Otázky s vecným pojmom: Plat

počet otázok s vecným pojmom : 32Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Prepočítanie platu hlavného kontrolóra

ID3783 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Plat starostu sa po zverejnení priemerného zárobku za minulý rok spätne prepočítava od 1. januára. Platí to rovnako aj v prípade platu hlavného kontrolóra?

Mzdy - prenesený výkon

ID3330 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

  1. Zamestnanec obce má  funkčný plat, napríklad 600,00 €, stály  príplatok za prenesený výkon 15 % (90,00 €), 690,00 €. 
  2. Obec dostáva dotácie na prenesený výkon – životné prostredie pre daný rok napr. 100 € (mínus odvody 34,95 %).

Zamestnanec sa podieľa na administratívnych prácach, je možné dať mu odmenu k platu: 690,00 € + 100,00 € (mínus odvody 34,95 %), teda HM 790,00 € ?

 

Zaradenie do platovej triedy

ID3162 | | Zuzana Dianová

Pracovník vykonáva agendu ako samostatný referent na úseku daní a poplatkov, čo je v katalógu zaradené do 9. platovej triedy, ale vykonávajúci pracovník má len úplné stredoškolské vzdelanie. Pravidelne každoročne sa zúčastňuje školení, ale aj napriek vykonávanej činnosti je zaradený v 8. platovej triede. Postupujeme v tomto prípade v súlade s odmeňovaním vo verejnej správe? 

Výpočet platu starostu

ID2659 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Prosím Vás o vysvetlenie, alebo doplnenie výkladu  zákona platného od 1. 1. 2016 o platoch starostov. Medzi mzdovými účtovníčkami sa rozchádzame v tom, že niektoré tvrdia nasledovné:

Starosta má nárok na základný plat podla mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok krát koeficient podľa počtu obyvateľov. Je na obecnom zastupiteľstve, či mu schváli odmenu do výšky 70 %.

Podľa nového  má sa im ten základný plat  automaticky navýšiť podľa novej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2015 (bez toho samozrejme, že by to schvaľovalo zastupiteľstvo)?

Sprístupnenie informácie

ID2528 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Možno podľa zákona o sprístupnení informácií požadovať kópiu pracovnej zmluvy, náplne pracovníkov obce, plat hlavného kontrolóra, plat starostu obce hrubý aj čistý príjem za každý mesiac, zostatky na účtoch za každý mesiac, uznesenia zápisnice.

Zmena štruktúry príspevkovej organizácie

ID2458 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Uznesením zastupiteľstva sa ruší príspevková organizácia mesta a jej činnosť prechádza do štruktúry mestského úradu – oddelenie kultúry. Z uvedeného dôvodu sa niektorým zamestnancom bývalej príspevkovej organizácie bude podstatne meniť aj pracovné zaradenie a pracovná náplň. Je na základe uvedeného možná aj zmena platového zaradenia?

Plat primátora

ID2381 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Bol porušený zákon, alebo všeobecne záväzné právne predpisy, ak na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva nebol určený plat opätovne zvolenému primátorovi a ten poberá plat určený predchádzajúcim zastupiteľstvom z minulého volebného obdobia vo výške, ktorý je súčinom priemernej mzdy za roku 2013 a násobku určeného podľa počtu obyvateľov  navýšený o 24,0 %.

Plat starostu

ID2362 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obecné zastupiteľstvo obce Pavlice a ani starosta neprerokovali a neprijali uznesenie podľa § 11 odst. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.  v úplnom znení o obecnom zriadení.

Neurčili plat starostu podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. Ja som ich nemohol na túto povinnosť upozorniť, nakoľko som bol na dovolenke .

Preto Vás touto cestou prosím o radu, ako tento problém vyriešiť a dať do súladu s príslušnými právnymi normami?

Plat starostu

ID2263 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obecné zastupiteľstvo v roku 2013 rozhodlo o plate starostu podľa zákona 253/1994 Z.z. v platnom znení a navrhlo zvýšenie základného platu o 30 %. Následne na mimoriadnom zasadnutí poslanci zrušili toho navýšenie platu, pričom starosta predmetné uznesenie nepodpísal a vetoval ho. Nakoľko so zvýšením platu súhlasia 4 poslanci z 9, ďalší 5 sú proti, v tomto zložení zastupiteľstva nie je možné, aby 2/3 všetkých poslancov potvrdili zrušené uznesenie. Niektorí poslanci dávali podnet aj na prokuratúru, ale zbytočne. V roku 2014 sa podľa zákona znova rokovalo o plate starostu, pričom poslanci odsúhlasili starostovi základný plat bez navýšenia. Starosta opäť uznesenie nepodpísal a od roku 2013 poberá vyšší plat. Prosím Vás, nejde v tomto prípade o zneužitie právomoci verejného činiteľa, tým, že si starosta úmyselne zadovážil sebe neoprávnený prospech? Nedá sa v tomto prípade uplatiť ešte aj § 4 ods. 3 zákona. 253/1994 Z.z.? Od kedy by potom mal starosta mal poberať mzdu s poukazom na § 4 ods. 3 zákona 253/1994 Z.z.? Má vôbec význam dávať podneť na prokuratúru?

Platové zaradenie pedagogického zamestnanca

ID2113 | | Ing. Jarmila Belešová

Prosím o posúdenie kvalifikovanosti učiteľky našej školy a jej zaradenie do platovej triedy (sme špeciálna ZŠ) vzdelanie: ing. - pozemné stavby, ide o jej prvú pedagogickú prax. Je učiteľkou na špeciálnej ZŠ od r. 2012,od r. 2013 začala DPŠ. Podľa mňa ani po ukončení DPŠ nebude kvalifikovaná pre základnú školu - už vôbec nie pre špeciálnu základnú školu. Má ukončené adaptačné vzdelávanie a vzhľadom na to bola preradená z 9. PT do 10. PT ako samostatný učiteľ. Je mi jasné, že nemala byť ako nekvalifikovaná vôbec prijatá na ŠZŠ, ale to je už záležitosť bývalého vedenia školy. Ako je to teraz s jej zaradením do kariérového stupňa a platovým zaradením?