Otázky s vecným pojmom: Dlhopis

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dlhopisový program - VODA SPIEVA

ID5141 | | Terézia Urbanová

Obec sa zapojila do dlhopisového programu VVS, a. s. - VODA SPIEVA. Teda uskutoční prevod akcií a dlhopisov. Obec účtovala o svojich akciách na účte 069. Zaujímalo by ma, akým spôsobom sa bude účtovať celý tento proces prevodu. 1. Predaj akcií obcou pre VVS, a. s. - pričom jednu akciu si obec ponechá, aby si zachovala akcionársky vplyv 2. Nákup dlhopisov od VVS, a. s. 3. Výnos z dlhopisov, ktorý bude vyplácaný každoročne 4. Samotná zrážková daň z dlhopisov.

Urokové príjmy z dlhopisov a priímy z predaja dlhopisov a ich zdanenie

ID2549 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. nakúpila v ČR dlhopis. Z dlhopisu jej budú vyplácane úrokové príjmy. Slovenská spoločnosť je daňovým nerezidentom v ČR a nemá stálu prevádzkáreň a ani nepodniká. Predpokladáme, že pri vyplácaní príjmu z úrokov český subjekt bude uplatňovať 15 % zrážkovú daň, podľa zákona v ČR. Podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia je dividenda, ktorá by sa zdaňovala tiež 15 % /od 1. 1. 2014? Nie sme si istí, či to patrí medzi dividendy a či nebude napr. zrážková daň iba 5 %? A v našom DP sa 15 % daň bude považovať za preddavok a metódou zápočtu by sa daň vysporiadala v DP? Je to tak správne? V prípade predaja dlhopisu toto istého daňovníka slov. subjekt v ČR je nerezidentom, to znamená, že príjem z predaja by sa mal zdaniť iba v SR? Výnosy zdaní štandardne a uvádza ich v účtovníctve a v DP. Myslíte si, že už v ČR mu nebudú zdaňovať takýto príjem žiadnou daňou, ktorá by vyplývala zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia?

Nakup vlastných dlhopisov

ID2211 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Je daňovým výdavkom nákup vlastných dlhopisov, ktoré nie sú obchodované na žiadnej burze cenných papierov, ak sú tieto dlhopisy nakúpené za:

1) cenu vyššiu ako je ich cena pri vydaní a

2) za cenu nižšiu ako je ich cena pri vydaní?

Tieto dlhopisu môžu aj nemusia byť držané do ich splatnosti. Zákon o dlhopisoch umžňuje emitentovi nakúpiť vlastné dlhopisy pre lehotou ich splatnosti.

Sú tržby z predaja dlhodobého finančného majetku súčasťou obratu na DPH?

ID1929 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá predovšetkým poskytovaním reklamných služieb a predajom tovaru, nakúpila dlhopisy za účelom uloženia voľných peňažných prostriedkov (ako dlhodobý finančný majetok s úmyslom držať dlhopisy do ich splatnosti). Pred uplynutím doby splatnosti sa však rozhodla časť dlhopisov predať. Započítavajú sa tržby z predaja týchto dlhopisov do obratu na účely registrácie pre DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.? Ak je firme vyplácaný úrokový výnos z týchto dlhopisov, započítava sa ten do obratu?