Otázky s vecným pojmom: Hlavný kontrolór

počet otázok s vecným pojmom : 35Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Úlohy hlavného kontrolóra

ID3497 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Má právo hlavný kontrolór obce zo svojej pozície urobiť kontrolu daňových priznaní za miestne dane a poplatky, ich prepočet?

Nadčas hlavného kontrolóra

ID3375 | | Ing. Iveta Matlovičová

Obecné zastupiteľstvo z dôvodu naliehavosti preverenia nezákonných krokov predchádzajúceho starostu v decembri 2018 uzneseniami poverilo kontrolóra vykonaním 3 kontrol s termínmi do najbližšieho OZ ( 31. 1. 2019) a do 15. 2. 2019. Úväzok H.K. pritom je len 30 hodín. Okrem zákonom stanovených správ teda kontrolór na základe "príkazu" zamestnávateľa vykonal ďalšie 3, respektíve 4 kontroly, z ktorých vypracoval riadne 3 správy. Nakoľko je zrejmé, že by tieto úlohy nebolo možné vykonať za 30 hodín, kontrolór si v riadnom zamestnaní čerpal riadnu dovolenku a pracoval na splnení úloh stanovených OZ. Po OZ predložil starostovi dochádzku, v ktorej,okrem stanovených 30 hodín, mal evidované nadčasy. Prišlo k dileme, či môže obec v prípade H.K. postupovať v súlade so Zákonníkom práce a H.K si môže čerpať náhradné voľno, alebo má nárok na preplatenie vykonanej / nariadenej nadčasovej práce. Práca bola vykonaná na základe príkazu zamestnávateľa, bola ohraničená stanovenými termínmi do 31. 1. 2019 a štvrtá kontrola do 15. 2. 2019. Okrem uznesení a príkazu na kontroly boli vykonávané úlohy, ktoré vyplývajú H.K. zo zákona o obecnom zriadení. Zamestnávateľ má vedomosť o výške úväzku, práca bola nariadená z dôvodu verejného záujmu a zdokladovaná výstupmi a aj evidenciou času, ktorý bol na splnenie úloh potrebný.

Odvolanie hlavnej kontrolórky počas materskej dovolenky

ID3035 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Môže obecné zastupiteľstvo odvolať hlavnú kontrolórku počas materskej dovolenky? Starostka uznesenie nepodpísala. Konala správne?

Poskytovanie čiastkových informácií z výkonu kontroly

ID2997 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Môže hlavný kontrolór obce poskytnúť poslancom obecného zastupiteľstva informácie z vykonávanej kontroly pred jej ukončením?

Odmena hlavného kontrolóra

ID2996 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Je odmena hlavného kontrolóra súčasťou jeho platu (napr. ako osobný príplatok) alebo je to riadna odmena vyplatená mesačne, štvrťročne, polročne za prácu navyše?

Hlavný kontrolór obce

ID2943 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Chcela by som poprosiť o odborné stanovisko k nasledovnej situácii. Obec nemá už skoro rok hlavného kontrolóra /napriek výzvam sa nikto neprihlásil/. Do 30. 6. 2017 je potrebné prerokovať záverečný účet obce na zastupiteľstve. K tomu by malo byť stanovisko hlavného kontrolóra. Aký je správny postup, keď tento v obci nie je. Môže OZ prejednať záverečný účet a schváliť tvorbu a použitie rezervného fondu aj bez jeho stanoviska? A ak bude do konca kalendárneho roka zvolený, je možné aby vypracoval stanovisko k záverečnému účtu aj po 30.3.2017?

Hlavný kontrolór - pracovný pomer

ID2878 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Voľba hlavného kontrolóra obce prebehla v našej obci v roku 2011, obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o jeho zvolení za hlavného kontrolóra a uzatvoril sa s ním pracovný pomer na dobu neurčitú. V roku 2017 prebehla voľba hlavného kontrolóra a do funkcie bol znovu vybratý a zvolený pôvodný hlavný kontrolór obce na ďalšie funkčné obdobie 6 rokov. Je obec povinná v roku 2017 ukončiť pracovný pomer s hl. kontrolórom obce, ktorý bol založený prac. zmluvou v roku 2011? A znovu uzatvoriť nový pracovný pomer v roku 2017 na ďalšie funkčné obdobie? V roku 2011 platila iná právna úprava k ukončeniu pracovného pomeru hl. kontrolóra obce. Právna úprava daná § 18a zákona č. 369/1990 Zb. prešla s účinnosťou od 1. januára 2013 zmenou vykonanou zákonom č. 361/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon doplnil ustanovenie § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o nový odsek 11, v zmysle ktorého dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.

Nepravdivé údaje v čestnom prehlásení

ID2715 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Náš hlavný kontrolór sa prihlásil do vyhlásených volieb na funkciu hlavného kontrolóra a doručil čestné prehlásenie, že nie je zamestnancom mesta. Pritom zamestnancom mesta je a bude ním aj v čase konania volieb. Niektorí poslanci s tým majú problém, že čestné prehlásenie nie je pravdivé.

Hlavný kontrolór obce

ID2605 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Hlavný kontrolór nevykonáva svoju funkciu podľa zákona o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo nie je ochotné riešiť zanedbávanie povinností hlavného kontrolóra. Chcem sa spýtať, môžem podať podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby v obci vykonal kontrolu s dôrazom na preverenie plnenia povinností hlavného kontrolóra obce?

Pracovný pomer hlavného kontrolóra

ID2603 | | Ing. Iveta Matlovičová

Obecné zastupiteľstvo zvolilo nového hlavného kontrolóra s dňom nástupu do práce 1.1.2016. Týmto dňom sa začína aj funkčné obdobie nového hlavného kontrolóra. Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vzniká hlavnému kontrolórovi po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra. V našom prípade je pracovný úväzok určený na 15 hodín týždenne.

 

Dňa 31.12.2015 zavolal starosta obce novozvoleného hlavného kontrolóra, aby prišiel podpísať pracovnú zmluvu, ktorej súčasťou bolo určenie úväzku 15 hodín týždenne a zároveň bolo určené, že zamestnanec bude pracovať denne 3 hodiny v čase od 8.30 hod. do 11.30 hod.

Hlavný kontrolór s takto navrhnutým pracovným časom nesúhlasil a navrhol starostovi obce, aby bol jeho týždenný úväzok rozdelený do dvoch pracovných dní – pondelok a štvrtok s pracovným časom od 7.30 hod. do 15.30 hod. S návrhom hlavného kontrolóra starosta obce nesúhlasil a trval na tom, že hlavný kontrolór bude pracovať každý deň v čase od 8.30 hod. do 11.30 hod. K dohode na určení pracovného času nedošlo a tak hlavný kontrolór odmietol podpísať pracovnú zmluvu, pretože určený pracovný čas v pracovnej zmluve mu nevyhovuje z dôvodu, že vykonáva aj inú pracovnú činnosť.

 

Na základe vyššie uvedeného sa na Vás obraciame so žiadosťou o Vaše stanovisko k tejto situácii a to konkrétne:

  1. Je hlavný kontrolór, ktorý nepodpísal s obcou pracovnú zmluvu považovaný za hlavného kontrolóra a je aj napriek nepodpísanej pracovnej zmluve zamestnancom obce od 1.1.2016, tak ako to schválilo obecné zastupiteľstvo?
  2. Určenie mesačného platu hlavného kontrolóra je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy. Ak nepodpísal hlavný kontrolór pracovnú zmluvu, ako sa mu má určiť mesačný plat?
  3. Keďže sa starosta obce s hlavným kontrolórom nedohodli na pracovnom čase, hlavný kontrolór nepodpísal pracovnú zmluvu a zatiaľ ani nechodí do práce na obecný úrad, ktorý má v pracovnej zmluve určený ako miesto výkonu práce. Môžeme v tomto prípade vykazovať hlavnému kontrolórovi absenciu? Patrí v tomto prípade hlavnému kontrolórovi plat od 1. 1. 2016, ak nemá platnú pracovnú zmluvu a činnosť hlavného kontrolóra nevykonáva na mieste, ktoré má v nepodpísanej pracovnej zmluve určené ako miesto výkonu práce?
  4. Môže starosta obce trvať na plnení jednotlivých podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve (miesto výkonu práce, dodržiavanie určeného pracovného času) ak pracovná zmluva nebola podpísaná obidvoma zmluvnými stranami – zmluvu podpísal iba starosta obce, hlavný kontrolór ju nepodpísal. Je takáto zmluva platná, ak nie je podpísaná obidvomi zmluvnými stranami?
  5. Vzhľadom na to, že ani starosta obce ani hlavný kontrolór nechcú ustúpiť zo svojich požiadaviek na určenie pracovnej doby, je predpoklad, že k dohode nedôjde. Ako dlho môže existovať takýto stav – že hlavný kontrolór nebude mať podpísanú pracovnú zmluvu? Je v tomto prípade jediným riešením podanie návrhu na súd, aby ten rozhodol? Existuje iný spôsob riešenia vzniknutej situácie – napr. uznesenie obecného zastupiteľstva, ktorým by sa určila aj konkrétna pracovná doba, nie iba úväzok hlavného kontrolóra?