Otázky s vecným pojmom: Školstvo

počet otázok s vecným pojmom : 28Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zaradenie majsterky odbornej výchovy na odbornom učilišti do platovej triedy

ID4761 | | Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Naša zamestnankyňa má ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, v študijnom odbore špeciálna pedagogika, VŠ I. stupňa v študijnom odbore majster odbornej výchovy, výučný list v odbore krajčírka, ukončené adaptačné vzdelávanie, v školstve pracuje od r. 2013. V našej škole pracuje ako majsterka odbornej výchovy pre odbor výroba konfekcie na odbornom učilišti. Do ktorej platovej triedy má byť zaradená?

Uznanie kreditov + príplatok

ID4333 | | Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Na obec bola doručená žiadosť o uznanie kreditov + priložené osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania, kde získala učiteľka MŠ 15 kreditov. V žiadosti bolo priložené aj osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania v rozsahu 50 vyučovacích hodín. Aký príplatok patrí učiteľke za získané vzdelávanie?

Sociálne zabezpečenie zahraničného študenta vysokej školy

ID4331 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zahraniční študenti (hlavne z Maďarska) študujú na vysokej škole na dennom štúdiu prvého alebo druhého stupňa. Otázkou je, že spomínaní študenti sú sociálne poistení alebo sú poistencami štátu z hľadiska zdravotného poistenia? Alebo sú stále účastníkmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistania štátu podľa štátnej príslušnosti? Vznikajú im nejaké povinnosti na Slovensku voči Sociálnej alebo zdravotnej poisťovni?

Pridelenie vyššej triedy

ID3411 | | Zuzana Dianová

Môj dotaz sa týka všetkých nedocenených účtovníčok so stredoškolských vzdelaním na Slovensku.  V mesačníku ROPO a OBCÍ č. 3/2019, strana 29 – dotaz „Správne zaradenie do platovej triedy – obec. V tomto dotaze sú popísané všetky činnosti, ktoré vykonávame na meste ako účtovníčky so stredoškolským vzdelaním.

Je možné, aby sme boli  zaradené do platovej triedy 6, prípadne čo je k tomu treba – vnútorný predpis organizácie, doplnenie do katalógu činností a pod.

Čo sme si samé zistili, je možnosť prideliť zamestnancovi vyššiu triedu podľa najnáročnejšie pracovnej činnosti a potom zamestnávateľ bezodkladne požiada o doplnenie v katalógu činnosti. Od zamestnávateľa máme vyjadrenie, že trieda 8 prechádza do triedy 5, do triedy 6 nás nemôže zaradiť, lebo nemáme VŠ.

Účtovníčky v mestách, obciach sú prevažne ženy medzi 50-60-ročné so stredoškolským vzdelaním, ktoré vykonávajú všetky pracovné činnosti s nárokom na 7. triedu. Zdá sa nám to  diskriminačné, vzhľadom na zodpovednosť, psychickú záťaž, časovú a termínovanú náročnosť týchto prác.

Boli by sme radi, keby ste nám dali vedieť, či je nejaká možnosť, ako nám prideliť triedu 6. bez vysokoškolského vzdelania.

Pozastavenie funkcie počas materskej dovolenky

ID3368 | | PhDr. Anna Böhmerová

Predsedníčka rady školy, členka rady školy za kategóriu pedagogických zamestnancov nastúpila na materskú dovolenku. Legislatíva neošetruje takýto prípad - nie je tam opora ani pre zánik členstva v rade školy ani pre pozastavenie členstva v rade školy z dôvodu nástupu na materskú dovolenku. V tejto súvislosti sa vynárajú otázky:

1. Môže byť naďalej členkou rady školy a plniť funkciu predsedníčky rady školy predsedníčka z kategórie pedagogických zamestnancov školy ktorá nastúpila na materskú dovolenku?

2. Má byť jej členstvo a predsedníctvo v RaŠ počas materskej dovolenky pozastavené – na základe čoho (nieje opora v legislatíve). 3. Zaniká jej členstvo v RaŠ nástupom na materskú dovolenku - na základe čoho (nieje opora v legislatíve). Riešenie týchto otázok je zásadné o. i. napríklad pre právoplatnosť výberového konania na funkciu riaditeľa školy.

Pracovný poriadok

ID3157 | | JUDr. Simona Laktišová

Zamestnávateľ má vypracovaný pracovný poriadok organizácie, ktorý však nie je zverejnený a prístupný zamestnancom. Ak sa zamestnávateľ pri komunikácii so zamestnancom dožaduje dodržiavania pracovného poriadku, nemal by byť zamestnanec najprv s PP oboznámený a PP zamestnancom prístupný? Dochádza k porušeniu Zákonníka práce § 84 ods. 3, 4? Môže sa zamestnávateľ (pri oznámení predsedu ZO OZPŠAV, že dokumenty, týkajúce sa zamestnancov sa nezverejňujú) odvolávať na pracovný poriadok na stránke minedu.sk, ktorý je údajne platný pre všetkých zamestnancov školstva bez rozdielu, bez ohľadu na to, či má alebo nemá vypracovaný pracovný poriadok vlastnej organizácie? Zamestnancom nie sú prístupné ani iné dokumenty (napr. kritériá na pridelenie osobného príplatku - majú tvoriť prílohu KZ). Môže zamestnávateľ určiť v pracovnom poriadku zákaz bežnej komunikácie medzi zamestnancami? 

Adaptačné vzdelávanie a zaradenie zamestnanca

ID2841 | | Ing. Jarmila Belešová

1. Učiteľ náboženskej výchovy na skrátený úväzok 2h/týždenne, pracuje na dvoch školách. Ide o jeho prvé zamestnanie v školstve. Kto je povinný zaradiť ho do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok začínajúceho pedag. zamestnanca, aj keď nebude zaradený do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok na oboch školách?

2. Začínajúci učiteľ je prijatý na PP na zástup počas PN (asi 1 mesiac), bude prijatý ako nekvalifikovaný, pretože nebude spĺňať kvalifikačnú požiadavku - vyučovať aprobačné predmety jeho študijného odboru ani v rozsahu 1/3. V zákone v § 28 ods. 3 sa uvádza, že takýto pedag. zamestnanec je povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie do dvoch rokoch. Kedy má však s ním začať? Čo v prípade, že zamestnanec je prijatý len na krátke obdobie (1 mesiac) a teda vieme, že adaptačné vzdelávanie nedokončí? Patrí mu aj v tomto prípade príplatok začínajúceho pedag. zamestnanca?

3. V prípade, že by sme prijali na krátkodobý zástup nekvalifikovaného pedagóga, žiaden z uchádzačov nemá potrebnú kombináciu vyučovacích predmetov a má 1. atestáciu, môžeme ho podľa § 27 ods. 4 písm. c) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, ak vykonal prvú atestáciu pre iný stupeň požadovaného vzdelania pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, v ktorej je zaradený, zaradiť do 10. platovej triedy? Alebo tento paragraf nechápem správne?

4. Vychovávateľka ŠKD, ktorá má študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, si chce urobiť 1. atestáciu. V prípade, ak by nastúpila v budúcnosti ako učiteľka ZŠ - prvý stupeň, bola by zaradená do 10. platovej triedy, keďže atestáciu si urobila v inej kategórii ako bola zaradená, podľa § 27 ods. 4 písm. b)? A v prípade, ak by mala urobenú aj druhú atestáciu v kategórii vychovávateľ, by bola zaradená v 11. platovej triede ako pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 27 ods. 5 písm. b)? 

Postup pri zvolení a menovaní riaditeľa základnej školy s právnou subjektivitou

ID2753 | | JUDr. Jozef Tekeli

Prosila by som Vás o vyjadrenie, či nami zvolený postup pri zvolení a menovaní riaditeľa základnej školy s právnou subjektivitou je správny. Bolo vyhlásené výberové konanie, ktoré bolo radou školy uskutočnené v mesiaci júl. Do výberového konania sa prihlásil 1 kandidát, ktorý bol radou školy zvolený uznesením ako úspešný a navrhnutý starostovi obce na menovanie do funkcie. V júli bola Zápisnica doručená starostovi obce s odporúčaním vymenovať uchádzača do funkcie riaditeľa. Starosta obce na návrh rady školy vymenoval riaditeľa do funkcie od augusta 2016. V septembri máme obecné zastupiteľstvo a chceme dať obecnému zastupiteľstvu návrh uznesenia v znení: Obecné zastupiteľstvo v .... berie na vedomie informáciu o vymenovaní riaditeľa ZŠ ... na základe výberového konania a návrhu Rady školy ... Je náš postup správny? alebo má obecné zastupiteľstvo uznesením schváliť vymenovanie riaditeľa školy... starostom obce. (- toto uznesenie by asi nebolo správne) Neviem či mám vo veci jasno, podľa článku JUDr. Jozefa Tekeliho v časopise Právo pre ROPO a obce 7-8/2016. Ak starosta vymenuje riaditeľa na návrh školskej rady tak je to v poriadku, ale v prípade ak starosta vysloví nesúhlas s navrhnutým kandidátom, tak tento nesúhlas starosta predkladá na OZ - ak tento nesúhlas OZ schváli, tak sa koná ďalšie výberové konanie - ak návrh nesúhlasu OZ neschváli, tak riaditeľa musí starosta vymenovať. (postup ako pri nepodpísaní uznesenia) Ďakujem za odpoveď.

Priznanie platového postupu po atestačnej skúške

ID2198 | | Ing. Jarmila Belešová

Pôsobím ako učiteľka v materskej škole. Dňa 9. 5. som úspešne vykonala 1. atestačnú skúšku. Zaujíma ma, od ktorého dňa mám nárok na priznanie 9. platovej triedy a podľa ktorého zákona.

Budem kvalifikovaná učiť na prvom stupni?

ID2194 | | Ing. Jarmila Belešová

Skončila som odbor sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Chcela by som si podať prihlášku na rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie). Zaujíma ma, či vlastne budem môcť po rozširujúcom štúdiu učiť, ako kvalifikovaná učiteľka na prvom stupni. A či ma vôbec budú môcť zamestnať ako učiteľku na prvom stupni. V súčastnosti pracujem v ŠKD ako vychovávateľka.