Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 856Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Archeologický výskum

ID4695 | | Tatiana Macháčová

Obec plánuje výstavbu zberného dvora a Krajský pamiatkový ústav vydal rozhodnutie o potrebe vykonania záchranného archeologického výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov. Budú tieto výdavky na výskum súčasťou obstarania zberného dvora?

Poskytnutie príspevku na prevádzku sociálnej služby obcou pre neziskovú organizáciu

ID4689 | | Tatiana Macháčová

Poprosím o usmernenie ako správne zaúčtovať poskytnutie finančného príspevku pre neziskovú organizáciu na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb. Obec podpísala zmluvu s neziskovou organizáciou, v ktorej sa zaväzuje zaplatiť finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre prijímateľa sociálnej služby s trvalým pobytom v obci celkove sume XXX eur. Finančný príspevok bol splatný 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorý obec aj uhradila. Poprosím o usmernenie, ako sa tento príspevok účtuje, po ďalšie, či tento príspevok má charakter dotácie zo strany obce pre neziskovú organizáciu a taktiež, či tento príspevok musí byť hradený obcou.

Poslanec obecného zastupiteľstva a jeho funkcie

ID4669 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Ďakujem za zaslanie odpovede na moju otázku. Ešte mám doplňujúcu otázku k tejto problematike. V prípade, že máme podozrenie, že prišlo k porušeniu zákona v tom, že poslanec vykonáva svoju funkciu a zároveň pracuje aj pre Obecný podnik, na aký orgán sa môžeme obrátiť, aby situáciu preveril?

Platnosť nájomnej zmluvy

ID4665 | | JUDr. Simona Laktišová

Zmluva o prenájme a chybné udanie parcely. Napr. A-je č. parcely 1 a B-je č. parcely 2, na zmluve je A ako č. parcely 2 a B ako č. parcely 1. Je nájomná zmluva platná? LV a popis ako príloha k zmluve sedí. Zmluva bola zverejnená na www stránke obce nebola povinná registrácia, avšak obec zmenila stránku a zatiaľ to nevieme dohľadať. Už len dodatok k zmluve bol zverejnený v registre zmlúv po 31. 3. 2022 a zmluva po 31. 3. 2022 nebola daná do registra zmlúv. Ďakujem za vysvetlenie.

Poslanec obecného zastupiteľstva a jeho funkcie

ID4661 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Môže poslanec Obecného zastupiteľstva pracovať pre Obecný podnik, ktorý zriadila samotná obec a poslanec je zároveň členom dozornej rady?

Pokuty a trovy za porušenie školskej dochádzky

ID4653 | | Tatiana Macháčová

V roku 2023 sa zaviedlo povinné pokutovanie za porušenie školskej dochádzky. Právny odbor nám zasiela oznámenie o pokute za porušenie školskej dochádzky. V oznámení je pokuta, ktorú účtujeme na účte 645 v rozpočtovej položke 222003 a trovy za prerokovanie priestupku. Moja otázka znie, kam zaúčtovať trovy za prerokovanie priestupku na účet 648 alebo 668? Do rozpočtu sme trovy zaradili na položku 292027. Priestupok sa rieši len u nás na odbore právnom v spolupráci so školským odborom.

Spolufinancovanie IKT rozpočtovou organizáciou

ID4651 | | Tatiana Macháčová

Mestské zastupiteľstvo schválilo ešte v roku 2018 spolufinancovanie rozpočtových organizácií vo výške 5 % na projektoch zriadenia IKT. Nakoľko sa dané projekty dlho ťahali (nekonečné kontroly a opätovné VO), zrealizované boli až v roku 2023. Učebne sú zriadené z prostriedkov EU+ŠR, 5 % spolufinancovanie RO a neoprávnené výdavky dofinancuje mesto. Školy zasielajú na účet mesta ich výšku spolufinancovania, ktorej zdrojom je buď ich príjem z prenájmu alebo z rodičovského združenia. Moja otázka znie ako to má zaúčtovať rozpočtová organizácia a ako mesto. Mesto zaeviduje obstaranie IKT do majetku z cudzích zdrojov: EU, ŠR, OS (podiel školy) a vlastné zdroje - mesto, následne po schválení MZ a poskytovateľa NFP ho odovzdá do správy rozpočtovej organizácie. Tým, že majetok evidujeme z cudzích zdrojov, tak v účtovníctve robíme kontrolu na účet 384. Projekty sú hradené formou predfinancovania, teda aj škola nám posiela ich spolufinancovanie na náš účet.

Podnikateľská činnosť rozpočtová organizácia

ID4649 | | Tatiana Macháčová

Rozpočtová organizácia mesta Spojená škola (materská škola + základná škola + stredná škola) má od roku 2023 zriadenú živnosť na predmety podnikania, ktoré vyučuje na strednej škole. Softvérovo riešime odčlenenie podnikateľskej a hlavnej činnosti. No zároveň si škola musí nastaviť aj účtovanie. Moja otázka znie, či nie je manuál (príklady) na účtovanie podnikateľskej činnosti v rozpočtovej organizácií? Aké účty na účtovanie pohľadávok, nákladov a výnosov má správne používať v podnikateľskej činnosti? Predpokladám, že pohľadávky má účtovať na účte 311, záväzky na účte 321, výnosy by mala mať na 602 takmer všetky, nakoľko budú fakturovať, murárske a stavebné práce, kaderníctvo či služby občerstvenia. Náklady budú rozlišovať materiál 501, ale aj mzdu učiteľov a odmenu pre študentov.

Účtovanie vývozu komunálneho odpadu

ID4641 | | Tatiana Macháčová

Firma zabezpečujúca vývoz a uloženie komunálneho odpadu v obci si účtuje aj poplatok podľa zákona č. 329/2018 Z.z. Keďže poplatok sa platí firme a nie obci, v ktorej sa nachádza skládka a tento poplatok nie je vyrubený rozhodnutím obce, domnievam sa, že tento poplatok sa má účtovať prostredníctvom účtu 518 a nie 538. Otázka znie: Prostredníctvom ktorého nákladového účtu sa má účtovať poplatok za uloženie odpadu, ktorý fakturuje firma zabezpečujúca vývoz KO?

Účtovanie dávky v hmotnej núdzi, resp. osobitný príjemca

ID4631 | | Tatiana Macháčová

Natrafila som v zodpovedaných otázkach aj v otázkach, ktoré boli zverejnené v časopise na otázku ohľadom účtovania dávky v hmotnej núdzi. Otázka bola zo dňa 20. 5. 2011 a znela: "Ako správne postupovať pri účtovaní jednotlivých krokov, v prípade, ak je mesto osobitným príjemcom dávky v hmotnej núdzi neprispôsobivých občanov, ktorá sa mestu poskytuje prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Dávka zahŕňa aj príspevok na bývanie. Mesto s touto dávkou nakladá takto: 3 x v mesiaci časť dávky zasiela občanovi na jeho osobný účet, keďže občan býva v mestskom nájomnom byte, mestu z toho prislúcha platiť nájom (čo má byť zároveň príjmom rozpočtu mesta), médiá, vývoz odpadu, fond opráv a údržby, ale zároveň mesto z tejto dávky chce splácať dlh na TKO za minulé obdobie (čo má byť zároveň príjmom rozpočtu mesta)." Pri tejto otázke bol uvedený spôsob zaúčtovania. Ja sa chcem spýtať, keďže sa to týka aj mňa. Akým spôsobom sa zúčtuje účet 693? Keďže z toho účtovania, ktoré bolo uvedené ako odpoveď som vyrozumela, že účet 357 sa celkovo zúčtoval. Ale transfer by mal byť zúčtovaný oproti 693, tak sa chcem spýtať, aký súvzťažný účet by mal byť v tomto konkrétnom prípade oproti 693?