu práce, sociálnych veci a rodiny

ID1463 | | Ing. Alena Benková

Podľa  § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých predpisov v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)  poskytnutý príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zamestnávateľovi  na podporu udržania zamestnancov s nízkymi príjmami.  Dohoda bola uzatvorená v mesiaci apríl 2012. Je  tento príspevok je  pripočítateľnou položkou ku mzde zamestnanca? Vchádza  tento príspevok aj do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie? Je celkový príspevok u zamestnávateľa zdaniteľným príjmom?

Cestovné poistenie ako daňový výdavok

ID1452 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. patrí zamestnancovi vyslanému na zahraničnú pracovnú cestu okrem iných výdavkov aj poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Pred vycestovaním na služobnú cestu bola pre vyslaného zamestnanca uzatvorená poistná zmluva o komplexnom cestovnom poistení v rozsahu:

  • poistenie liečebných nákladov v zahraničí,
  • poistenie batožiny, oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou,
  • strata dokladov,
  • poistenie zodpovednosti za škody na zdraví, poistenie zodpovednosti za škody na majetku, náklady na advokáta, náklady kaucie,
  • úrazové poistenie,
  • trvalé následky úrazu,
  • úrazové poistenie,
  • smrť úrazom.

Ktoré z týchto položiek sú daňovo uznateľnými v zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Predaj nebytového priestoru a daň z príjmov

ID1454 | | Ing. Alena Benková

Matka mi pri ukončení svojho živnostenského podnikania darovala darovacou zmluvou nebytový priestor. Tento nebytový priestor som prenajímala, príjmy som uvádzala do daňového priznania k dani z príjmov a uplatňovala paušálne výdavky. Príjmy som mala iba zo ZČ a prenájmu. Nakoľko mám problémy a starosti  s prenájmom, chcela by  som ho predať. Musím príjmy z prenájmu uvádzať do daňového priznania a zdaniť ich a zároveň odviesť z príjmu aj poistné do zdravotnej poisťovne? Ak by som zamenila nebytové priestory za byt alebo dom, aké by mi vyplývali povinnosti, a  aký vplyv by mala zámena na daň z príjmov?