Otázky s vecným pojmom: Pokladničný doklad

počet otázok s vecným pojmom : 20Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Úhrada v hotovosti-povinnosť vystavenia faktúry

ID3715 | | Ing. Marián Drozd

Sme štátna príspevková organizácia-platiteľ DPH. Nemáme podnikateľskú činnosť. Máme školiace a ubytovacie zariadenie, kde platia zákazníci za ubytovanie v hotovosti a je im vystavený príjmový pokladničný doklad (nie doklad z registračnej pokladnice-nemáme povinnosť mať registračnú pokladnicu). Je našou povinnosťou vyplývajúcou zo zákona vystavovať dodatočne aj faktúry od nejakej sumy (napr. 100 €?), pokiaľ to zákazník nepožaduje a postačuje mu vystavený PPD?

Prenesenie daňovej povinnosti

ID3364 | | Ing. Marián Drozd

Neviem, či som správne pochopila novú úravu § 69 ods. 12 písm. f) a g). Ak mám doklad z ERP do 1 000 € / 1 600 € karta, na ktorom je predaj dotknutého tovaru a technické podmienky mi umožňujú, aby doklad obsahoval všetky identifikačné údaje o odberateľovi vrátane IČO, IČ DPH, jednotkovú cenu.... už to nie je zjednodušená faktúra, a preto pôjde o predaj tovaru v režime prenesenie DP (tak ako v roku 2018) s povinným textom "prenesenie DP"? Ale, ak mám presne ten istý doklad z ERP s identickým tovarom, len nevyplním nejaký povinný údaj z riadnej faktúry napr. IČO, tak sa takýto doklad z ERP bude považovať za zjednodušenú faktúru s bežným režimom DPH? Alebo obidva tieto doklady z ERP (jeden s kompletnými, druhý len s čiastočnými identifikačnými údajmi odberateľa) sa budú zdaňovať bežným postupom ZD + DPH (nie prenesenie DP)?

Pokladničný doklad

ID3321 | | Ing. Ondrej Baláž

Zamestnanec kúpil v sobotu nákup materiálu bez prijatej zálohy. Môže sa takýto bloček zapísať do pokladničnej knihy s týmto dátumom?

Daňový doklad z pokladnice a odpočet DPH

ID3076 | | Ing. Marián Drozd

Mám blok z ERP na materiál na sumu 1 350 € s DPH. K tomu bol dodatočne vyhotovený dodací list so všetkými náležitosťami aj originálnym podpisom. Môžem si odpočítať DPH a dať to riadne do KV do časti B3?

Údaje na dokladoch

ID3054 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ FO živnostník, lekár, podniká na základe iného ako živnostenského zákona. Licencia vydaná VÚC je vystavená na meno lekára. Doklad o pridelení IČO je vystavený na sídlo ambulancie (Bratislava). Osvedčenie o pridelení DIČ z DÚ má adresu trvalého bydliska (Nitra). Aká adresa má byť uvedená na dokladoch ako fakturačná (adresa sídla ambulancie alebo trvalého pobytu)? Pýtam sa z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Pri pridelení DIČ nám bolo povedané, že všetky doklady (faktúry, pokladničné doklady, interné doklady, výkazy pre poisťovne z hľadiska zákona o dani z príjmov a pod.) musia byť vystavené presne podľa údajov na osvedčení o pridelení DIČ (dodržané pomlčky, čiarky, veľké písmená a pod.) (Bratislava). V praxi sa však stretávame s problémom, že pri podpisovaní zmlúv nám obchodní partneri pripravujú doklady podľa údajov z registrácie pre IČO (Nitra). 

Účtovanie neuplatnenej DPH

ID2474 | | Ing. Marián Drozd

PO, PÚ, platiteľ DPH. Zo zahraničnej pracovnej cesty nám zamestnanci priniesli bločky z registračnej pokladnice (ČR, RAK.- PHL, ubytovanie, stravovanie..). Ako tieto bločky zaúčtovať (základ, dph) keď si nebudeme uplatňovať vrátenie DPH zo zahraničia (aj keď je DPH vyššie ako min. na vrátenie dph)?

Uvedenie preddavku v kontrolnom výkaze

ID2410 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Náš zamestnanec nám doniesol k preplateniu bloček z registračnej pokladnice z predajne nábytku, kde kupoval pre našu spoločnosť nábytok – vybavenie kancelárií a zaplatil im zálohu vo výške 50 €. Na bločku, ktorý mu vydali je text: záloha prijatá 1 ks 50 €. Naša otázka znie: kde máme zaradiť uvedený bloček z registračnej pokladnice do kontrolného výkazu do B3? Keď bude nábytok vyrobený predpokladáme, že mu dajú faktúru a  uvedená záloha vo výške 50 € bude tam odpočítaná, uvedenú faktúru budeme dávať do B2 ?

Ďalšia možnosť je, že mu môžu dať aj bloček z registračky pri platbe v hotovosti a uvedená záloha bude na bločku z registračky odpočítaná. V tomto prípade, kde to uvedieme v kontrolnom výkaze?

Kontrolny výkaz

ID2365 | | Ing. Jozef Pohlod

Naša obchodná spoločnosť s. r. o. platiteľ DPH platila v spoločnosti IKEA Bratislava spotrebný materiál v hotovosti, na ktorý nám vystavili doklad cez registračnú pokladnicu vo výške 93,94 € s DPH. Hneď na to sme jednu tovarovú položku vrátili a IKEA nám vystavila ďaľší doklad s názvom vrátenia a uvedený vrátený tovar nám odpočítali, výsledný doklad je na sumu -42,99 € s DPH. Čiže máme dva doklady, jeden na sumu 93,94 € a druhý na sumu -42,99 €.  Môžeme od uvedeného prvotného dokladu odpočítať vrátený tovar t. j. ( 93,94 – 42,99 = 50,95 s DPH) a tento výsledok účtovať v pokladnici a dostane sa nám doklad do kontrolneho výkazu do B3? Alebo máme iba vrátený tovar t. j. doklad v celkovej sume -42,99 € s DPH dostať do kontrolneho výkazu do C2?

Parkovací lístok bez vyčíslenej sumy DPH

ID2160 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Prosím o zaujatie stanoviska k problematike uplatnenia DPH na vstupe z parkovacích lístkov od platiteľa DPH, ktoré nemajú vyčíslenú sumu DPH, len celkovú sumu (na doklade je uvedené len: "suma vrátane 20 % DPH"). Taktiež sa stretávam aj s prípadmi, že parkovacie lístky majú vyčíslenú len sumu spolu a základ dane, pričom nie je samostatne vyčíslená suma DPH. Ak by som striktne šiel podľa § 74 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (zjednodušená faktúra), tak pri vyššie uvedených dokladoch nastáva rozpor, keďže neobsahujú jednu z povinných náležitostí (výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť).

Náležitosti účtovného dokladu

ID2032 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Vypisujem Výdavkový pokladničný doklad, vyplatené komu: uvádzam meno zamestnanca, ktorému som preplatila doklad napr. za nákup materiálu alebo uvádzam tam firmu, od ktorej zamestnanec materiál kúpil?