Otázky s vecným pojmom: Pokladničný doklad

počet otázok s vecným pojmom : 19Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Prenesenie daňovej povinnosti

ID3364 | | Ing. Marián Drozd

Neviem, či som správne pochopila novú úravu § 69 ods. 12 písm. f) a g). Ak mám doklad z ERP do 1 000 € / 1 600 € karta, na ktorom je predaj dotknutého tovaru a technické podmienky mi umožňujú, aby doklad obsahoval všetky identifikačné údaje o odberateľovi vrátane IČO, IČ DPH, jednotkovú cenu.... už to nie je zjednodušená faktúra, a preto pôjde o predaj tovaru v režime prenesenie DP (tak ako v roku 2018) s povinným textom "prenesenie DP"? Ale, ak mám presne ten istý doklad z ERP s identickým tovarom, len nevyplním nejaký povinný údaj z riadnej faktúry napr. IČO, tak sa takýto doklad z ERP bude považovať za zjednodušenú faktúru s bežným režimom DPH? Alebo obidva tieto doklady z ERP (jeden s kompletnými, druhý len s čiastočnými identifikačnými údajmi odberateľa) sa budú zdaňovať bežným postupom ZD + DPH (nie prenesenie DP)?

Pokladničný doklad

ID3321 | | Ing. Ondrej Baláž

Zamestnanec kúpil v sobotu nákup materiálu bez prijatej zálohy. Môže sa takýto bloček zapísať do pokladničnej knihy s týmto dátumom?

Daňový doklad z pokladnice a odpočet DPH

ID3076 | | Ing. Marián Drozd

Mám blok z ERP na materiál na sumu 1 350 € s DPH. K tomu bol dodatočne vyhotovený dodací list so všetkými náležitosťami aj originálnym podpisom. Môžem si odpočítať DPH a dať to riadne do KV do časti B3?

Údaje na dokladoch

ID3054 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ FO živnostník, lekár, podniká na základe iného ako živnostenského zákona. Licencia vydaná VÚC je vystavená na meno lekára. Doklad o pridelení IČO je vystavený na sídlo ambulancie (Bratislava). Osvedčenie o pridelení DIČ z DÚ má adresu trvalého bydliska (Nitra). Aká adresa má byť uvedená na dokladoch ako fakturačná (adresa sídla ambulancie alebo trvalého pobytu)? Pýtam sa z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Pri pridelení DIČ nám bolo povedané, že všetky doklady (faktúry, pokladničné doklady, interné doklady, výkazy pre poisťovne z hľadiska zákona o dani z príjmov a pod.) musia byť vystavené presne podľa údajov na osvedčení o pridelení DIČ (dodržané pomlčky, čiarky, veľké písmená a pod.) (Bratislava). V praxi sa však stretávame s problémom, že pri podpisovaní zmlúv nám obchodní partneri pripravujú doklady podľa údajov z registrácie pre IČO (Nitra). 

Účtovanie neuplatnenej DPH

ID2474 | | Ing. Marián Drozd

PO, PÚ, platiteľ DPH. Zo zahraničnej pracovnej cesty nám zamestnanci priniesli bločky z registračnej pokladnice (ČR, RAK.- PHL, ubytovanie, stravovanie..). Ako tieto bločky zaúčtovať (základ, dph) keď si nebudeme uplatňovať vrátenie DPH zo zahraničia (aj keď je DPH vyššie ako min. na vrátenie dph)?

Uvedenie preddavku v kontrolnom výkaze

ID2410 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Náš zamestnanec nám doniesol k preplateniu bloček z registračnej pokladnice z predajne nábytku, kde kupoval pre našu spoločnosť nábytok – vybavenie kancelárií a zaplatil im zálohu vo výške 50 €. Na bločku, ktorý mu vydali je text: záloha prijatá 1 ks 50 €. Naša otázka znie: kde máme zaradiť uvedený bloček z registračnej pokladnice do kontrolného výkazu do B3? Keď bude nábytok vyrobený predpokladáme, že mu dajú faktúru a  uvedená záloha vo výške 50 € bude tam odpočítaná, uvedenú faktúru budeme dávať do B2 ?

Ďalšia možnosť je, že mu môžu dať aj bloček z registračky pri platbe v hotovosti a uvedená záloha bude na bločku z registračky odpočítaná. V tomto prípade, kde to uvedieme v kontrolnom výkaze?

Kontrolny výkaz

ID2365 | | Ing. Jozef Pohlod

Naša obchodná spoločnosť s. r. o. platiteľ DPH platila v spoločnosti IKEA Bratislava spotrebný materiál v hotovosti, na ktorý nám vystavili doklad cez registračnú pokladnicu vo výške 93,94 € s DPH. Hneď na to sme jednu tovarovú položku vrátili a IKEA nám vystavila ďaľší doklad s názvom vrátenia a uvedený vrátený tovar nám odpočítali, výsledný doklad je na sumu -42,99 € s DPH. Čiže máme dva doklady, jeden na sumu 93,94 € a druhý na sumu -42,99 €.  Môžeme od uvedeného prvotného dokladu odpočítať vrátený tovar t. j. ( 93,94 – 42,99 = 50,95 s DPH) a tento výsledok účtovať v pokladnici a dostane sa nám doklad do kontrolneho výkazu do B3? Alebo máme iba vrátený tovar t. j. doklad v celkovej sume -42,99 € s DPH dostať do kontrolneho výkazu do C2?

Parkovací lístok bez vyčíslenej sumy DPH

ID2160 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Prosím o zaujatie stanoviska k problematike uplatnenia DPH na vstupe z parkovacích lístkov od platiteľa DPH, ktoré nemajú vyčíslenú sumu DPH, len celkovú sumu (na doklade je uvedené len: "suma vrátane 20 % DPH"). Taktiež sa stretávam aj s prípadmi, že parkovacie lístky majú vyčíslenú len sumu spolu a základ dane, pričom nie je samostatne vyčíslená suma DPH. Ak by som striktne šiel podľa § 74 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (zjednodušená faktúra), tak pri vyššie uvedených dokladoch nastáva rozpor, keďže neobsahujú jednu z povinných náležitostí (výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť).

Náležitosti účtovného dokladu

ID2032 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Vypisujem Výdavkový pokladničný doklad, vyplatené komu: uvádzam meno zamestnanca, ktorému som preplatila doklad napr. za nákup materiálu alebo uvádzam tam firmu, od ktorej zamestnanec materiál kúpil?

Základ dane pri dodaní tovaru

ID1723 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť - s.r.o.  je platiteľom DPH a v zmysle odberateľskej zmluvy fakturuje materiál potrebný na opravy a údržbu, ktorý nakupuje do určitej výšky v hotovosti a refakturuje odberateľovi bez navýšenia. V 2013 marci  nakúpila materiál na jeden pokladničný doklad cez elektronickú registračnú pokladnicu od dodávateľa, ktorý nie je platiteľom DPH, na doklade je vyčíslená iba cena celkom, daň nie je vyčíslená, napr. 12,9 eura. Treba pri refakturácii odberateľovi ešte vyfakturovať aj DPH vo výške 20%, nakoľko je to služba spoločnosti? Čiže 12,90 eura + 20% ( 2, 58 eura) = 15,48 eura s DPH?