Otázky s vecným pojmom: Stavba

počet otázok s vecným pojmom : 21Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zaraďovanie závlahového systému

ID4675 | | Tatiana Macháčová

Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť závlahový systém, ak tam mám rôzne položky - (ponorné čerpadlo, betónové nádrže, armatúrna šachta). Je to stavba - 5. odpisová skupina, alebo môžem do 4. odpisovej skupiny?

Archeologický výskum

ID4695 | | Tatiana Macháčová

Obec plánuje výstavbu zberného dvora a Krajský pamiatkový ústav vydal rozhodnutie o potrebe vykonania záchranného archeologického výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov. Budú tieto výdavky na výskum súčasťou obstarania zberného dvora?

Zdaňovanie stavieb - čistička odpadových vôd, vodojem

ID4069 | | Ing. Anton Kolembus

Chcela by som sa opýtať na zdaňovanie stavieb kanalizácie a vodovodov, ktoré sú oslobodené  podľa  § 10 ods. 3 bod b) zákona č. 582/2004 Z. z. Z oslobodenia nie je úplne jasné, či sa to týka aj stavieb, ktoré s kanalizáciou a vodovodmi súvisia, teda napr. budova ČOV, vodojem a pod.

Ohlásenie stavby

ID3933 | | Ing. Zuzana Balková

Je potrebné podávať ohlásenia za každú stavbu / prevádzku prevádzkareň samostatne, keď sú v územnej pôsobnosti jedného Okresného úradu? Je možné postupovať v zmysle Prílohy č. 2 k Vyhl. 366/2015 Z. z. a uviesť všetky stavby prevádzky / prevádzkarne nachádzajúce sa v rovnakom okrese na jednom spoločnom ohlásení?

Povinná registrácia DPH

ID3342 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o. vykonáva stavebné práce (stavba lešenia), v tuzemsku a v ČR. Za mesiace september - november 2018 dosiahla obrat 70 000 €, ktorý zhruba 50 % sa týka dodávok pre ČR zatiaľ ich fakturuje podľa § 7 písm. a). Vstupuje do sledovaného obratu aj obrat fakturovaný pre ČR? Je potrebné sa zaregistrovať ako povinný platiteľ DPH? Alebo nie?

Výstavba mosta a DPH

ID3094 | | Ing. Marián Drozd

Jedna subdodávateľská firma (platiteľ podľa § 4) v súvislosti so stavbou mosta na území SR uskutočňuje podľa zmluvy nasledovné plnenie: vodné stavebné a montážne práce komplexne. Odberateľom je tiež platiteľ podľa § 4 zákona o DPH. Uvedené plnenie je v zmluve podrobne rozpísané, presnejšie tieto činnosti bude vykonávať: vodné stavebné a montážne práce vodná doprava stavebných materiálov, administratívne služby súvisiace s lodnou dopravou, blokovanie vodnej dopravy a vybavenie súvisiacich povolení, prenájom vodných dopravných a stavebných prostriedkov (plávajúci žeriav), stavebné práce s plávajúcim žeriavom poskytovanie záchranného člnu na stavbe poskytovanie osobnej prepravy na stavbe výstavba pilierov mostu, zabetonovanie pilierov mosta. Faktúra bude vyzerať tak, že budú fakturované: vodné stavebné práce pri výstavbe mosta a v jej prílohe budú rozpísané uvedené činnosti. Prevažnou činnosťou budú samozrejme vodné stavebné a montážne práce, ale faktúry budú obsahovať aj uvedené ostatné činnosti. Pod kódmi 41, 42, 43 CPA sme našli stavebnú činnosť montáž oceľovej konštrukcie mosta (F 43). Je správne tvrdenie, že keď ide o komplexné stavebné práce (ktoré bezprostredne súvisia s montážou oceľovej konštrukcie mosta), faktúry sa môžu vystaviť s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH, alebo aký postup navrhujete?

Predaj pozemku

ID3074 | | Ing. Marián Drozd

Sme Slovenská firma, platiteľ DPH. V roku 2014 sme kúpili pozemok v režime DPH § 69. Pozemok sa nachádza v intraviláne mesta, z hľadiska územného plánovania je definovaný ako stavebný pozemok. Cez pozemok v zemi vedie kanalizácia a časť povrchu je spevnená asfaltom. V roku 2017 ho chceme predať. Môžeme z hľadiska DPH predať takýto pozemok v režime DPH § 69, alebo ho máme zdaniť ako stavebný pozemok? Podľa stavebného zákona sú inžinierske siete definované ako stavba a keďže ide o umiestnenie v zemi, považuje sa z hľadiska stavebného zákona za pevné spojenie so zemou.

Združené prostriedky obce

ID2946 | | Hana Jakubíková

Obec Veľké Dvorany (obec B) uzatvorila zmluvu o združení prostriedkov a činnosti a o vzájomnej spolupráci so susednou obcou, na akciu „ Stavba kanalizácie a ČOV “, ktorej financovanie je zabezpečené Zmluvou o poskytnutí NFP a združenými prostriedkami Zmluvných strán (obce A a obce B). Stavba bude do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia až do uplynutia obdobia udržateľnosti projektu výlučnom vlastníctve obce A (5 rokov). Finančné prostriedky sa združujú za účelom spolufinancovania projektu z vlastných zdroj (5%) v sume 662 401,59 € podľa počtu obyvateľov, naša obec B 27,5 % z uvedenej sumy. Chceli by sme Vás požiadať o pomoc pri účtovaní prostriedkov, ktoré poskytuje obec B základe vystavených faktúr obcou A.

Ako by mala tieto poskytnuté združené prostriedky obec A a obec B účtovať?

Po 5 rokoch príde k vysporiadaniu - odkúpeniu podielu na stavbe v podiele 275/1000-in, započítanie kúpnej ceny oproti finančným prostriedkom, združeným obcou B, prostriedkov na financovanie stavby ako aj prechod do majetku obce po uplynutí udržateľnosti projektu. - Nemala by naša obec účtovať pohľadávku a druhá obec záväzok po dobu odkúpenia?

Stavebné práce v IČS a DPH

ID2851 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský podnikateľ, registrovaný na DPH podľa § 7a, vykoná stavebné práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území iného členského štátu pre súkromnú osobu. Aké povinnosti vyplývajú v rámci tejto transakcie pre slovenského podnikateľa z hľadiska zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.? Podnikateľ sa musí registrovať pre DPH v inom členskom štáte, kde sa vykonali stavebné práce?

Stavebné práce v ČR a DPH

ID2248 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenská s. r. o. - platiteľ DPH plánuje začať stavbu v ČR pre českého platiteľa DPH. Je potrebné sa prihlásiť za platiteľa DPH v ČR? Faktúrovať bude stavebné práce + materiál, nakúpený v ČR a SR. Ako to bude s DPH?