Otázky s vecným pojmom: Reálna hodnota

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Precenenie zásob v priebehu roka

ID4107 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r.o. v priebehu roka precenila zásoby takým spôsobom, že na zásoby urobila výdajku s tovarom v obstarávacej cene 504/132 / 3.250,25 Eur a následne prijala tovar na sklad v - v reálnej cene zásob 1.928,00 Eur. Ide o archívne vína - poškodené vignety na flašách skladovaním, zoschnuté korkové zátky - tovar nebol predajný v pôvodných cenách. Ako zaúčtovať precenenie a aký to bude mať dopad na základ dane? Bude oceňovací rozdiel pripočítateľnou položkou, alebo daňovým nákladom? V roku 2020 nebola na tovar tvorená opravná položka.

Akou cenou zaradiť do majetku obce pozemky nadobudnuté za 1 €?

ID2908 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec nadobudla pozemky o výmere cez 500 m2 do vlastníctva na základe kúpnej zmluvy za symbolickú kúpnu cenu 1 €. Akou cenou má obec zaradiť tieto pozemky do evidencie majetku obce? Obstarávacou cenou za 1 € alebo reálnou hodnotou? Ak reálnou hodnotou, tak akým spôsobom, ak sa chce obec vyhnúť výdavkom za znalecký posudok? Je možné v tomto prípade aplikovať ocenenie pozemkov v zmysle prílohy č. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku?

Naturálny rabat-zľava z ceny tovaru

ID2634 | | Ing. Beata Moravcová

Firma má nárok za určité odobraté množstvo, vždy konkrétneho tovaru, na zľavu, a to takou formou, že nedostane zľavu z ceny, ale formou toho istého druhu tovaru v nulovej hodnote. Napr., tovar A nakupuje od dodávateľa za cenu 1,47 €/kg. Po splnení podmienok dostane zľavu takou formou, že pri nasledujúcej dodávke 2 000 kg tovaru A jej dodávateľ dodá 1 727 kg tovaru A za 1,47 €/kg t.j. za sumu 2 538,69 € a 273 kg tovaru A dostane za 0 €. Ako ho máme oceniť v účtovníctve? Podľa § 22 ods. 6 a § 74 ods. 2 Postupov účtovania v PÚ sa za zľavu z ceny zásob nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu tovaru ako je prijatý tovar, výrobok, služba napr. tovar zdarma, prezentačné akcie. Môžeme náš konkrétny prípad chápať ako zľavu z ceny, keďže ide o nepeňažné dodanie toho istého druhu tovaru ako prijatý tovar (alebo sa to myslí inak, ten istý druh tovaru) a prijať tovar na sklad v ocenení: 2 000 kg za 2 538,69 € (t.j. 1,27 €/kg - zohľadnili sme 273 kg ako cenovú zľavu) t. z. zaúčtujeme 2 000 kg na sklad 132/321 v ocenení 2 538,69 €. Alebo nepôjde o zľavu z ceny, ale o nepeňažný prijem tovaru zdarma a ocení sa reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona o účtovníctve t. j. 1 727 kg zaúčtujeme: 132/321 suma 2 538,69 € 273kg zaúčtujeme: 132/648 suma 401,31 € (1,47 € na kg - predpokladajme, že je to trhová cena). Abstrahovala som kvôli zjednodušeniu od účtovania cez účet 131.