Otázky s vecným pojmom: Plat

počet otázok s vecným pojmom : 45Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odmeny pre poslancov a starostu

ID4835 | | JUDr. Jozef Tekeli

Blíži sa koniec roka a naši poslanci OZ čakajú nejakú odmenu za svoju činnosť. Kto môže navrhnúť odmenu pre poslancov? Musí to byť starostka, alebo aj samotní poslanci? Naša starostka má priznaný plat starostu v základnej výške bez navýšenia odmeny /0 - 60 %/. S ukončením roka sa vynára otázka, či môžu poslanci navrhnúť odmenu iba za mesiac december napr. vo výške 60 %.

Zaradenie učiteľky v MŠ

ID4783 | | Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Naša obec je zriaďovateľom Materskej školy. Od 1. 9. 2022 bola prijatá na pracovný pomer - učiteľka do našej materskej školy. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Trnavskej univerzite, odbor Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Bola zaradená do kariérového stupňa ako nekvalifikovaná, do 6. platovej triedy. Dňa 20. 6. 2023 ukončila adaptačné vzdelanie. Od 1. 9. 2023 navštevuje strednú pedagogickú školu – odbor učiteľstvo pre materské školy. Do ktorej platovej triedy má byť zaradená táto učiteľka po absolvovaní adaptačného vzdelávania a ešte nemá ukončené učiteľstvo pre MŠ?

Zaradenie majsterky odbornej výchovy na odbornom učilišti do platovej triedy

ID4761 | | Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Naša zamestnankyňa má ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, v študijnom odbore špeciálna pedagogika, VŠ I. stupňa v študijnom odbore majster odbornej výchovy, výučný list v odbore krajčírka, ukončené adaptačné vzdelávanie, v školstve pracuje od r. 2013. V našej škole pracuje ako majsterka odbornej výchovy pre odbor výroba konfekcie na odbornom učilišti. Do ktorej platovej triedy má byť zaradená?

Zaradenie vychovávateľky v MŠ

ID4737 | | Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Obec prijíma do materskej školy nového zamestnanca, na pozíciu vychovávateľka. Do akej platovej triedy ju môžeme zaradiť? - ukončené úplné stredoškolské vzdelanie získané pred rokom 2019 odbor vychovávateľstvo - 1. atestácia „Výchovný program v školskom klube detí s mentálnym postihnutím“ - osvedčenie o absolvovaní špecializačného kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky - prax 40 r. vychovávateľ na špeciálnej škole.

Pracovná náplň riaditeľa ZŠ

ID4623 | | Matej Drotár

Zriaďovateľ ZŠ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky podľa osobitného predpisu v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti. Je potrebné, aby zriaďovateľ vypracoval aj pracovnú náplň pre riaditeľa ZŠ?

Práca na kratší pracovný čas - verejná správa

ID4543 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Ako je to s určením tarifného platu, ak máme v obci koordinátora aktivačných prác, ktorý by bol zamestnaný na riadny pracovný pomer, ale kratší pracovný čas, tzn. 16 h týždenne/4 dni v týždni.

Verejná správa - zaokrúhľovanie príplatkov od 1.1. 2023

ID4439 | | Ing. Iveta Matlovičová

V § 27 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. od 1.1.2023 vypadlo ustanovenie: ...Suma zistená podľa § 15 až § 19a a § 21 v závislosti od počtu odpracovaných hodín sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Akým spôsobom sa majú tieto príplatky od 1.1.2023 zaokrúhľovať? (nadol, nahor, matematicky?) 

Výpočet hodinovej sadzby funkčného platu od 1.1.2023

ID4437 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zmenou § 27 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. sa mení spôsob výpočtu hodinovej sadzby funkčného platu od 1.1.2023. Prosím o informáciu, akým spôsobom sa má postupovať pri jeho výpočte (zaokrúhlenie jednotlivých výpočtov):

Príslušná časť funkčného platu = funkčný plat / priemerný počet pracovných hodín pripadajúcich na jeden mesiac (príslušná časť funkčného platu sa podľa zákona zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Priemerný počet pracovných hodín pripadajúcich na jeden mesiac v roku = priemerný počet týždňov pripadajúcich na jeden mesiac v roku x týždenný pracovný čas zamestnanca. Priemerný počet týždňov pripadajúcich na jeden mesiac v roku = (365,25 / 7) / 12 = 4,348214285714286 – zaokrúhľuje sa priemerný počet týždňov pripadajúcich na jeden mesiac v roku?

Ak áno, akým spôsobom? Nahor/nadol/matematicky na koľko desatinným miest?

Príklad: Zamestnanec pracuje na skrátený úväzok 20 hodín týždenne (1/2 z ustanoveného týždenného pracovné času 40 hodín). Funkčný plat zamestnanca je vo výške 1 000 €. Ako sa vypočíta hodinová sadzba funkčného platu pre výpočet príplatkov (príplatok za prácu v noci, v sobotu, v nedeľu, vo sviatok, za prácu nadčas)? Hodinová sadzba funkčného platu = 1 000 / (((365,25 / 7) / 12)*20) = 11,49897 = 11,4990 €, tzn. priemerný počet pracovných hodín pripadajúci na jeden mesiac v roku sa nezaokrúhľuje, zaokrúhli sa až výsledná suma hodinovej sadzby funkčného platu - je tento výpočet správny? Alebo sa priemerný počet pracovných hodín pripadajúci na jeden mesiac v roku sa zaokrúhľuje – ak áno akým spôsobom? (Nahor/nadol/matematicky na koľko desatinným miest?) Ďakujem za poskytnuté informácie a prajem pekný deň.

Mzdové náležitosti zamestnanca pacujúceho v obci

ID4419 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Zamestnanec na obecnom úrade za mesiac január 2023 dostal na výplatu nižšiu mzdu o 200 €. Túto skutočnosť zistil pri kontrole svojho osobného bankového účtu. Bol sa informovať za starostom, ktorý mu povedal, že má znížené osobné ohodnotenie, ale nezdôvodnil prečo. Na začiatku kalendárneho roka je povinnosťou personálnej a mzdovej účtovníčke predložiť zamestnancovi "Oznámenie o výške a zložení funkčného platu na príslušný rok a zamestnanec to musí podpísať. Moja otázka znie: Môže zamestnávateľ- obec bez predchádzajúceho písomné upozornenia zamestnanca siahnuť ja jeho osobné ohodnotenie a znížiť ho bez vedomia zamestnanca? Je mi známe, že na osobné ohodnotenie nie je právny nárok a zamestnanec na základe rozhodnutia zamestnávateľa môže o osobné ohodnotenie prísť, resp. sa mu môže znížiť. Prosím uviesť, aký je podľa platnej legislatívy postup zamestnávateľa, ktorý sa rozhodne zmeniť alebo zrušiť osobné ohodnotenie zamestnanca.

Výpočet odstupného pre starostku

ID4327 | | Ing. Iveta Matlovičová

Starostka neuspela vo voľbách. Keďže funkciu vykonávala jedno funkčné obdobie, má nárok na odstupné vo výške trojnásobku priemerného mesačného platu. Ako vypočítam výšku odstupného na základe týchto skutočnosti? - starostka bola dlhodobo práceneschopná, a to od 16.11.2021 do 14.11.2022. - HM za 11/2021 – cca 900 Eur bez PN - predpokladaná HM za 11/2022 (po ukončení PN čerpá dovolenku) – 1 200 Eur - ak odstupné bude vyplatené v novembrovej výplate, čiže v decembri, tak priemerný mesačný plat sa vypočíta ako priemer platu za obdobie 11/2021 – 10/2022, čiže z HM cca 900 Eur/12 kal.mesiacov x 3 = 225 eur? (plat starostky k 1.1.2022 po valorizácii 1 999 €).