Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Za akých podmienok sa môže základná umelecká škola zriadená obcou stať rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou?

ID3771 | | RNDr. Bc. Mária Takáčová

Potrebujeme pre ZUŠ zriadiť právnu subjektivitu, aby mohla mať elokované pracovisko. ZUŠ je už dlhší čas zaradená do siete škôl. Viete mi prosím povedať čo všetko k tomu potrebujeme a ako dlho trvá takýto proces ?

Riadky DP a oprava chýb minulých účtovných období

ID3767 | | Ing. Anton Kolembus

Pri oprave chýb minulých účtovných období sa môže použiť účet 428 alebo 429. Účtovali sme nasledovne: Nezúčtovaná faktúra za predaj tovaru 311/428, nezaúčtovaná ZC pri predaji majetku 428/082, nezaúčtované úroky z úveru 428/461, oprava účtovania obst. ceny auta 428/022 (bola zúčtovaná vyššia OC auta), oprava účtovania odpisov 428/082 (zaúčtované boli vyššie odpisy).

Poprosím Vás o vysvetlenie, kedy sa má pri oprave chýb minulých účtovných období použiť účet 428 a kedy účet 429? Všetky uvedené účtovné prípady sme zaúčtovali len na účte 428 a vznikol nám aktívny zostatok tohto účtu, je to v poriadku?

Poprosím Vás o vysvetlenie, kedy sa použije pri účtovaní chýb minulých účtovných období z DAŇOVÉHO hľadiska pripočítateľná a kedy odpočítateľná položka, myslíme tým RIADOK 180 alebo 290 DP:

  • ak výsledkom účtovania chýb minulých účtovných období / keďže ich bolo viacero , je zostatok na strane MD účtu 429- neuhradená strata,
  • ak výsledkom účtovania chýb minulých účtovných období / keďže ich bolo viacero , je zostatok na strane D účtu 428- neuhradený zisk.

Poprosím konkrétnu odpoveď, nakoľko sme sa dočítali v ekonomických článkoch rôzne postupy.

Dobrovoľná registrácia na portáli FS

ID3766 | | Klára Klabníková

Združenie, ktoré nie je platiteľom DPH sa dobrovoľne registrovalo na portáli FS na podávanie dokumentov elektronicky. Ide o združenie, ktoré neprijíma 2 % z daní. Môže posielať na DÚ dokumenty a daňové priznania aj poštou, prípadne osobnou návštevou DÚ? Ak nie, tak poprosím vysvetliť prečo, prípadne odkaz na § zákona, podľa ktorého musí už posielať len elektronicky.

Zdanenie u zamestnanca

ID3769 | | Ing. Anton Kolembus

V prípade zdaňovania u zamestnanca, pri preplácaní covid testov je problém v tom ci je to zdaniteľný príjem pre zamestnanca alebo nie. Finančné riaditeľstvo totiž rozlišuje či si to zaplatí zamestnanec sám a dá preplatiť u zamestnávateľa alebo či to objedná a cez faktúru zaplatí zamestnávateľ. U nás to totiž funguje oboma spôsobmi. A ďalšiu vec ktorú rozlišuje aj to, keď sa urobí test zamestnancovi keď sa vráti zo služobnej cesty zo zahraničia a keď sa vráti z dovolenky. V každom prípade je to daňový výdavok zamestnávateľa, v tom sme si istí ale v otázke, či je to pre zamestnanca zdaniteľný príjem, nie sme stotožnení s názorom finančnej správy. Tam je to v každom popisovanom prípade inak. Poprosím Vás o stanovisko k tomu nepeňažnému príjmu u zamestnanca.

Vedenie účtovníctva časti podniku, ktorá je predmetom predaja

ID3768 | | Ing. Beata Moravcová

S. r. o. vedie účtovníctvo ako celok za viacero svojich podnikateľských činností. Podnikateľské činnosti má rozdelené na strediská a za každé stredisko má samostatne evidované len náklady a výnosy. S. r. o. sa rozhodlo predať časť podniku - jednu podnikateľskú činnosť. Z účtovníctva s. r. o. sa dajú presne vyčleniť všetky zložky majetku a záväzkov, ktoré sa týkajú tohto strediska. Je nutné prepracovať účtovníctvo tak, aby bolo toto stredisko účtované samostatne ako organizačná zložka alebo k predaju časti podniku stačí len do zmluvy špecifikovať všetky zložky majetku a záväzkov, ktoré sa týkajú tohto strediska?

Ekonomická klasifikácia verejného obstarávania

ID3764 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V metodickom usmernení MF SR k ekonomickej klasifikácií sa pri položke 637 002 Konkurzy, súťaže okrem iných uvádza - spracovanie súťažných podkladov. Tu sa však na tomto webe v otázkach ohľadom klasifikovania verejného obstarávania uvádza ako odpoveď od pána PhDr. Sýkoru položka 637 005 na účtovanie služieb verejného obstarávania. Kam to teda patrí?

Covid testy a danová uznateľnosť, nepenažný príjem zamestnanca

ID3762 | | Ing. Anton Kolembus

Zamestnanci sú vysielaní pracovne do ČR (stavebný projekt v ČR), ČR nevyžaduje covid testy pri príchode zo SR, zamestnanec si dá urobiť covid test z dôvodu, že to zamestnávateľ vyžaduje na základe § 5 zákona o BOZP (všeobecné zásady prevencie aby nedošlo k šíreniu covid na stavbe v ČR). Covid test zamestnanec uhradí zo svojho účtu, faktúra je na jeho meno. Následne mu to preplatí zamestnávateľ. Je to daňový výdavok spoločnosti (zamestnávateľa)? Je to zdaniteľný nepeňažný príjem zamestnanca?

Zamestnanci sú vysielaní pracovne do ČR (stavebný projekt v ČR), ČR nevyžaduje covid testy pri príchode zo SR, zamestnanec si dá urobiť covid test z dôvodu, že to zamestnávateľ vyžaduje na základe § 5 zákona o BOZP (všeobecné zásady prevencie aby nedošlo k šíreniu covid na stavbe v CR). Covid test uhradi zamestnávateľ na základe faktúry, ktorá je vystavená na zamestnávateľa. Je to daňový výdavok spoločnosti (zamestnávateľa)? Je to zdaniteľný nepeňažný príjem zamestnanca?

Zamestnanci sa vracajú z ČR na územie SR. Boli tam vyslaní pracovne (stavebný projekt v ČR), SR vyžaduje covid testy pri návrate z ČR, zamestnanec si da urobiť covid test. Covid test zamestnanec uhradí zo svojho účtu, faktúra je na jeho meno. Následne mu to preplatí zamestnávateľ. Je to daňový výdavok spoločnosti (zamestnávateľa)? Je to zdaniteľný nepeňažný príjem zamestnanca?

Zamestnanci sa vracajú z ČR na územie SR. Boli tam vyslaní pracovne (stavebný projekt v ČR), SR vyžaduje covid testy pri návrate z ČR , zamestnanec si da urobiť covid. Covid test uhradí zamestnávateľ na základe faktúry, ktorá je vystavená na zamestnávateľa. Je to daňový výdavok spoločnosti (zamestnávateľa)? Je to nepeňažný príjem zamestnanca?

Zamestnanec sa vrátil zo zahraničia, kde bol súkromne. SR vyžaduje covid testy pri návrate z danej krajiny. Zamestnanec si da urobiť covid. Covid test zamestnanec uhradí zo svojho účtu, faktúra je na jeho meno. Následne mu to preplatí zamestnávateľ. Je to daňový výdavok spoločnosti (zamestnávateľa)? Je to zdaniteľný nepeňažný príjem zamestnanca?

Zamestnanec sa vrátil zo zahraničia, kde bol súkromne. SR nevyžaduje covid testy pri návrate z danej krajiny. Zamestnanec si da urobiť covid test z dôvodu, že to zamestnávateľ vyžaduje na základe § 5 zákona o BOZP (všeobecné zásady prevencie aby nedošlo k šíreniu covid ). Covid test zamestnanec uhradí zo svojho účtu, faktúra je na jeho meno. Následne mu to preplatí zamestnávateľ. Je to daňový výdavok spoločnosti (zamestnávateľa)? Je to zdaniteľný nepeňažný príjem zamestnanca?

Vysporiadanie účtu SF

ID3760 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť už nezamestnáva zamestnancov a ani do budúcna neplánuje zamestnávať. Na účte 472 – Záväzky zo SF eviduje aj naďalej zostatok účtu na strane DAL, nakoľko ho nevyčerpala, ešte kým zamestnávala zamestnancov. SF bol tvorený len z príspevkov 0,6 % z hrubých miezd. Otázka:

1/ ako rozpustiť – vyčerpať tento SF – ako to zaúčtovať ?

2/ ovplyvní to aj daň z príjmu? 

Účet 428

ID3759 | | Ing. Ondrej Baláž

S. r. o. na účte 428 zaúčtovala opravu chýb minulých období, išlo o opravu významnej sumy nákladov, ktoré neboli zúčtované do správneho účtovného obdobia. Otázka:

1/ ako v budúcnosti naložiť so zostatkom tohto účtu 428, ak je po zúčtovaní chyby min. obdobia aktívny zostatok?

2/ ako v budúcnosti naložiť so zostatkom tohto účtu 428, ak je po zúčtovaní chyby min. obdobia pasívny zostatok?

DP združenie

ID3758 | | Ing. Ondrej Baláž

Občianske združenie nemalo za minulý rok žiadne príjmy a tiež ani žiadne výdavky. Podľa § 41 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v z. n. p. nemusí podať DP PO A ako je to s účtovnou závierkou?

1/Keď nepodáva DP, tak nepodáva ani účtovnú závierku ?

2/ak dobrovoľne podá DP, účtovnú závierku – musia byť jej prílohou aj poznámky?

3/ aký druh výkazu potom podáva?

4/ môže sa zatriediť ako mikroúčtovná jednotka?

5/platí ustanovenie tohto zákona aj pre neziskové organizácie a nadácie?