Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku medzi obcou a miestnou akčnou skupinou

ID4865 | | Tatiana Macháčová

Ako mám zaúčtovať poskytnutý nenávratný finančný príspevok na kapitálové výdavky, ktoré obec dostane na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej medzi obcou a miestnou akčnou skupinou. MAS získala tento príspevok na základe zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku v zmysle zákona o príspevku z EŠIF a následne nám zaslala finančné prostriedky na financovanie projektu. Chcem sa spýtať, akú mám použiť ekonomickú klasifikáciu a kód zdroja. 

Ako zaúčtovať monitoring osobného vozidla GPS Systém

ID4863 | | Tatiana Macháčová

Ako zaúčtovať monitoring osobných vozidiel, ktoré sú v majetku obce? 

GPS systém je namontovaný na 3 vozidlá  v celkovej sume 565 eur a je prenosný aj na iné vozidlo . Fakturovali nám jednorazovo za monitoring osob.vozdidla ( 565 eur), kniha jázd, Lokalizácia, Dallas kluč - služ. vozidlá GPS a potom nám chodia ešte mesačné faktúry za pristup na server VSU Truck  v sume 21,60 eur.

Zaradenie majetku

ID4917 | | Ing. Marián Drozd

V rámci projektu EÚ sme dostali financie na výstavbu penziónu s wellnesom. V projekte máme presne zadefinované, že sauna, vírivka, ochladzovacia nádrž a ratanový nábytok máme zaradiť spolu na účet 022 - samostatné hnuteľné veci. To znemená, že nemôžeme zaradiť zvlášť saunu ako technické zhodnotenie budovy, vírivku zvlášt a atď. Ako by teda bolo správne zaradiť do odpisovej skupiny tento majetok: 1/ zaradiť ho do odpisovej skupiny 6 , ako stavbu alebo 2/ do odpisovej skupiny 2 ako ostatné stroje a zariadenia? 

Pracovné cesty konateľa, spoločníka do Nemecka

ID4837 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť pracuje na zákazkách v Nemecku, pre nemecké spoločnosti. Konateľ spoločnosti a spoločník v jednej osobe chodí väčšiu časť roka do Nemecka (kontrola, práca, podpisovanie kontraktov a pod.). Za tieto cesty si inkasuje cestovné náhrady. Cesty presahujú viac ako 183 dní. Má nárok na cestovné náhrady a sú daňovo uznané, ak väčšiu časť roka strávi konateľ spoločnosti a spoločník v zahraničí (Nemecku)? Vzniká slovenskej spoločnosti stála prevádzkareň v Nemecku za týchto podmienok, resp. za akých podmienok jej vznikne?

Doplatok do MM - dohodári

ID4903 | | Ing. Iveta Matlovičová

Ako sa vypočíta doplatok do minimálnej mzdy pre dohodárov, ak sú odmeňovaní mesačnou odmenou? Sleduje sa pri dohodároch vždy len dodržanie minimálnej hodinovej mzdy vzhľadom na počet odpracovaných hodín (t. j., či dostal min. 4,023 € za hod.) alebo sa sleduje minimálna mesačná odmena 700 €. Pokiaľ by sa malo vychádzať z minimálnej mesačnej mzdy, akým spôsobom (nakoľko na dohodárov sa nevzťahuje § 85 Zákonníka práce).

Nepeňažné plnenie a oslobodenie od dane

ID4911 | | Ing. Zita Kajanovičová

Sme základná škola, rozpočtová organizácia.  Kúpili sme zamestnancom zo sociálneho  fondu vitamínové balíčky v hodnote 25 €, ktoré boli dohodnuté v pláne využitia SF. 

Môžem zamestnancom 25 € oslobodiť od dane ako nepeňažné plnenie (zamestnanecký benefit) zo sociálneho fondu a uplatniť tak možnosť nepeňažného plnenia poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 €?

Výstavba budovy

ID4857 | | Tatiana Macháčová

Sme príspevková organizácia zriadená obcou, platitelia DPH. V rámci podnikateľskej činnosti sme v rokoch 2021, 2022 a 2023 realizovali v rámci podnikateľskej činnosti na základe zmluvy o dielo výstavbu nehnuteľnosti - budovu. Kolaudácia prebehla v 08/2023. Počas rokov 2021 a 2022 sme čiastkovo fakturovali podľa dokončených prác, celkovo do hodnoty diela dohodnutej v zmluve o dielo 293058,00. Aktiváciu vlastných nákladov sme v priebehu roku 2021, 2022 a 2023 zaúčtovali na účet 121 - nedokončená výroba súvzťažne s účtom 611, aby sme eliminovali vplyv nákladov na výsledok hospodárenia. V roku 2023 po kolaudácii sme zaúčtovali vznik výrobkov zápisom 123/613 vo výške 355823,00 eur a odúčtovali nedokončenú výrobu 611/121 taktiež v sume 355823,00. Následne sme vystavili vyúčtovaciu faktúru na hodnotu diela na základe zmluvy o dielo v sume 293058 + DPH s odpočtom vyfakturovaných čiastkových fakturácií - preddavkov 293058,00 + DPH. Hodnota zákazky na základe zmluvy o dielo bola 293058,00 eur, hodnota nedokončenej výroby - účet 121 je 355823,00. Ďalšie navýšenie hodnoty diela nebolo dohodnuté, zo zákazky teda vychádza strata 62765,00 eur. Je potrebné upravovať výsledok hospodárenia v roku 2023 alebo akým spôsobom by sme sa mali vysporiadať so vzniknutou stratou?

Zber BRKO a frekvencia vývozu

ID4913 | | Mgr. Mária Trošanová, PhD.

Mám otázku ohľadom zberu BRKO z domácností. Som poslanec OcZ a ako každý rok, je schvaľované VZN o poplatku za zber TKO. Chápem, že poplatky nebudú klesať. Mňa ale zaujíma práve zber BRKO, ktorý je zaťažujúci viac ako treba. Hlavne frekvencia vývozu odpadu. Zamestnanec obce nám (poslancom) tvrdí, že zber BRKO sa nedá inak nastaviť. Vo vyhláške č. 371/2001 Z.z., príloha č.10b, je uvedená tabuľka, ktorá uvádza minimálne nároky na nádobu a frekvenciu vývozu. My zamestnancovi obce tvrdíme, že máme možnosť zmeniť frekvenciu vývozu. Ale stále si trvá na svojom že sa to nedá. Kto má pravdu? 

Sociálny fond

ID4897 | | Ing. Ingrid Veverková

Nemám istotu, či obec pri usporiadaní výsledku hospodárenia v záverečnom účte vylučuje aj zostatok sociálneho fondu. Je to správne? 

Zníženie základného imania

ID4915 | | Ing. Ondrej Baláž

S. r. o. chce teraz v decembri znížiť ZI. O túto sumu chce ponížiť pohľadávku voči spoločníkovi. Na základe rozhodnutia valného zhrom. o znížení by sme zaúčtovali 419/365, následne 411/419 a 365/355. Môžme toto vyrovnanie zaúčtovať na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia a odviesť hneď 7 % zrážk. daň alebo musíme čakať, až kým bude zapísané v Obchodnom registri?