Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 914Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Prevádzková doba herne v obci

ID5087 | | JUDr. Jozef Tekeli

Zákon o hazardných hrách hovorí o tom, že herňa musí byť zatvorená od 03:00-10:00 h. Je možné, aby obec VZN upravila prevádzkový čas herne napr. 12:00 - 01:00 h? alebo podľa zákona musí mať prevádzkovú dobu od 10:00 h - 03:00 h? 

Účtovanie obytného kontajnera v obci.

ID5083 | | Terézia Urbanová

Obec kúpila obytný kontajner, ktorý bude slúžiť pre MO a PS v obci. Ako máme správne zaúčtovať a zaradiť do majetku tento kontajner?

Energetický certifikát a rozpočtová položka

ID5069 | | Tatiana Macháčová

Chceli by sme sa poradiť ohľadom správnej rozpočtovej položky na dopracovanie energetického cerfifikátu k projektovej dokumentácii. Je správne, ak sa použije rozpočtová položka projektová dokumentácia "716"?

Elektronické zasielanie faktúr a upomienok obcou občanom

ID5061 | | Klára Klabníková

Chcela by som sa informovať, či môžeme ako obec zasielať občanom doklady elektronicky (za obedy, nájmy, upomienky) z nášho ekonomického SW, a teda nie cez registratúru či oficiálne evidenčné portály obce. Faktúra by bola, samozrejme, zašifrovaná a s občanmi by sme mali podpísané súhlasy so zasielaním elektronickej faktúry, kde by bola uvedená mailová adresa odberateľa. V akom prípade by sa dali takýmto spôsobom zasielať faktúry (potreba vypracovať internú smernicu? oznam na webovej stránke ?.....), nakoľko by sme radi ušetrili čas a peniaze za klasické posielanie dokladov poštou a neboli v rozpore s legislatívou. 

Voľba riaditeľa školy

ID5057 | | JUDr. Jozef Tekeli

Musí obec ako zriaďovateľ školy vypísať pred ukončením funkčného obdobia riaditeľa ZŠ výberové konanie na túto funkciu riaditeľa? V prípade, žeby obec nevyhlásila voľbu riaditeľa, ale len poverila dočasným výkonom funkcie riaditeľa ZŠ inú osobu, počas poverenia by vypísala novú voľbu riaditeľa, na aké dlhé obdobie je možný tento postup realizovať, ak je vôbec správne takéto rozhodnutie obce? V našom prípade zriaďovateľom školy je obec, škola má právnu subjektivitu.

prístup k zvukovej nahrávke obecného zastupiteľstva

ID5055 | | JUDr. Jozef Tekeli

Chcem sa spýtať na možnosť prístupu k zvukovej nahrávke obecného zastupiteľstva. Som poslanec zastupiteľstva a pre pracovné povinnosti som sa nemohol zúčastniť zastupiteľstva. Chcel by som si vypočuť zvukovú nahrávku z tohto zasadnutia. Koho a akým spôsobom mám žiadať o nahrávku? Starostu obce cez zákon 211/2000? Alebo mám ako poslanec, právo na poskytnutie nahrávky aj mimo citovaný zákon? 

Zmluva o výkone vo verejnom záujme (MHAD) - vyúčtovanie s DPH alebo bez

ID5049 | | Tatiana Macháčová

Mesto má vo vlastníctve autobus na elektrický pohon, ktorý si zaobstaralo z prostriedkov EÚ. Autobus mesto zmluvne vypožičalo svojej spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej má mesto 100%-nú majetkovú účasť a ktorá bola založená za účelom plnenia verejno-prospešných služieb (ďalej len „dopravca“). Následne mesto uzavrelo s dopravcom Zmluvu o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Dunajská Streda (ďalej len „Zmluva“) a to s účinnosťou od 1.1.2024. Dopravca nemá z poskytnutej služby žiadne tržby, pretože v roku 2024 je preprava mestskou hromadnou autobusovou dopravou na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva bezplatná. Objednávateľ podľa Zmluvy bude každoročne poskytovať dopravcovi úhradu za riadne poskytnuté služby. Objednávateľ po skončení polroka ktorého sa vyúčtovanie týka spracuje polročne vyúčtovanie preddavkov za predchádzajúci polrok a to na základe skutočne odjazdených kilometrov podľa platných cestovných poriadkov, zálohových platieb Objednávateľa a celkovej nákladovej ceny za 1 kilometer vrátane primeraného zisku ako preplatok alebo nedoplatok. Ako podklad k výpočtu vyúčtovania je Dopravca povinný každý mesiac do 10. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí mesiaca, ktorého sa týka, predložiť Objednávateľovi mesačný prehľad o odjazdených, ubehnutých kilometroch na jednotlivých linkách. Naša otázka: Môže dopravca vyúčtovať svoje výdavky mestu ako objednávateľovi za služby vo verejnom záujme s DPH? 

Projektová dokumentácie - účtovanie

ID5047 | | Terézia Urbanová

Obec podáva žiadosť na MIRRI o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy materskej školy. K žiadosti je potrebná aj projektová dokumentácia projektu. Nakoľko nevieme či nám projekt schvália, tak neviem či mám faktúru za vypracovanie projektovej dokumentácie účtovať ako kapitálový výdavok na 042 alebo ako bežný výdavok na 518. 

výrub stromov

ID5025 | | JUDr. Jozef Tekeli

Ako postupovať, ak obec na základe podanej žiadosti oznámila začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, pripravuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou a zistí, že žiadateľ už dreviny vyrúbal bez povolenia?

Účtovanie finančného príspevku na stravovanie zo SF

ID5005 | | Tatiana Macháčová

Obec vypláca svojim zamestnancom finančný príspevok na stravovanie z bankového účtu. Prispieva aj zo sociálneho fondu, ktorý obec vedie v účtovníctve iba analyticky, čiže obec nemá otvorený samostatný bankový účet pre sociálny fond. Predpis finančného príspevku zamestnávateľa sa účtuje prostredníctvom účtov 527/333 alebo 527/335? Pri úhrade finančného príspevku z bankového účtu, resp. hotovosti sa použije RK - položka 642014? Na školení nám bolo povedané, že ak účtovná jednotka nemá otvorený samostatný bankový účet pre sociálny fond, tak úhrada príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu sa účtuje ako 333/221AU s položkou RK 637016? Má sa tá položka používať pri úhrade finančného príspevku z účtu sociálneho fondu, ktorý vedieme v účtovníctve iba analyticky? Veď si budeme navyšovať položku 637016 - prídel do SF /tvorba/.