Otázky s vecným pojmom: Dobropis

počet otázok s vecným pojmom : 17Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Kladné a záporné položky na faktúre

ID4237 | | Ing. Marián Drozd

Je z účtovného aj z daňového hľadiska správne, ak odberateľská faktúra obsahuje kladné aj záporné položky? Uvedený účtovný prípad sa vyskytuje pri výmene tovaru, ak náš odberateľ žiada o výmenu tovaru. Na faktúre je fakturovaný nový tovar a následne na tej istej faktúre aj dobropísaný vrátený tovar? Nechceme vystavovať osobitne dobropis na predchádzajúcu faktúru a následne vystaviť novú odberateľskú faktúru. Vyskytujú sa prípady - ak náš odberateľ reklamuje tovar a žiada o výmenu tovaru - dostane drahší tovar (hodnota výslednej faktúry by bola kladná) - ak náš odberateľ reklamuje tovar a žiada o výmenu tovaru - dostane lacnejší tovar (hodnota výslednej faktúry by bola záporná) - či môže byť odberateľská faktúra záporná? - ak náš odberateľ reklamuje tovar a žiada o výmenu tovaru - dostane tovar v tej istej cene (hodnota výslednej faktúry by bola nulová).

Opravné položky

ID3957 | | Ing. Anton Kolembus

Chcela by som sa spýtať, ako postupovať v nasledovnom prípade: 1) Dodávateľ nevystavil v r. 2017 dobropis, v účtovníctve odberateľa je uvedené zaúčtované ako nevyfakturovaná dodávka. Je možné k takejto pohľadávke tvoriť daňovo uznateľnú opravnú položku v r. 2020 vo výške 100 %?

2) Odberateľovi boli v r. 2019 dofakturované služby za r. 2018 (účtovanie 311/428), ktoré mali byť podľa zmluvy splatné v r. 2018, avšak na faktúre sa uviedol dátum splatnosti v r. 2019 (14 dní odo dňa vystavenia fa). Ktorý dátum je rozhodujúci pre tvorbu OP? Ten zo zmluvy, alebo ten z faktúry? 

Účtovanie reklamácie

ID3545 | | Ing. Ondrej Baláž

Predávame tovar (pivo v sudoch), účtujeme spôsobom A náš postup voči odberateľovi:

Predáme tovar zákazníkovi, odberateľ nám ho vráti - lebo tovar je pokazený - tovar prijmeme,vystavíme mu dobropis na vrátený tovar a novú faktúru na nový tovar, ktorý mu dáme z našich zásob.

Náš postup voči dodávateľovi: Pokazený tovar vrátime dodávateľovi - späť do pivovaru, kde v prípade uznania reklamácie: príde nám buď: a) nový tovar = xxx/321 -aký účet na stranu MD alebo: b)príde iba cenový dobropis = xxx/321 -aký účet na stranu MD. Ako zaúčtujeme celú cestu reklamácie? Účtovanie z našej strany voči odberateľovi a zároveň z našej strany aj voči nášmu dodávateľovi.

Zrušenie zmluvy na predaj nehnuteľnosti

ID3466 | | Ing. Marián Drozd

Aký vplyv na daňové priznanie dani z príjmov za bežné obdobie má skutočnosť, že spoločnosť v aktuálnom roku sa dohodla na zrušení kúpno-predajnej zmluvy ohľadne predaja pozemku, pričom predaj a zápis v katastri nehnuteľnosti sa uskutočnil v minulom účtovnom období. Spoločnosť pozemok predala za 30 000 €, obstarávacia hodnota pozemku bola 10 000 €. Je možné uvedený predaj účtovať na základe vystaveného dobropisu zo strany predávajúceho? Akými účtovnými zápismi predávajúceho by sa uvedený účtovný prípad mal zaúčtovať?

Množstevný rabat za rok 2018

ID3398 | | Ing. Ondrej Baláž

Podľa rámcovej zmluvy sme vystavili dobropis k faktúram na stavebné práce za rok 2018 množstevný rabat 3 %. Dobropis sme vystavili vo februári 2019. Máme znížiť výnosy na základe dobropisu vo výške 831,37 € za rok 2018 alebo až v roku 2019? Na ktoré účty zaúčtovať dobropis?

DPH a spätná oprava zakladu dane

ID3331 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť ABC v roku 2010 vystavila faktúru odberateľovi za dodanie, ktorý však túto faktúru neuznal a v danej veci bol vedený súdny spor. Súd v roku 2018 neuznal spoločnosti ABC predmetnú pohľadávku a teda rozhodol v prospech odberateľa. Nakoľko spoločnosť ABC vystavila túto faktúru, riadne odviedla v roku 2010 DPH a tiež zdanila výnosy...súd neuznal túto pohľadávku...je možné vystaviť dobropis k tejto pohľadávke? 

Vybavenie reklamácie medzi dodávateľom a rozpočtovou organizáciou

ID3319 | | Ing. Jana Hvojníková

Sme štátna rozpočtová organizácia. Dodávateľ nám fakturoval za dodané plastové okná, ktoré bolo potrebné na našej budove vymeniť.  Vzhľadom na reklamáciu zo strany našej organizácie, keďže niektoré okná mali nevýrazné poškodenie, ktoré nebránilo ich použitiu, nám dodávateľ poslal faktúru – dobropis, čím nám znížil pôvodnú fakturovanú sumu. Keďže išlo reklamačné konanie, pôvodnú faktúru sme neuhradili, až do vyriešenia reklamácie.  Je potrebné, aby sme s dodávateľom uzavreli vzájomnú dohodu o započítaní záväzkov a pohľadávok a uhradili by sme len sumu rozdielu, alebo máme zaplatiť pôvodnú faktúru a dodávateľ nám vráti dobropisovanú sumu?

Vplyv zmeny zákona počas hospodárskeho roka

ID3212 | | Ing. Marián Drozd

Sme obchodná firma (predávajúca komodity patriace do kapitoly 72 spoločného colného sadzobnika), mesačný platiteľ DPH, hospodársky rok (1. 4. 2017 - 31. 3. 2018). V priebehu hosp. roka sme našim zákazníkom vystavovali FA  "s DPH" alebo "s prenosom daňovej povinnosti"- vzhľadom na aktuálne znenie § 69 ods. 12 pism. g) zákona o DPH, ktoré sa v priebehu nášho hospodárskeho roka zmenilo. Po ukončení hospodárskeho roka vystavujeme niektorým našim zákazníkom FA za tzv. "obratový bonus", ktorý je určený percentom z odobraného tovaru za náš hospodársky rok.

Má byť takáta FA vystavená bez DPH? Alebo sa ma vystaviť dobropis, ktorý bude vztiahnutý ku jednotlivým konkrétnym FA a bude zohľadňovať „uplatnenie DPH“ alebo „prenos daňovej povinnosti“ na pôvodnej FA?

Dobropis - riadok vo výkaze DPH

ID3038 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosti mesačnému platiteľovi DPH príde dobropis - oprava základu dane ku konkrétnej faktúre za tovar z tuzemska. Dátum vystavenia dobropisu je 9/2017 a vzťahuje sa k faktúre za mesiac 8/2017. Chcela by som sa spýtať, na ktorom riadku výkzu k DPH tento dobropis  uviesť? Je to riadok 26-27, alebo 28?

Zľava za diaľnice v Taliansku-samozdaniť ?

ID2975 | | Ing. Marián Drozd

Dňa 29. 6. 2017 nám bol doručený dobropis - zľava za diaľnice z Talianska z roku 2015.V Taliansku je na diaľnice účtovaná DPH, ktorú si uplatňujeme vrátiť z IT . Zľavu Taliani fakturovali spoločnosti, ktorá nám zabezpečuje vrátenie DPH z EÚ, pretože aj faktúra od Talianov za diaľnice je vystavovaná na spoločnosť, cez ktorú sa nám zabezpečuje vrátenie DPH. Oni nám potom tieto DP prefakturujú . Mám tento dobropis-zľavu samozdaniť?