Otázky s vecným pojmom: Informácia

počet otázok s vecným pojmom : 8Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Povinnosť zverejňovania zmlúv v CRZ. Zverejňovanie všeobecne

ID4271 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Sme Súkromná spojená škola, ktorej zriaďovateľom je nezisková organizácia. Radi by sme sa informovali, aké povinnosti nám vyplývajú v oblasti zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok, a to nie len po 1.4.2022 ale aj pred týmto dátumom. Dočítali sme sa, že súkromné školy sprístupňujú informácie iba v rozsahu ich rozhodovacej činnosti - čo to v praxi znamená?

Daňové tajomstvo

ID2732 | | Klára Klabníková

Miestna časť uvažuje o zverejnení zoznamu psov, konkrétne údajov: číslo známky psa, adresa chovného priestoru, rasa a farba psa.

Nakoľko ide o údaje, ktoré sú získané z daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, za psa, ktoré daňovník vpisuje do prílohy Daň za psa – chceli by sme sa opýtať, či zverejnením tohto zoznamu nepríde k porušeniu § 11 o daňovom tajomstve zákona o správe dani (daňového poriadku) č. 563/2009 Z. z.?

Sprístupnenie informácie

ID2528 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Možno podľa zákona o sprístupnení informácií požadovať kópiu pracovnej zmluvy, náplne pracovníkov obce, plat hlavného kontrolóra, plat starostu obce hrubý aj čistý príjem za každý mesiac, zostatky na účtoch za každý mesiac, uznesenia zápisnice.

Sprístupňovanie úradných spisov v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

ID2281 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Ak požiada žiadateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. o sprístupnenie administratívneho spisu povinnej osoby, pričom nie je osobou uvedenou v § 23 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p., je potrebné aby táto osoba žiadateľa preukázala odôvodnenosť svojej požiadavky podľa § 23 ods. 2 správneho poriadku, resp. v akom rozsahu podlieha sprístupňovanie informácií z úradných spisov úprave zákona o slobode informácií za súčasného dodržania § 23 ods. 2 správneho poriadku?

Ako môžu poslanci vykonávať kontrolnú činnosť

ID2193 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V deň návštevy obecného kontrolóra sa chceli poslanci zúčastniť kontrolného dňa na OcÚ. Stretnutie s kontrolórom bolo vopred dohodnuté. Dôvodom bola mienená kontrola dokladov a faktúr, nakoľko tieto neboli zverejnené na internetovej stránke obce min. 3 mesiace. O absencii tohto zverejnenia bola starostka ústne poslancami informovaná. Ďalším dôvodom plánovanej kontroly bol nesúhlas poslancov s hospodárením obce a skutočnosť, že pani starostka poslancom opakovane uvádza informácie, o ktorých nepravdivosti si je dobre vedomá. Poslanci vyzvali pána kontrolóra, aby podal vysvetlenie. Jeho vysvetlenie je účelové a vyhovuje jemu a pani starostke a neobsahuje žiadne nové a pre nás relevantné informácie. Na priamu žiadosť adresovanú pracovníčke a p. kontrolórovi o predloženie dokladov sme dostali nasledujúcu odpoveď. P. starostka si čerpá dovolenku a vyslovene zakázala vydať účtovné doklady k nahliadnutiu. Na tomto fakte nezmenila nič, ani prítomnosť p. kontrolóra. Máme schválené aj uznesenie, že sa môžeme zúčastňovať kontrolných dní vtedy, keď je prítomný pán kontrolór. Vlastne sme sa nedostali k žiadnym dokladom a takto nemôžeme vykonávať kontrolu, hoci máme pocit, že v zákone sa to priamo hovorí, že poslanci majú vykonávať kontrolnú činnosť.

Slobodný prístup k informáciám

ID1973 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Prosím o radu k problému, ktorý vyplýva z § 18 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o so slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p.

Ako sa má vykonať zápis rozhodnutia do spisu v prípade, ak obec poskytne žiadateľovi informácie v plnom rozsahu?

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

ID1119 | | JUDr. Artúr Soldán

S účinnosťou od 1. 1. 2012 povinnému zverejňovaniu nepodliehajú podľa § 5a ods. 5, písm. m)  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktoré sa uzatvárajú s prijímateľom sociálnej služby. Je to rovnako aj v prípade, ak poskytovateľ sociálnej služby uzatvorí  podľa § 73 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu s inou osobou, ktorá bude za prijímateľa služby platiť úhradu (alebo jej časť) a tento záväzok je dohodnutý priamo v zmluve o poskytovaní sociálnej služby s prijímateľom? Zmluva o poskytovaní sociálnej služby má teda troch účastníkov.

Povinnosť sprístupňovať informácie

ID796 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Občania obce požiadali o sprístupnenie všetkých písomnosti týkajúcich sa výstavby biostanice v obci. Žiadajú, aby im boli sprístupnené všetky písomnosti v archíve obce, aby mohli do spisov nahliadnuť a skopírovať si celú agendu súvisiacu s danou stavbou. Je im obec povinná vyhovieť? Pracovníčka, ktorá má na starosti stavebné veci im odmieta túto požiadavku odmieta splniť s tým, že na stavebné veci sa zákon o slobodnom prístupe k informáciám nevzťahuje v plnom rozsahu. Poznamenávame, že stavebné veci rieši spoločný obecný úrad, a sťažnosti prichádzajú na obce starostovi. Ako má obec v tejto veci konať?