Otázky s vecným pojmom: Daňový výdavok

počet otázok s vecným pojmom : 249Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ako účtovať PHL v plnej výške?

ID998 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným má od fyzickej osoby - nepodnikateľa vypožičaný (bezodplatne) osobný automobil. Spoločnosť nemá zamestnancov, automobil  používajú dvaja spoločníci iba na obchodné účely. Všetky náklady na prevádzku automobilu znáša spoločnosť. Ako  správne účtovať spotrebu PHL (platiteľ DPH, účtovanie zásob spôsobom B). Treba viesť knihu jázd, robiť cestovné príkazy? Predpokladám, že fyzická osoba nemá žiadnu oznamovaciu povinnosť.

Auto v podnikaní

ID660 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť kúpila osobný automobil. Na kúpu automobilu použila spotrebný úver. Tento automobil zaradila do majetku a odpisuje ho. Musí si splniť oznamovaciu povinnosť k dani z motorových vozidiel, keďže auto stojí v garáži a nepoužíva ho? Ak nesplní oznamovaciu povinnosť, sú potom výdavky na automobil daňovo uznateľné (odpisy, úroky z úveru atď.)?

Automobil

ID4495 | | Ing. Marián Drozd

Manželia podnikajú ako SZČO, každý na svoju živnosť. Manželka má v podnikaní zaradený automobil, ktorý využíva na svoje podnikanie. Asi 2 x do mesiaca bude tento automobil na podnikanie využívať aj manžel. Ako správne zahrnúť do daňových výdavkov náklady na tento automobil u manželky a potom aj u manžela?

Automobil - doplnenie otázky

ID4505 | | Ing. Marián Drozd

Manželia podnikajú ako SZČO, každý na svoju živnosť. Manželka má v podnikaní zaradený automobil, ktorý využíva na svoje podnikanie. Asi 2 x do mesiaca bude tento automobil na podnikanie využívať aj manžel. Ako správne zahrnúť do daňových výdavkov náklady na tento automobil u manželky a potom aj u manžela? Manželia majú vysporiadané BSM.

Automobil v podnikaní

ID41 | | Ing. Zdenka Jablonková

Automobil zaradený do podnikateľskej činnosti v slovenskej s.r.o. je využívaný na podnikanie v SR aj v zahraničí. Z ceny auta obstaraného kúpou po 1. 10. 2010 bol uskutočnený odpočet DPH. Automobil bol dlhšie ako 6 mesiacov používaný v zahraničí a z toho dôvodu bolo nutné zmeniť slovenskú štátnu poznávaciu značku za zahraničnú. Automobil však naďalej zostal majetkom slovenskej spoločnosti. Netreba z toho dôvodu vrátiť DPH? Možno si na tento automobil uplatňovať výdavky? Auto je využívane počas roka aj v SR.

Cestovné náhrady a daňový výdavok

ID1648 | | Ing. Anton Kolembus

Právnická osoba má zamestnancov, ktorých činnosť môžeme charakterizovať ako činnosť osôb, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania. Zamestnávateľ sa v dodatku k pracovnej zmluve so zamestnancami dohodol, že im bude v zmysle 5 ods. 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „cestovné náhrady“) vyplácať diéty (podľa vyplneného cestovného príkazu) vo výške o 25% vyššej, než je suma stravného stanovená opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí  a rodiny SR. Bude tento náklad daňovým výdavkom spoločnosti? Pre ďalšiu skupinu zamestnancov, ktorých pracovné cesty trvajú denne, avšak denne menej ako 5 hodín, stanovil zamestnávateľ paušál pre vyplácanie diét.  Bude tento výdavok daňovo uznaným v zmysle § 34 zákona o cestovných náhradách?

Cestovné náhrady ako daňový výdavok stálej prevádzkarne

ID111 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zahraničný kmeňový podnik, ktorý vysiela na Slovensko za prácou svojich českých zamestnancov, im vypláca cestovné náhrady podľa svojho domáceho predpisu, nie podľa slovenského zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. Mzdy týchto zamestnancov idú na ťarchu stálej prevádzkarne a podľa ustanovení „Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku" sa zdaňujú na Slovensku. Cestovné náhrady vyplácané podľa českého zákona o cestovných náhradách sú pre zahraničných zamestnancov na Slovensku predmetom dane z príjmu zo závislej činnosti a takisto sa zdaňujú. Možno tieto cestovné náhrady (ubytovanie, diéty), ktoré vypláca v zmysle domácich predpisov kmeňový podnik svojim vyslaným zamestnancom považovať za daňový výdavok stálej prevádzkarne podľa § 17 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ktorý ustanovuje, že do daňových výdavkov sa môžu zahrnúť aj náklady preukázateľne vynaložené zriaďovateľom stálej prevádzkarne na účely tejto stálej prevádzkarne?

Cestovné náhrady spoločníka

ID4873 | | Ing. Marián Drozd

Spoločník s. r. o. má prechodný pobyt v USA, na účely schválenia valného zhromaždenia má výdavky spojené s cestou na Slovenko vo výške cca 10 000 €. Je možné dať tieto výdavky do daňových výdavkov?

Cestovné náhrady v prípade chýbajúcich dokladov o nákupe PHL

ID1256 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľský subjekt - živnostník na cestovanie využíva vlastné osobné motorové vozidlo, nezahrnuté do obchodného majetku. Môže si uplatňovať aspoň základnú náhradu za každý km jazdy a stravné na zahraničných služobných cestách aj v prípade, keď doklady o nákupe PHL neukladal?

Cestovné náhrady zamestnancov pracujúcich v zahraničí

ID2186 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

SZČO vykonávajúca stavebné práce, má zamestnancov pracujúcich v zahraničí - Rakúsku. V pracovnej zmluve je miesto výkonu práce uvedené Slovenská republika, Rakúsko. Zamestnanci chodia na dvojtýždňové turnusy. Majú zamestnanci nárok na cestovné náhrady počas výkonu práce v zahraničí? O aký druh cestovných náhrad môžu zamestnávateľa požiadať? Je to pre zamestnávateľa daňový výdavok? A ako sa uplatňuje nárok na cestovné náhrady - stravné, vypísaním tlačiva Cestovný príkaz?