Otázky s vecným pojmom: Účtovné metódy

počet otázok s vecným pojmom : 13Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vystavenie hromadných pokladničných dokladov

ID2277 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Administratívny pracovník spracuje na konci mesiaca pokladnicu s.r.o. Na všetky doklady z registračných pokladníc vystaví vždy na posledný deň v mesiaci 1 hromadný pokladničný výdavkový doklad za celý mesiac, napr. na PHL, poštovné, drobný nákup (kancelárske potreby, drogéria, potreby do auta), cestovné lístky atď. a ako príjemcu (komu bolo vyplatené) uvedie konateľa spoločnosti (firma nemá zamestnancov).   Účtovník následne zaúčtuje s dátumom posledného dňa v mesiaci tieto výdavky. Takže, napriek tomu, že dokladov je fyzicky napr. 30, tak pokladničných výdavkovych dokladov je napr. iba 5. Je tento postup z hľadiska záakonov správny? Je potrebné, aby sa na každý doklad z registračnej pokladnice vystavil samostatný výdavkovy pokladničný doklad?

Podvojné účtovnictvo

ID1941 | | Ing. Beata Moravcová

Môže nastupujúca externá účtovná jednotka pre s. r. o. v priebehu roka zmeniť vedenie účtovníctva, a to tak, že napr. účet 311 s veľmi rozsiahlou analytikou po odberateľoch zjednoduší na 1-2 analytiky?

S. r. o. je platiteľ DPH, vedie sklad spôsobom A. Akým spôsobom má účtovníčka účtovať úverový výpis? Dodávateľ napr. vyfakturuje 3 ks tovaru, dodá 5 ks a 2 ks napíše v cene 0 €, akým spôsobom sa takýto tovar prijíma na sklad?

Účtovné zostatky

ID1279 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Na ktorých účtoch nesmú byť vykázané na konci roka v rámci účtovania účtovné zostatky?

Analytický účet sociálneho fondu

ID1145 | | Ing. Jozef Pohlod

V zákone č. 152/1994 Z. z.  o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. je uvedené: „Tvorba fondu a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky....Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.“ Ak účtovná jednotka nepoužíva samostatný bankový účet pre sociálny fond, znamená to, že má mať vytvorený samostatný analytický účet k bankovému účtu (napr. 221.SF) a každý mesiac na tento analytický účet preúčtovávať prídel do sociálneho fondu, resp. stačí, ak sleduje výšku sociálneho fondu iba na účte 472?

Uzávierky z elektronickej registračnej pokladnice

ID1101 | | Ing. Iveta Kolenová

Je zo zákona povinnosť účtovať denné uzávierky z registračnej pokladnice, alebo sa subjekt môže rozhodnúť zaúčtovať tržbu za celý mesiac jediným zápisom?

Účtový rozvrh

ID472 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Môže si účtovná jednotka, účtujúca v sústave podvojného účtovníctva pridávať účty hocikedy podľa vlastného uváženia? Dovoľuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.  kedykoľvek meniť - pridávať účty?

Účtovanie územného plánu obce

ID278 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Na ktorom účte sa má správne účtovať územný plán obce v hodnote  6 000 eur?

Zaúčtovanie úrokov

ID270 | | Ing. Peter Ivánek

Pri odsúhlasovaní vzájomných nákladov a výnosov z úrokov na bežnom účte vedenom v Štátnej pokladnici došlo k rozdielu medzi prijatými výnosovými úrokmi na strane organizácie a nákladovými úrokmi, ktoré vykázala Štátna pokladnica. Rozdiel bol identifikovaný ako daň z príjmov z pripísaných úrokov. Ako správne účtovať úroky na bežnom účte?

Zaúčtovanie úrokov

Poskytnutie príspevku neštátnej škole

ID258 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Ako sa v obci účtuje poskytnutie prostriedkov cirkevným a súkromným, teda neštátnym školám?

Účtovanie dotácie poskytnutej z úradu práce

ID99 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Do ktorého mesiaca  sa má  zúčtovať nárok na dotáciu z úradu práce? Žiadosť o dotáciu za december 2009 bola podaná  na úrad práce v januári 2010. Dňa 15. 1. 2010 bola žiadosť o dotáciu potvrdená.  Treba priznanie dotácie zúčtovať do decembra 2009 alebo januára 2010?