Otázky s vecným pojmom: Platba

počet otázok s vecným pojmom : 14Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Finančné služby a DPH

ID3894 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s. r. o., platiteľ dane, predáva platobné terminály (ide o platobné terminály, ktoré sú ako medzičlánok medzi kartovými spoločnosťami, ktoré sú členmi kartovej asociácie). Za každý predaný platobný terminál si spoločnosť účtuje jednorazovú odmenu + DPH. Okrem tento jednorazovej odmeny bude spoločnosť fakturovať aj províziu za finančné služby, t. j. províziu z každej uskutočnenej finančnej transakcie cez tento terminál. Moja otázka je, či pri fakturácii provízie z každej uskutočnenej finančnej transakcie cez tento terminál, ide o finančné služby v zmysle § 39 ods. 1 písm. d) činnosti týkajúce sa platieb. Bude sa táto provízia za finančné služby fakturovať bez DPH?

Podnikateľská činnosť pozemkového spoločenstva

ID3775 | | JUDr. Simona Laktišová

Pozemkové spoločenstvo chce uzatvoriť zmluvu o vykonaní prác na poľnohospodárske činnosti, pričom spoločenstvo je na strane zhotoviteľa. Ide o platbu od objednávateľa, ktorý ju spoločenstvu poskytne na základe rozhodnutia okresného úradu, odbor životného prostredia, pod dohľadom Štátnej ochrany prírody. Zmluva bude uzatvorená na obdobie 10 rokov. Uvedenú každoročnú platbu použije spoločenstvo na úhradu nákladov, spojených s udržiavaním pozemkov (kosenie a pod.). Je to považované za podnikanie zo strany spoločenstva?

Správca bytového domu

ID2747 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, platiteľ DPH, je správcom bytového domu. Na základe mesačného predpisu nájomného vystaveného vlastníkom bytov účtuje:

1/ mesačný poplatok za odmenu za správu bytového domu, ktorý podlieha DPH, teda mesačne odvádza DPH z tohto poplatku,

2/ ostatné náklady, ako je napr. spotreba elektriny, tepelnej energie a iné, ktoré sa mesačne uhrádzajú ako záloha, pričom konečné vyúčtovanie skutočnej spotreby a nákladov v zmysle zmluvy s vlastníkmi bytov je vykonané až po skončení roka.

Ako je to, prosím, s odvodom DPH zo zálohovo uhradených nákladov? Odvádza spoločnosť mesačne DPH z celkovej platby za predpis nájomného alebo len z poplatku za odmenu za správu bytového domu? Má spoločnosť nárok na odpočet DPH pri prijatých faktúrach za spotrebu elektriny, tepelnej energie a ďalších nákladov, ktoré sa ďalej účtujú vlastníkom bytov? Ako je to v prípade, keď je v súčasnosti predaná časť bytov, ostatné sú zatiaľ vo vlastníctve spoločnosti, kým sa nepredajú, faktúru napr. za spotrebu tepelnej energie je potrebné rozdeliť a uplatniť DPH len z tej časti, ktorá je fakturovaná spoločnosti za nepredané byty? Akým spôsobom môžeme faktúru rozdeliť?

ERP a úhrady platobnou kartou

ID2610 | | Klára Klabníková

Slovenský internetový obchod (s. r. o.) poskytuje možnosť úhrady platobnou kartou. Takže zákazník použije svoju kreditnú kartu a za tovar zaplatí on-line. Následne prostredníctvom dopravcu (napr. DHL, GLS) s. r. o. pošle tovar zákazníkovi. Musí internetový obchod vystaviť riadnu faktúru s údajmi odberateľa, alebo stačí, ak vytlačí z ERP doklad (Pokladničný blok z elektronickej registračnej pokladnice) a tento doklad pošle spolu s tovarom odberateľovi? Na tomto doklade by samozrejme neboli uvedené údaje odberateľa. Na doklade by bol uvedený spôsob platby kartou. Objednávky prekročujú sumu 1 000 €, lebo nejde o tovar s nízkou jednotkovou cenou. Je hore uvedený postup akceptovateľný alebo firma musí vystaviť riadnu faktúru (s údajmi odberateľa)?

Povinnosť používania ERP

ID2512 | | Klára Klabníková

Podnikateľský subjekt zo zahraničia (napr. z Poľska), platiteľ DPH, príde na územie SR, kde poskytne službu – opravu motorového vozidla pre slovenského platiteľa DPH. Za opravu vystaví faktúru daňový doklad bez DPH – prenos daňovej povinnosti na SK podnikateľa (zahraničný podnikateľ je registrovaný ako platiteľ DPH vo svojej domovskej krajine, slovenský podnikateľ vykoná samozdanenie DPH). Faktúra za opravu motorového vozidla je uhradená v hotovosti, priamo na mieste poskytnutia služby, t. j. na území SR.

Otázka 1:

Je povinný tento zahraničný podnikateľ na území SR používať slovenskú ERP a pri úhrade faktúry vystaviť doklad z ERP s textom – „úhrada odberateľskej faktúry“ v hotovosti z ERP? Alebo stačí, keď poľský podnikateľ vystaví príjmový pokladničný doklad?

Otázka 2:

Čo v prípade, ak tento zahraničný podnikateľ privezie na územie SR náhradný diel a tento fakturuje tiež bez DPH – prenos daňovej povinnosti na SK podnikateľa, pričom je rovnako zaplatený v hotovosti na území SR? Je povinný mať slovenskú ERP?

Čakacia doba na prednostné ošetrenie

ID1966 | | JUDr. Zdenko Doktor

Môže mať lekár vyhradené 2 dni v týždni len pre platiacich pacientov (prednostné vyšetrenie) na ktoré som objednaná aj mesiac dopredu? Je to vôbec prednostné vyšetrenie, keď na naň čakám 3 mesiace a zaplatím 16 € a čas čakania 4 hod. (rozsah čakacej doby) Keď lekár objedná na napr. o 10 hod. a zoberie pacienta o 1/2 až 3/4 hod. neskôr, je to v poriadku ak zoberie za to 10 €?

Obmedzenie platieb v hotovosti

ID1721 | | Ing. Marián Drozd

V zmysle zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti platí zákaz platieb v hotovosti pre s. r. o., ktorých hodnota prevyšuje 5 000 eur. V zmysle tohto zákona možno vyberať z účtu spoločnosti do pokladnice aj sumy napr.: dňa 15. 4. 2013 sumu 6 000 eur, dňa 19. 4. 2013 sumu 10 000 eur, atď., a následne vykonávať rôzne výdavky v hotovosti menšie ako 5 000 eur?

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

ID1520 | | Klára Klabníková

Môže si fyzická osoba  vybrať v roku 2013 zisk vo výške viac ako 5 000 eur z pokladnice? Súdny exekútor môže prijať a vyplatiť sumu v neobmedzenej výške v hotovosti, v rámci výnimky zo zákona?  Možno zaplatiť nájom vo výške viac ako 50 00 eur do 31. 3. 2013 vyplývajúci zo zmluvy, ktorá bola uzavretá v roku  2012 hotovosťou?

ERP a úhrada faktúry platobnou kartou

ID1378 | | Klára Klabníková

Sme veľkoobchodná firma, máme niekoľko prevádzok na Slovensku a tržby vedieme prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, a tiež v každej prevádzke je možnosť platiť aj platobnou kartou prostredníctvom platobných terminálov. Ak zákazník chce zaplatiť faktúru v hotovosti, tak zmysle č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ERP“) je táto úhrada evidovaná registračnou pokladnicou. Problém vznikol pri úhrade faktúry platobnou kartou. Podľa môjho názoru, ak zákazník chce uhradiť faktúru platobnou kartou, tak na túto úhradu použijeme iba platobný terminál, kedy zákazník uhradil bezhotovostne zo svojho účtu a nám úhrada faktúry bude pripísaná na účet, preto si nemyslím, že by bolo potrebné túto úhradu evidovať ešte aj prostredníctvom registračnej pokladnice. Otázka teda znie, či je alebo nie je povinnosť evidovať prostredníctvom registračnej pokladnice aj úhradu faktúry platobnou kartou.

Počet dní omeškania

ID1342 | | Klára Klabníková

Koľko dní bude daňový subjekt v omeškaní s platbou, keď daň je splatná 31. 3. 2012 a tento deň je sobota. Daňový subjekt daň uhradil dňa 23. 4. 2012. Dňom vzniku daňového nedoplatku je 3. 4. 2012 ? Rozhodnutie o výške dane z nehnuteľností nadobudlo vykonateľnosť dňa 3. 4. 2012.