Otázky s vecným pojmom: Oprava základu DPH

počet otázok s vecným pojmom : 6Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Oprava základu dane

ID2251 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

A. s. (dcéra) vystavila vo februári 2014 fa matke za výrobu výrobkov vo výške 7 900 € + DPH . Nesprávne naúčtovala cenu za materiál a kusy. V mesiaci júl zistila, že matke fakturovala nesprávne a musí jej vystaviť opravu základu dane (dobropis) vo výške -3 100 €+ DPH.

Ako správne vystaviť tento dobropis?

Dátum vystavenia bude napr. 10. júl 2014, dátum daňovej povinnosti bude február 2014 ? Alebo júl?

A.s. (dcéra) má povinnosť podať dodatočné DP za február 2014 alebo dobropis zahrnie do DP DPH za júl?

Kedy (dcéra) opravu základu dane (dobropis) uvedie v KV?

Matka si uvedený dobropis uplatní vtedy, kedy ho obdrží alebo aj ona má povinnosť podať dodatočné DP?

Oprava základu dane pri opakovaných platbách

ID2106 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Spoločnosť má vyúčtovacie faktúry (sú dve odberné miesta) od ZSE Energia za dodávku elektrickej energie za obdobie 1.1.-31.12.2013. Dodávateľ energií je s našou spoločnosťou dohodnutý na mesačných paušálnych platbách za odber elektriny a na vykonaní vyúčtovania odberu za určité časové obdobie. Daňová povinnosť vzniká platiteľovi dane podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH, pričom za deň dodania sa považuje podľa § 19 ods. 3 zákona o DPH najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje. V prípade vykonaného vyúčtovania opakovane dodávanej elektriny,  kedy sú dohodnuté opakované paušálne platby za tieto dodávky, je možné hovoriť o oprave základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, čo pre odberateľa znamená postup podľa § 53 zákona o DPH?

Prvá faktúra  s dátumom dodania 31.12.2013 má jednu položku za dodanie tovaru a služieb a druhú položku má odpočítané opakované dodanie tovaru a služby. Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby je vyššia hodnota, ako samotné dodanie tovaru a služby, takže výsledkom je preplatok. Chápe sa táto faktúra ako oprava základu dane v zmysle § 25 zákona č. 222/2004 Z.z.?

Druhá faktúra  s dátumom dodania 31.12.2013 má jednu položku za dodanie tovaru a služieb a druhú položku má odpočítané opakované dodanie tovaru a služby. Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby je nižšia  hodnota, ako samotné dodanie tovaru a služby, takže výsledkom je nedoplatok. Chápe sa táto faktúra ako oprava základu dane v zmysle § 25 zákona č. 222/2004 Z.z.?

Oprava základu dane a DPH

ID1760 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Ak objednávka, ako aj dodávateľské faktúry za tovar z mesiaca apríl 2012 boli vystavené na IČ DPH SK a odoslanie tovaru končí v inom členskom štáte, ako je SR (napríklad v ČR ), má  spoločnosť  povinnosť  požiadať o opravu IČ DPH na faktúrach od dodávateľa, pod ktorým objednávala tovar a zaznamenať zmenu aj v účtovníctve? Ak áno, akým spôsobom majú byť zmeny vykonané ?

Akými dokladmi sa má spoločnosť preukázať, aby si mohla opraviť základ dane v zmysle § 17 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“)?  Čo v praxi znamená, že sa na opravu základu dane primerané vzťahuje § 25 cit. zákona.

Za ktoré zdaňovacie obdobie  ma právo spoločnosť opraviť základ dane?  Ak je mesačný platiteľ  DPH za obdobie apríl 2012,  alebo v mesiaci keď boli urobené zmeny k pôvodným dokladom napr. v decembri 2012 ? Alebo na opravu základu dane nie je potrebné opraviť pôvodné doklady, ale len preukázať priznanie a zaplatenie dane v štáte kde skončila preprava, napr. v septembri 2012 a v tomto mesiaci opraviť základ dane?

 

Oprava DPH na vstupe

ID1574 | | Ing. Zdenka Jablonková

Firma - s.r.o. platiteľ DPH kúpila osobný automobil v roku 2009 a uplatnila si odpočítanie DPH na vstupe s tým, že v predmete podnikania má prenájom automobilov a tento automobil aj 4 roky prenajímala iným platiteľom DPH a odvádzala z faktúr DPH na výstupe. Po 4 rokoch (automobil má nulovú zostatkovú hodnotu) chce toto auto využívať pre potreby firmy, ktorá ho vlastní, t. j. ďalej ho už neprenajímať. Má povinnosť vykonať nejakú úpravu DPH  na vstupe (uplatnenú v roku 2009) z titulu, že skončí prenajímanie tohto auta?

Sadzba DPH

ID291 | | Ing. Zdenka Jablonková

Ako postupovať keď príde oneskorený dobropis ešte so sadzbou DPH - 19 % v januári 2011 a teda DPH v januári už bude 20%-ná?

Odvolací orgán pre obce

ID210 | | Ing. Beata Gajdošová

Ktorý odvolací orgán má byť určený v časti poučenie v rozhodnutiach, ktorými boli obcou udelené individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov?