Otázky s vecným pojmom: Hlavný kontrolór

počet otázok s vecným pojmom : 36Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Prepočítanie platu hlavného kontrolóra

ID3783 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Plat starostu sa po zverejnení priemerného zárobku za minulý rok spätne prepočítava od 1. januára. Platí to rovnako aj v prípade platu hlavného kontrolóra?

Úlohy hlavného kontrolóra

ID3497 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Má právo hlavný kontrolór obce zo svojej pozície urobiť kontrolu daňových priznaní za miestne dane a poplatky, ich prepočet?

Nadčas hlavného kontrolóra

ID3375 | | Ing. Iveta Matlovičová

Obecné zastupiteľstvo z dôvodu naliehavosti preverenia nezákonných krokov predchádzajúceho starostu v decembri 2018 uzneseniami poverilo kontrolóra vykonaním 3 kontrol s termínmi do najbližšieho OZ ( 31. 1. 2019) a do 15. 2. 2019. Úväzok H.K. pritom je len 30 hodín. Okrem zákonom stanovených správ teda kontrolór na základe "príkazu" zamestnávateľa vykonal ďalšie 3, respektíve 4 kontroly, z ktorých vypracoval riadne 3 správy. Nakoľko je zrejmé, že by tieto úlohy nebolo možné vykonať za 30 hodín, kontrolór si v riadnom zamestnaní čerpal riadnu dovolenku a pracoval na splnení úloh stanovených OZ. Po OZ predložil starostovi dochádzku, v ktorej,okrem stanovených 30 hodín, mal evidované nadčasy. Prišlo k dileme, či môže obec v prípade H.K. postupovať v súlade so Zákonníkom práce a H.K si môže čerpať náhradné voľno, alebo má nárok na preplatenie vykonanej / nariadenej nadčasovej práce. Práca bola vykonaná na základe príkazu zamestnávateľa, bola ohraničená stanovenými termínmi do 31. 1. 2019 a štvrtá kontrola do 15. 2. 2019. Okrem uznesení a príkazu na kontroly boli vykonávané úlohy, ktoré vyplývajú H.K. zo zákona o obecnom zriadení. Zamestnávateľ má vedomosť o výške úväzku, práca bola nariadená z dôvodu verejného záujmu a zdokladovaná výstupmi a aj evidenciou času, ktorý bol na splnenie úloh potrebný.

Odvolanie hlavnej kontrolórky počas materskej dovolenky

ID3035 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Môže obecné zastupiteľstvo odvolať hlavnú kontrolórku počas materskej dovolenky? Starostka uznesenie nepodpísala. Konala správne?

Poskytovanie čiastkových informácií z výkonu kontroly

ID2997 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Môže hlavný kontrolór obce poskytnúť poslancom obecného zastupiteľstva informácie z vykonávanej kontroly pred jej ukončením?

Odmena hlavného kontrolóra

ID2996 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Je odmena hlavného kontrolóra súčasťou jeho platu (napr. ako osobný príplatok) alebo je to riadna odmena vyplatená mesačne, štvrťročne, polročne za prácu navyše?

Hlavný kontrolór obce

ID2943 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Chcela by som poprosiť o odborné stanovisko k nasledovnej situácii. Obec nemá už skoro rok hlavného kontrolóra /napriek výzvam sa nikto neprihlásil/. Do 30. 6. 2017 je potrebné prerokovať záverečný účet obce na zastupiteľstve. K tomu by malo byť stanovisko hlavného kontrolóra. Aký je správny postup, keď tento v obci nie je. Môže OZ prejednať záverečný účet a schváliť tvorbu a použitie rezervného fondu aj bez jeho stanoviska? A ak bude do konca kalendárneho roka zvolený, je možné aby vypracoval stanovisko k záverečnému účtu aj po 30.3.2017?

Hlavný kontrolór - pracovný pomer

ID2878 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Voľba hlavného kontrolóra obce prebehla v našej obci v roku 2011, obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o jeho zvolení za hlavného kontrolóra a uzatvoril sa s ním pracovný pomer na dobu neurčitú. V roku 2017 prebehla voľba hlavného kontrolóra a do funkcie bol znovu vybratý a zvolený pôvodný hlavný kontrolór obce na ďalšie funkčné obdobie 6 rokov. Je obec povinná v roku 2017 ukončiť pracovný pomer s hl. kontrolórom obce, ktorý bol založený prac. zmluvou v roku 2011? A znovu uzatvoriť nový pracovný pomer v roku 2017 na ďalšie funkčné obdobie? V roku 2011 platila iná právna úprava k ukončeniu pracovného pomeru hl. kontrolóra obce. Právna úprava daná § 18a zákona č. 369/1990 Zb. prešla s účinnosťou od 1. januára 2013 zmenou vykonanou zákonom č. 361/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon doplnil ustanovenie § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o nový odsek 11, v zmysle ktorého dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.

Nepravdivé údaje v čestnom prehlásení

ID2715 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Náš hlavný kontrolór sa prihlásil do vyhlásených volieb na funkciu hlavného kontrolóra a doručil čestné prehlásenie, že nie je zamestnancom mesta. Pritom zamestnancom mesta je a bude ním aj v čase konania volieb. Niektorí poslanci s tým majú problém, že čestné prehlásenie nie je pravdivé.

Hlavný kontrolór obce

ID2605 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Hlavný kontrolór nevykonáva svoju funkciu podľa zákona o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo nie je ochotné riešiť zanedbávanie povinností hlavného kontrolóra. Chcem sa spýtať, môžem podať podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby v obci vykonal kontrolu s dôrazom na preverenie plnenia povinností hlavného kontrolóra obce?