Otázky s vecným pojmom: Stavba

počet otázok s vecným pojmom : 24Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie obytného kontajnera v obci.

ID5083 | | Terézia Urbanová

Obec kúpila obytný kontajner, ktorý bude slúžiť pre MO a PS v obci. Ako máme správne zaúčtovať a zaradiť do majetku tento kontajner?

Rozhodnutie - vyrubenie dane z nehnuteľnosti

ID5021 | | Klára Klabníková

Obec vydala rozhodnutie, ktorým daňovníkovi vyrubila daň z nehnuteľnosti. V ňom je vyrubená daň aj za užívanie hnojiska. Táto daň bola vyrubená so súhlasom daňovníka, ktorý hnojisko aj dlhodobo užíva, ale nie je jeho vlastníkom. Túto daň aj zaplatil. Lenže k 31.01.2024 podal priznanie k dani z nehnuteľnosti nový daňový subjekt, kde toto hnojisko uvádza ako vlastník, čiže daň chce zaplatiť. Zároveň daňový subjekt, ktorý hnojisko užíva a aj daň za neho zaplatil, podal 12.02.2024 čiastkové daňové priznanie, kde uviedol nové vlastníctvo stavby, za ktoré mu daň v rozhodnutí nebola vyrubená. Ako v takomto prípade má obec postupovať? Má zrušiť staré rozhodnutie a vydať nové, kde budú zohľadnené už nové skutočnosti? A čo s nedoplatkom alebo z preplatkom?

ŠFRB - výstavba bytoviek

ID4763 | | Ing. Anton Kolembus

ŠFRB sme požiadali o refundáciu fa za projektovú dokumentáciu k výstavbe bytoviek. Tento rok sme začali s výstavbou, ŠFRB nám otvorilo čerpací účet z ktorého sa uhrádzajú fa od dodávateľa. Aj našu žiadosť o refundáciu projektovej dokumentácie na bytovky uhradili z tohto čerpacieho účtu a peniaze nám prišli na účet. Neviem ako mám túto sumu zaúčtovať. Fa, ktorú sme predložili na refundáciu je z roku 2018 a uhradili nám ju na základe žiadosti o refundáciu z 10.8.2023, z úverového čerpacieho účtu otvorenom v tomto roku na výstavbu bytoviek.

Zaraďovanie závlahového systému

ID4675 | | Tatiana Macháčová

Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť závlahový systém, ak tam mám rôzne položky - (ponorné čerpadlo, betónové nádrže, armatúrna šachta). Je to stavba - 5. odpisová skupina, alebo môžem do 4. odpisovej skupiny?

Archeologický výskum

ID4695 | | Tatiana Macháčová

Obec plánuje výstavbu zberného dvora a Krajský pamiatkový ústav vydal rozhodnutie o potrebe vykonania záchranného archeologického výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov. Budú tieto výdavky na výskum súčasťou obstarania zberného dvora?

Zdaňovanie stavieb - čistička odpadových vôd, vodojem

ID4069 | | Ing. Anton Kolembus

Chcela by som sa opýtať na zdaňovanie stavieb kanalizácie a vodovodov, ktoré sú oslobodené  podľa  § 10 ods. 3 bod b) zákona č. 582/2004 Z. z. Z oslobodenia nie je úplne jasné, či sa to týka aj stavieb, ktoré s kanalizáciou a vodovodmi súvisia, teda napr. budova ČOV, vodojem a pod.

Ohlásenie stavby

ID3933 | | Ing. Zuzana Balková

Je potrebné podávať ohlásenia za každú stavbu / prevádzku prevádzkareň samostatne, keď sú v územnej pôsobnosti jedného Okresného úradu? Je možné postupovať v zmysle Prílohy č. 2 k Vyhl. 366/2015 Z. z. a uviesť všetky stavby prevádzky / prevádzkarne nachádzajúce sa v rovnakom okrese na jednom spoločnom ohlásení?

Povinná registrácia DPH

ID3342 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o. vykonáva stavebné práce (stavba lešenia), v tuzemsku a v ČR. Za mesiace september - november 2018 dosiahla obrat 70 000 €, ktorý zhruba 50 % sa týka dodávok pre ČR zatiaľ ich fakturuje podľa § 7 písm. a). Vstupuje do sledovaného obratu aj obrat fakturovaný pre ČR? Je potrebné sa zaregistrovať ako povinný platiteľ DPH? Alebo nie?

Výstavba mosta a DPH

ID3094 | | Ing. Marián Drozd

Jedna subdodávateľská firma (platiteľ podľa § 4) v súvislosti so stavbou mosta na území SR uskutočňuje podľa zmluvy nasledovné plnenie: vodné stavebné a montážne práce komplexne. Odberateľom je tiež platiteľ podľa § 4 zákona o DPH. Uvedené plnenie je v zmluve podrobne rozpísané, presnejšie tieto činnosti bude vykonávať: vodné stavebné a montážne práce vodná doprava stavebných materiálov, administratívne služby súvisiace s lodnou dopravou, blokovanie vodnej dopravy a vybavenie súvisiacich povolení, prenájom vodných dopravných a stavebných prostriedkov (plávajúci žeriav), stavebné práce s plávajúcim žeriavom poskytovanie záchranného člnu na stavbe poskytovanie osobnej prepravy na stavbe výstavba pilierov mostu, zabetonovanie pilierov mosta. Faktúra bude vyzerať tak, že budú fakturované: vodné stavebné práce pri výstavbe mosta a v jej prílohe budú rozpísané uvedené činnosti. Prevažnou činnosťou budú samozrejme vodné stavebné a montážne práce, ale faktúry budú obsahovať aj uvedené ostatné činnosti. Pod kódmi 41, 42, 43 CPA sme našli stavebnú činnosť montáž oceľovej konštrukcie mosta (F 43). Je správne tvrdenie, že keď ide o komplexné stavebné práce (ktoré bezprostredne súvisia s montážou oceľovej konštrukcie mosta), faktúry sa môžu vystaviť s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH, alebo aký postup navrhujete?

Predaj pozemku

ID3074 | | Ing. Marián Drozd

Sme Slovenská firma, platiteľ DPH. V roku 2014 sme kúpili pozemok v režime DPH § 69. Pozemok sa nachádza v intraviláne mesta, z hľadiska územného plánovania je definovaný ako stavebný pozemok. Cez pozemok v zemi vedie kanalizácia a časť povrchu je spevnená asfaltom. V roku 2017 ho chceme predať. Môžeme z hľadiska DPH predať takýto pozemok v režime DPH § 69, alebo ho máme zdaniť ako stavebný pozemok? Podľa stavebného zákona sú inžinierske siete definované ako stavba a keďže ide o umiestnenie v zemi, považuje sa z hľadiska stavebného zákona za pevné spojenie so zemou.