Ako zapojiť prebytok do hospodárenia

ID384 | | Ing. Anna Ľalíková | Vytvoriť záložku späť

Sme obec a chceli by sme požiadať o radu v tejto otázke. Rozdiel  bežných a kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov je schodok (fondy sa tvoriť nebudú), ale rozdiel príjmových a výdavkových finančných operácií je prebytkový. Ako zapojiť tento prebytok do hospodárenia v r. 2010 a v akej výške?

Rekapitulácia rozpočtu za r. 2009:

Príjmy Uprav.
rozpočet
Plnenie Výdavky Uprav.
rozpočet
Plnenie Rozdiel
+ prebytok
- schodok
Bežné príjmy 1 697 969 1 785 451 Bežné výdavky 952 607 915 802 +869 649
Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie (RO) 16597 16180 Dotácie RO -bežné 672 731 675 827 -659 647
Kapitálové príjmy 187 339 205 347 Kapitálové výdavky 776 811 743 668 -538 321
Dotácie RO- kapitálové 22 000 8 481 -8 481
Bežné príjmy + kapitálové príjmy + vlastné príjmy RO spolu: 1 901 905 2 006 978 Bežné výdavky + kapitálové výdavky + dotácie RO  spolu: 2 424 149 2 343 778 -336 800
Príjmy- finančné operácie 566 346 537 922 Výdavky – finančné operácie 38 102 38 102 +499 820
Celkom: 2 468 251 2 544 900 Celkom: 2 462 251 2 381 880 +163 020

V schodku  336 800 € sú zahrnuté účelové  prostriedky zo štátneho rozpočtu,  ktoré boli prenesené do rozpočtu r. 2010 podľa §16 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách")  vo výške 19 969 €.

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje schodok vo výške 336 800  € , ktorý je krytý kladným rozdielom finančných operácií v r. 2009 a prebytok vo výške 163 020 € bude použitý v r. 2010 – položka  453 kód zdroja 46 (143 051 €) a 1319 (19 969 €)?

Tento prebytok je zároveň zostatkom finančných prostriedkov na účtoch s vylúčením zostatku účtu sociálneho fondu, rezervného fondu  a fondu rozvoja.

Príjmové operácie plnenie v r. 2009  vo výške 537 922 € tvoria:

  • prenesené z r.2008 podľa § 16 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách  vo výške 5692 €
  • úver vo výške 132 780 €
  • čerpanie fondu rezerv 10 377 €
  • čerpanie fondu rozvoje 389 073 €.

Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár