Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Služba, oprava alebo materiál?

ID4042 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mesto menilo radiátory, staré za nové, išlo o výmenu, teda údržby a opravy. Pasuje nám to dať na 511. Faktúra však znie: za dodanie a montáž radiátorov, s tým, že je vyčíselná suma za radiátory a zvlášť suma za montáž. Ide teda o opravu na 511 alebo znenie faktúry vyzerá ako keby sme nakupovali radiátory, a teda to zaúčtovať na 501? Čo s montážou - 511 alebo 518? Ak na 501, je to 63306 alebo 633004.

Zdaňovanie výnosov v s.r.o.

ID4041 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s.r.o vlastní obchodný podiel v českej s.r.o., o ktorom je účtované ako o finančnom majetku. Počas roka sú z nerozdeleného zisku českej spoločnosti vyplácané podiely na zisku slovenskej spoločnosti. Slovenská spoločnosť o týchto výnosoch účtuje ako o výnosoch z finančného majetku a ako ste mi už v jednej z predošlých odpovedí uviedli, takéto výnosy nie sú predmetom dane a v daňovom priznaní budú odpočítateľnou položkou. Iné výnosy slovenská s.r.o. nedosahuje. Účtuje však o nákladoch ako napríklad prenájom kancelárie, mzda a podobne. Môže tieto náklady považovať za daňové náklady, ak všetky výnosy, ktoré dosahuje nie sú predmetom a sú odpočítateľnou položkou v daňovom priznaní? A podotázka: táto slovenská firma používa peniaze z výnosov na investovanie na burze, kde sa zhodnocujú. Akým spôsobom účtovať a zdaňovať takéto investovanie a následne zhodnotené peniaze, respektíve akým paragrafom sa riadiť a o výnosy z akej činnosti v takomto prípade ide?

Výmena kuchynských lieniek v rozpočtovej organizácii

ID4032 | | Tatiana Macháčová

V zariadení pre seniorov (rozpočtová organizácia zriadená obcou) vymeníme staré kuchynské linky za nové na viacerých izbách, v celkovej hodnote cca. 15 000,- EUR. Jednotlivé kuchynské linky však budú pod 1 700,- EUR. Ako o tom účtovať prosím? Kapitálové výdavky so súčasným účtovaním o dlhodobom odpisovanom hmotnom majetku vs. bežné výdavky s okamžitým zúčtovaním do nákladov? Použité budú vlastné zdroje.

Zaradenie majetku - nabíjacia stanica

ID4038 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť účtuje v podvojnom účtovníctve a obstarala nabíjacie stanice, na ktoré dostala dotácie. Aký je kód štatistickej klasifikácie produktov a odpisovej skupiny pre elektrickú nabíjaciu stanicu pre osobné vozidlá? Alebo je potrebné pre správne posúdenie pre zaradenie odpisovej skupiny zohľadniť aj, či je stanica umiestnená na stene vo vnútri budovy s pevným prívodným el. káblom? Zaradený majetok budeme odpisovať v obstaranej cene alebo v obstaranej mínus dotácia?

Autobusová zastávka z hľadiska zákona o obecnom zriadení

ID4033 | | Zuzana Dianová

V našom meste boli verejné priestranstvá a ulice označované resp. označené názvami ešte pred účinnosťou „veľkej novely“ zákona o obecnom zriadení č. 369/1993 Zb. t.j. ešte v čase, kedy označovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev nepodliehalo určovaním ich názvov prostredníctvom VZN a tiež zároveň dávno pred účinnosťou vyhlášky MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, ktorá s touto problematikou bytostne súvisí.

A) V nadväznosti na súčasné dianie v našej samospráve máme v úmysle vydať nové VZN, ktorým by sme chceli „potvrdiť“ a formou prílohy vydať zoznam všetkých aktuálne používaných názvov ulíc a verejných priestranstiev – najmä za „sumarizačným“ účelom a tiež z dôvodu zabezpečenia a dodržania súladu s § 4 ods. 5 zákona o obecnom zriadení. Pri príprave tohto VZN požiadavkou jedného z poslancov nášho mestského zastupiteľstva však je, aby sme okrem prílohy č. 1 sumarizujúcej zoznam názvov ulíc a iných verejných priestranstiev ako ďalšiu súčasť VZN vytvorili prílohy č. 2 so zoznamom názvov autobusových zastávok MHD. Našou podotázkou je, či považujete za prípustné, aby VZN o určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obsahovalo aj takúto prílohu, ktorá sa zaoberá názvami autobusových zastávok MHD, ktorá prejde schvaľovacím procesom zastupiteľstva? Máme sa zo, že autobusové zastávky sú súčasťou verejného priestoru (v našom prípade konkrétnej ulice), ktorému názov už mestské zastupiteľstvo kedysi určilo. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev sa totiž vykonáva v zmysle vyšieuvedenej vyhlášky MV SR č. 31/2003, z ktorej sa domnievame jasne vyplýva, že pod verejným priestranstvom sa myslí označovanie takých verejných priestranstiev ako sú ulica, námestie, park, trhovisko, lávka, most, brod chodník, nábrežie ale nie takých ďalších objektov resp. priestorov, ktoré síce slúžia verejnému účelu a sú využívané občanmi obce, pričom sa súčasne nachádzajú na už označenom priestranstve (v našom prípade - autobusová zastávka).

B) V prípade tvorby názvoslovia autobusových zastávok MHD sme nenašli žiadnu bližšiu právnu úpravu, ani usmernenie, ktorá by sa tejto problematike venovala, a preto zastávame názor, že:

  • vzhľadom na to, že zriaďovateľom zastávky MHD je obec (najmä v ohľade na jej vhodné umiestnenie v obci, jej priamu lokalizáciu), určenie jej pomenovania prináleží tiež obci, ktorá je zastupovaná štatutárom obce, z čoho analogicky vyplýva, že na určenie názvov autobusových zastávok MHD postačuje rozhodnutie štatutára, t.j. starostu obce. Táto skutočnosť však zrejme nevylučuje možnosť určiť názvy zastávok MHD rozhodnutím mestského zastupiteľstva avšak máme za to, že iba formou (bežného) uznesenia a nie všeobecne záväzným nariadením.
  • Navrhovateľ sa však zas domnieva, že autobusovú zastávku MHD je náležité považovať za „iné verejné priestranstvo“ a preto má byť jej názov určený prostredníctvom VZN.
  • Vedeli by ste nám prosím ozrejmiť, ktorý z týchto dvoch prístupov je správny, resp. ak ani jeden, aký postup v takomto prípade máme aplikovať? Na bližšie vysvetlenie nášho postoja dovoľte uviesť, že napriek širokému poňatiu pojmu verejného priestranstva resp. pojmu „iné verejné priestranstvo“ vychádzame z výkladu komentára Wolters Kluver k § 2b ods.1 zákona č. 369/1993 Zb. o obecnom zriadení, pričom možno na prvý pohľad možno môže zdať, že aj v prípade zastávok MHD v obci, sú kumulatívne splnené definičné znaky pojmu verejného priestranstva t.j.: 1. verejná dostupnosť, 2. neobmedzená dostupnosť priestoru, 3. účelové určenie priestoru, 4. nedôležitosť identifikácie subjektu vlastníctva priestoru a 5. neexistencia inej účelovej definície priestoru. Avšak v konečnom dôsledku sa domnievame, že: a) verejné priestranstvo, na ktorom sa (v našom prípade) nachádza zastávka MHD je ulica a tá už svoj názov určený má, takže účelové určenie tohto verejného priestranstva je už dané b) a taktiež aj v ďalšom vychádzame z výkladu § 2b ods. 1, v ktorom sa ako piaty znak uvádza “neexistencia inej účelovej definície priestoru“ t.j. že verejné priestranstvo by nemalo zahŕňať iné účelové zadefinovanie priestoru; nemá obsahovať jeho vlastné legálne vymedzenie“, ale má uľahčiť výkon pôsobnosti zákona, napríklad aj pri označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev, čo v tomto prípade taktiež nie je splnené. Záverom prosíme láskavo o jednoznačnú odpoveď, či sa podľa Vášho názoru, autobusová zastávka MHD v zmysle § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení považuje za verejné priestranstvo, na ktoré sa vzťahuje označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev v zmysle § 4 ods. 5 zákona o obecnom zriadení, t.j. či je názov zastávky MHD je náležité určiť prostredníctvom VZN?

Neoprávnené prevedenie dlhodobého majetku

ID4034 | | Ing. Marián Drozd

Chcela by som sa opýtať ako správne postupovať s ohľadom na DPH. Spoločnosť eviduje na účtoch 042 - nehnuteľnosť, ktorá bola stavená prostredníctvom stavebných firiem a z týchto faktúr bola odpočítavaná DPH. Došlo k neoprávnenému prevodu nehnuteľnosti bývalou zamestnankyňou cez darovaciu zmluvu na ňu a následne bol realizovaný prevod darovacou zmluvou na jej dcéru. Došlo aj k prepisu v katastri. Bývalá zamestnankyňa v súčasnosti vráti nehnuteľnosť spoločnosti - dôjde k prepisu v katastri. Aký je správny režim pri prvom fiktívnom darovaní s ohľadom na DPH, teda či bola povinnosť odviesť DPH v momente darovaniu. Tak isto za predpokladu, že by táto povinnosť, bola či je možné na tento úkon nahliadať ako na nulitný a podať dodatočné daňové priznanie?

Kúpa bytu platiteľom DPH od fyzickej osoby a jeho následný predaj

ID3980 | | Ing. Marián Drozd

Chcem sa informovať ohľadom kúpy bytu slovenskou právnickou osobou, platiteľom DPH, od fyzickej osoby - slovenský občan, byt nachádzajúci sa na Slovensku a jeho následný predaj fyzickej osobe, prípadne právnickej osobe. Aký je správny postup z pohľadu zdaňovania dani z príjmov, účtovania a DPH? Z pohľadu účtovania ide o kúpu nehnuteľnosti na predaj, teda účet 133 - Nehnuteľnosť na predaj, takže 133AE/325AE alebo 379AE, úhrada 379AE/221AE, následný predaj 311AE (343AE)/607AE a 507AE/133AE. Je to správne? Z pohľadu dane z príjmov v prípade predaja nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako bola obstarávacia cena uznáva za daňový náklad, alebo je to pripočítateľná položka k základu dane? Z pohľadu DPH môže predaj bytu oslobodiť od DPH? Musí nahlásiť používanie koeficientu na DÚ? Prostredníctvom koeficientu sa bude uplatňovať na vstupe iba služby, ktoré súvisia s obstaraním oslobodených plnení a neoslobodených plnení, napríklad tel. hovory, spracovanie účtovníctva a pod.? Nebude sa uplatňovať DPH na vstupe na dodávku tovarov a služieb, ktoré súvisia s obstaraním bytu? A plný odpočet bude na iné činnosti, ktoré nesúvisia s oslobodenými plneniami. Je to tak správne? Na čo prihliadať, aby nedošlo k nejakej chybe? 

Nákup antigénových testov pre zamestnancov

ID4037 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Nákup antigénových testov na testovanie zamestnancov sa môže účtovať na účet 527 a ekonomickú klasifkáciu 633006 alebo 633007?

Účtovanie nepeňažného príjmu zamestnanca

ID4031 | | Ing. Beata Moravcová

Zamestnancom budeme od 1. 1. 2022 poskytovať nepeňažné plnenie - dobitím elektronickej karty, ktorú môžu použiť na nákup tovaru len v predajniach Billa a COOP Jednota. Budeme im ho poskytovať podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Teda tento príspevok bude do 500 € za rok oslobodený od dane a odvodov. Ako budeme účtovať predpis za dobytie karty, keďže to súvisí s odmenou zamestnanca za prácu podľa § 5 ZDP? Bude to 521/333? Alebo sú vhodnejšie iné účty?

Nepostihnuteľné sumy pre výpočet exekučných zrážok zo mzdy od 1.1.2022

ID4029 | | Ing. Iveta Matlovičová

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o informáciu v súvislosti so zmenou nariadenia vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pro výkone rozhodnutia od 1. 1. 2022.

1/ Aká výška nepostihnuteľnej (základnej) sumy na vyživovanú osobu sa uplatní od 1. januára pri výpočte zrážky zo mzdy, ktorou sa zráža výživné na maloleté dieťa v prípade, ak je zamestnanec poberateľom starobného dôchodku? Do 31. 12. 2021 sa v prípade zrážok na maloleté dieťa uplatnila vždy rovnaká suma na zamestnanca, ktorý dôchodok poberá aj na toho ktorý nie. Vzniká od 1. 1. 2022 v tomto rozdiel - uplatní nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu v sume 76,32 € (v zmysle § 2a ods. 3) alebo v sume 38,15 € (25 % zo 100 % ŽM x 70 %)?

2/ Nastáva od 1. 1. 2022 nejaký rozdiel v uplatňovaní počtu vyživovaných osôb pre prednostné a neprednostné pohľadávky (zabezpečené zrážkami zo mzdy) v prípade, ak trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného v prospech niektorej osoby? T. j. od 1. 1. 2022 si môže zamestnanec pri neprednostnej pohľadávke uplatniť ako vyživovanú osobu aj osobu v prospech, ktorej trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného, ale v prípade prednostnej pohľadávky a pohľadávky na výživné si takúto osobu nemôže uplatniť ako vyživovanú osobu? Uvediem príklad. Zamestnanec má prednostnú exekúciu, neprednostnú exekúcie, exekúciu na výživné na plnoleté dieťa a exekúciu za pokutu za priestupok. Má 3 deti, z toho v prospech 1 dieťaťa je vedená exekúcia na výživné na plnoleté dieťa. Pri prednostnej exekúcii a exekúcii na výživné na plnoleté dieťa a pokute za priestupok si môže uplatniť len 2 vyživované osoby, pri exekúcii na neprednostnú pohľadávku ako vyživované osoby 3 deti? Alebo je to inak?