Otázky s vecným pojmom: Rozpočtové hospodárenie obce

počet otázok s vecným pojmom : 14Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Čerpanie finančných prostriedkov z minulých rokov

ID1252 | | Ing. Ingrid Veverková

Chcem poprosiť o radu k čerpaniu finančných prostriedkov z minulých rokov zapojených do rozpočtu. Môžu sa tieto čerpať aj na BEŽNÉ VÝDAVKY?

Výdavky na ročný prístup k vzdelávacím materiálom

ID824 | | Ing. Ingrid Veverková

Na akú podpoložku rozpočtovej klasifikácie účtovať výdavky vynaložené na ročný prístup k vzdelávacím materiálom, ktoré sú umiestnené na webe?

Ako zapojiť prebytok do hospodárenia

ID384 | | Ing. Anna Ľalíková

Sme obec a chceli by sme požiadať o radu v tejto otázke. Rozdiel  bežných a kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov je schodok (fondy sa tvoriť nebudú), ale rozdiel príjmových a výdavkových finančných operácií je prebytkový. Ako zapojiť tento prebytok do hospodárenia v r. 2010 a v akej výške?

Rekapitulácia rozpočtu za r. 2009:

Príjmy Uprav.
rozpočet
Plnenie Výdavky Uprav.
rozpočet
Plnenie Rozdiel
+ prebytok
- schodok
Bežné príjmy 1 697 969 1 785 451 Bežné výdavky 952 607 915 802 +869 649
Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie (RO) 16597 16180 Dotácie RO -bežné 672 731 675 827 -659 647
Kapitálové príjmy 187 339 205 347 Kapitálové výdavky 776 811 743 668 -538 321
Dotácie RO- kapitálové 22 000 8 481 -8 481
Bežné príjmy + kapitálové príjmy + vlastné príjmy RO spolu: 1 901 905 2 006 978 Bežné výdavky + kapitálové výdavky + dotácie RO  spolu: 2 424 149 2 343 778 -336 800
Príjmy- finančné operácie 566 346 537 922 Výdavky – finančné operácie 38 102 38 102 +499 820
Celkom: 2 468 251 2 544 900 Celkom: 2 462 251 2 381 880 +163 020

V schodku  336 800 € sú zahrnuté účelové  prostriedky zo štátneho rozpočtu,  ktoré boli prenesené do rozpočtu r. 2010 podľa §16 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách")  vo výške 19 969 €.

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje schodok vo výške 336 800  € , ktorý je krytý kladným rozdielom finančných operácií v r. 2009 a prebytok vo výške 163 020 € bude použitý v r. 2010 – položka  453 kód zdroja 46 (143 051 €) a 1319 (19 969 €)?

Tento prebytok je zároveň zostatkom finančných prostriedkov na účtoch s vylúčením zostatku účtu sociálneho fondu, rezervného fondu  a fondu rozvoja.

Príjmové operácie plnenie v r. 2009  vo výške 537 922 € tvoria:

  • prenesené z r.2008 podľa § 16 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách  vo výške 5692 €
  • úver vo výške 132 780 €
  • čerpanie fondu rezerv 10 377 €
  • čerpanie fondu rozvoje 389 073 €.

Výpočet výšky rezervného fondu za rok 2009

ID383 | | Ing. Anna Ľalíková

Hospodárenie obce a základnej školy, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti. Za rok 2009 bolo nasledovne:

Čerpanie rozpočtu r. 2009 Príjmy Výdavky Rozdiel
Bežný rozpočet (BR) 613 074,12 572 258,27 40 815,85
Kapitálový rozpočet (KR) 0,00 23 940,97 -23 940,97
BR + KR 613 074,12 596 199,24 16 874,88
z toho nevyčerpané  účelovo určené prostriedky štátneho rozpočtu 12 409,34 -
-12 409,34
Prebytok rozpočtu na rozdelenie RF -
-
4 465,54
Finančné operácie (FO) 36 017,66 14 072,39 21 945,27
SPOLU BR+KR+FO 649 091,78 610 271,63 38 820,15

Príjmové finančné operácie pozostávali:
Nevyčerpané účelovo určené  dotácie z roku 2008 17 109,66 (EK 453)
Prostriedky z rezervného fondu 18 908,00 (EK 454001)
FO príjmové spolu: 36 017,66
Výdavkové finančné operácie pozostávali:
Splátky úveru 11 055,80 (EK 821005)
Splátok za finančný prenájom 3 016,59 (EK 824)
FO výdavkové spolu 14 072,39

Prostriedky rezervného fondu  obec v roku 2009 použila  na kapitálové výdavky.

Rezervný fond j treba vytvoriť zo sumy 4.465,54 + 21.945,27 = 26. 410,91 €?

Je vypočítaný ako rozdiel bežného a kapitálového rozpočtu a zostatku finančných operácii? Treba previesť tieto prostriedky na samostatný bankový účet a ako  následne, keď ich budem používať, budem postupovať z hľadiska rozpočtových položiek  Ekonomickej klasifikácie? Ako sa táto skutočnosť odzrkadli v rozpočte?

Účtovanie prebytku hospodárenia

ID380 | | Ing. Anna Ľalíková

V roku 2007  prebytok hospodárenia ostal na učte 933. Prevodovým mostíkom  v roku 2008 je prebytok  na účte 428 D. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o prerozdelení prebytku hospodárenia nasledovne:

  • 10 % do rezervného fondu a
  • 90 % zapojiť do rozpočtu obce.

Ako správne zaúčtovať  rezervný fond a 90% prebytku zapojiť  do rozpočtu - príjmovej časti?

Úprava rozpočtu

ID376 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec má schválený a vyrovnaný rozpočet na rok 2010 a má v ňom rozpočtovaný bežný príjem  k 30. 6. 2010 - za správne poplatky  čiastku 500 €, ale skutočnosť u správneho poplatku k 30. 6. 2010 je čiastka 100 €. Obec už vie, že v tomto roku sa jej nepodarí naplniť príjem u „správneho poplatku" v príjmovej časti rozpočtu.  Môže obec vykonať úpravu rozpočtu, t.j. znížiť v príjmovej časti rozpočtu výšku  rozpočtovaného príjmu, napr. o 300 € a znížiť vo výdavkovej časti rozpočtu výšku rozpočtovaných výdavkov  300 €, aby rozpočet po takejto úprave zostal vyrovnaný?

Úprava rozpočtu

ID375 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec má schválený a vyrovnaný rozpočet na rok 2010 a má v ňom rozpočtovaný bežný príjem  k 30. 6. 2010 - za správne poplatky  čiastku 500 €, ale skutočnosť u správneho poplatku k 30. 6. 2010 je čiastka 100 €. Obec už vie, že v tomto roku sa jej nepodarí naplniť príjem u „správneho poplatku" v príjmovej časti rozpočtu.  Môže obec vykonať úpravu rozpočtu, t.j. znížiť v príjmovej časti rozpočtu výšku  rozpočtovaného príjmu, napr. o 300 € a znížiť vo výdavkovej časti rozpočtu výšku rozpočtovaných výdavkov 300 €, aby rozpočet po takejto úprave zostal vyrovnaný?

Účtovanie Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

ID374 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec požiadala o nenávratný finančný príspevok z Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka (EPFRV). Obec podala projekt  už v roku 2009 a začala rekonštruovať obecnú budovu z vlastných peňazí s tým, že túto platbu bude následne refundovať z tohto fondu. Zaúčtovanie v roku 2009 bolo z vlastných peňazí, teda ako kapitálový výdavok. Kontrola z agentúry bola len v roku 2010 a refundácia nastane len v tomto období. Ako účtovať túto operáciu a aký zdroj použiť pre tento EPFRV?

Tvorba rezervného fondu

ID373 | | Ing. Anna Ľalíková

Obec tvorí rezervný fond aj z  úveru, ktorý sa použije aj na kapitálové výdavky.  Nemusím  odpočítať aj výdavkovú časť  finančného rozpočtu vo výške splatených   istín úveru? Alebo sa berie do úvahy len príjmová časť rezervného fondu, lebo bol použitý na krytie výdavkovej časti v kapitálového rozpočtu?

Sponzorstvo obce

ID372 | | Ing. Anna Ľalíková

Môže obec poskytnúť príspevok na spoločenské akcie,  napr. do tomboly, na športové súťaže?