Otázky s vecným pojmom: Kvalifikácia

počet otázok s vecným pojmom : 10Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Znášanie nákladov v súvislosti so zákonom č. 280/2006 Z. z.

ID4975 | | Ing. Anton Kolembus

Predmetom úpravy zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v z. n. p. je získanie povinnej základnej kvalifikácie vodičov a samotný pravidelný výcvik, pre vodičov profesionálov, za účelom získania odbornej spôsobilosti potrebnej pri ich výkone povolania, ktorým je ako doklad kvalifikačná karta vodiča a príslušné osvedčenie (podľa druhu dopravy a absolvovania kurzu). Kvalifikačná karta vodiča – doklad o absolvovaní požadovaného školenia, je dokladom osobným (nie je viazaný na dopravcu) a vodič je povinný podľa § 12 zákona č. 280/2006 Z. z. ho mať pri sebe pri vedení motorového vozidla ako súčasť dokumentov ustanovených na vedenie vozidla v premávke na pozemných komunikáciách. Ako zaúčtovať náklady za absolvovanie kurzu vodiča (úč. 518)? Môže si zamestnávateľ uplatniť odpočet DPH z faktúry za kurz vodiča? Pre vodiča (zamestnanca) ide o nepeňažné plnenie?

Zaradenie vychovávateľky v MŠ

ID4737 | | Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Obec prijíma do materskej školy nového zamestnanca, na pozíciu vychovávateľka. Do akej platovej triedy ju môžeme zaradiť? - ukončené úplné stredoškolské vzdelanie získané pred rokom 2019 odbor vychovávateľstvo - 1. atestácia „Výchovný program v školskom klube detí s mentálnym postihnutím“ - osvedčenie o absolvovaní špecializačného kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky - prax 40 r. vychovávateľ na špeciálnej škole.

Ekonomická klasifikácia pre vrátené preplatky z ročného vyúčtovania

ID2982 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Akú ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie má použiť obec pre výdavky na vrátenie preplatku nájomcom bytov alebo nebytových priestorov z ročného vyúčtovania režijných nákladov z predchádzajúceho roka? Môže to byť EK 637037 - Vratky? Opačne, ak obec prijíma preplatok z ročného vyúčtovania režijných nákladov z predchádzajúceho roku, má sa použiť EK 292017 - z vratiek?

Adaptačné vzdelávanie a zaradenie zamestnanca

ID2841 | | Ing. Jarmila Belešová

1. Učiteľ náboženskej výchovy na skrátený úväzok 2h/týždenne, pracuje na dvoch školách. Ide o jeho prvé zamestnanie v školstve. Kto je povinný zaradiť ho do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok začínajúceho pedag. zamestnanca, aj keď nebude zaradený do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok na oboch školách?

2. Začínajúci učiteľ je prijatý na PP na zástup počas PN (asi 1 mesiac), bude prijatý ako nekvalifikovaný, pretože nebude spĺňať kvalifikačnú požiadavku - vyučovať aprobačné predmety jeho študijného odboru ani v rozsahu 1/3. V zákone v § 28 ods. 3 sa uvádza, že takýto pedag. zamestnanec je povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie do dvoch rokoch. Kedy má však s ním začať? Čo v prípade, že zamestnanec je prijatý len na krátke obdobie (1 mesiac) a teda vieme, že adaptačné vzdelávanie nedokončí? Patrí mu aj v tomto prípade príplatok začínajúceho pedag. zamestnanca?

3. V prípade, že by sme prijali na krátkodobý zástup nekvalifikovaného pedagóga, žiaden z uchádzačov nemá potrebnú kombináciu vyučovacích predmetov a má 1. atestáciu, môžeme ho podľa § 27 ods. 4 písm. c) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, ak vykonal prvú atestáciu pre iný stupeň požadovaného vzdelania pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, v ktorej je zaradený, zaradiť do 10. platovej triedy? Alebo tento paragraf nechápem správne?

4. Vychovávateľka ŠKD, ktorá má študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, si chce urobiť 1. atestáciu. V prípade, ak by nastúpila v budúcnosti ako učiteľka ZŠ - prvý stupeň, bola by zaradená do 10. platovej triedy, keďže atestáciu si urobila v inej kategórii ako bola zaradená, podľa § 27 ods. 4 písm. b)? A v prípade, ak by mala urobenú aj druhú atestáciu v kategórii vychovávateľ, by bola zaradená v 11. platovej triede ako pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 27 ods. 5 písm. b)? 

Platové zaradenie pedagogického zamestnanca

ID2113 | | Ing. Jarmila Belešová

Prosím o posúdenie kvalifikovanosti učiteľky našej školy a jej zaradenie do platovej triedy (sme špeciálna ZŠ) vzdelanie: ing. - pozemné stavby, ide o jej prvú pedagogickú prax. Je učiteľkou na špeciálnej ZŠ od r. 2012,od r. 2013 začala DPŠ. Podľa mňa ani po ukončení DPŠ nebude kvalifikovaná pre základnú školu - už vôbec nie pre špeciálnu základnú školu. Má ukončené adaptačné vzdelávanie a vzhľadom na to bola preradená z 9. PT do 10. PT ako samostatný učiteľ. Je mi jasné, že nemala byť ako nekvalifikovaná vôbec prijatá na ŠZŠ, ale to je už záležitosť bývalého vedenia školy. Ako je to teraz s jej zaradením do kariérového stupňa a platovým zaradením?

Príplatok za riadenie v školstve

ID460 | | Ing. Jarmila Belešová

Som riaditeľkou dvojtriednej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a za funkciu riaditeľky v súčasnej dobe dostávam sumu 36,50 eur. Keďže na podobnú problematiku ste už vo vašom časopise odpovedali, dozvedela som sa, že pokiaľ je riaditeľka zaradená v deviatej platovej triede, najnižšia suma príplatku za túto funkciu je 61,50 eur, čo je aj môj prípad. V predchádzajúcich rokoch som za funkciu poberala len 600 SKK. Až na moju urgenciu mi bol príplatok upravený na súčasných 36,50 eur.

Je možné aj spätné dorovnanie do sumy 61,50 eur pre mňa za vlaňajší rok, keďže príplatok za riadenie je nárokovateľnou položkou platu a ja som bola nesprávne zaradená do tabuľky v štvrtom stupni riadenia a nie v stupni 2a ?

Pôsobnosť triednej učiteľky

ID456 | | Ing. Jarmila Belešová

Od kolegyne z inej základnej školy som sa dozvedela, že učiteľka I. stupňa ZŠ musí vyučovať vo svojej triede, kde je triednou učiteľkou všetky predmety a triedne učiteľky si nesmú učiť navzájom. Ako sa však postupuje v prípade zástupkyňa pre I. stupeň na veľkej škole, ktorá nie je triednou učiteľkou, alebo v prípade mojej osoby – som riaditeľkou školy s kvalifikáciou pre I. stupeň a nie som triednou učiteľkou – čo môžeme učiť? Na I. stupni sa vyučujú cudzie jazyky, ale nie všetky vyučujúce majú kompetenciu a ovládajú cudzí jazyk na takej úrovni, aby ho mohli vyučovať. Nie všetky vyučujúce na I. stupni majú rozšírenú kvalifikáciu na etickú výchovu. Aj tu je potrebné, aby si určitým spôsobom "vypomohli". Neviem nikde nájsť vyhlášku, nariadenie ...,  ktoré by tento problém upravovalo.

Kvalifikačné predpoklady

ID455 | | Ing. Jarmila Belešová

Som riaditeľkou základnej školy a potrebujem poznať odpoveď na otázku či môžu vychovávateľky učiť? Podľa zákona 317/2009 §7 ods. 2 nespĺňajú kvalifikačné predpoklady, keďže požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie vychovávateľky [§7 ods. 2 písm. b)]. Nariadenie vlády zo 7.10.2009 s účinnosťou od 1.11.2009 v § 5 ods. 1 uvádza, že vychovávateľ si môže doplniť úväzok aj priamou vyučovacou činnosťou – nie je však potom už učiteľom? Nemusí už spĺňať kvalifikačné predpoklady učiteľa? Čo znamená „môže si doplniť", aká je to časť úväzku vychovávateľa? Ak vychádzam z prílohy č. 1, základný úväzok vychovávateľky je 27 hodín. Je doplnenie si ho z polovice doplnením?

Ukončenie adaptačného vzdelávania

ID454 | | Ing. Jarmila Belešová

V zákone 317/2009 Z. z. § 36 bod 4 je uvedené: „O ukončení adaptačného vzdelania  sa vyhotovuje protokol, ktorý podpíše predseda skúšobnej komisie".  Nadväzne na to v bode  6 sa píše. "Na základe protokolu o ukončení adaptačného vzdelávania po uplynutí 15–dňovej lehoty od jeho podpísania alebo do troch dní od podpísania protokolu o opravnom ukončení adaptačného vzdelávania vydá riaditeľ rozhodnutie o úspešnom ukončení alebo neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania."

Zaujíma má kedy môžeme zamestnanca zaradiť do vyššej platovej triedy, ak sa v rozhodnutí uvádza, že „Proti  tomuto rozhodnutiu  je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní...":

  1. 15 dní sa počíta od vydania protokolu alebo  vydania rozhodnutia?
  2. Ak zamestnanec napíše, že sa vzdáva  odvolania hneď v deň vydania rozhodnutia, môžeme ho zaradiť do vyššej platovej triedy  hneď na ďalší pracovný deň?
  3. Prečo sa vydáva rozhodnutie až po 15 dňoch od vydania protokolu, ak je adaptačné vzdelávanie ukončené úspešne. Je nelogické, aby sa zamestnanec odvolával.

Prijatie nekvalifikovaného učiteľa na dobu určitú

ID444 | | Ing. Jarmila Belešová

Zákon č. 317/2009 Z. z. neumožňuje prijať nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca. V priebehu školského roka nám odchádza pedagogická zamestnankyňa na materskú dovolenku. Jej vyučovací úväzok nie je možné prerozdeliť medzi kvalifikovaných učiteľov s rovnakou aprobáciou z dôvodu maximálnej vyťaženosti, ani zabezpečiť vyučovanie novým kvalifikovaným učiteľom. Je možné, na dobu určitú, prijať nekvalifikovaného učiteľa? Je možné kvalifikovaného alebo nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca zamestnať na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti?