Otázky s vecným pojmom: Primátor

počet otázok s vecným pojmom : 12Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Splnomocnenie primátora

ID3380 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Môže  primátor mesta splnomocniť zamestnanca  mesta na podpisovanie určitých druhov zmlúv (v občianskoprávnych, obchodných veciach)?

Zánik mandátu primátora

ID2991 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Primátorovi zanikol mandát a mesto má zástupkyňu primátora, ktorá sa tým stala plnohodnotným zástupcom primátora. Mesto rieši otázku, či keď podpisuje zmluvy, sa má správne podpísať ako „zástupca primátora‟ alebo v ženskom tvare „zástupkyňa primátora‟? Zostáva naďalej zvoleným poslancom, t. j. či môže aj hlasovať v mestskom zastupiteľstve.

Určenie odmeny zástupcu primátora

ID2987 | | Mgr. Ladislav Briestenský

V pôsobnosti koho je určenie odmeny zástupcu primátora? Doposiaľ odmenu schvaľovalo mestské zastupiteľstvo, čo je podľa prieskumu stav vo väčšine samospráv.  Je to v súlade so zákonom, ktorý od roku 2010 preniesol kompetencie vo veci zástupcu na primátora?

Odmena za členstvo v dozornej rade akciovej spoločnosti

ID2541 | | JUDr. Martina Tekeliová

Môže akcionármi riadne zvolený primátor poberať odmenu za členstvo v dozornej rade akciovej spoločnosti (napr. vodárenská spoločnosť)?

Plat primátora

ID2381 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Bol porušený zákon, alebo všeobecne záväzné právne predpisy, ak na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva nebol určený plat opätovne zvolenému primátorovi a ten poberá plat určený predchádzajúcim zastupiteľstvom z minulého volebného obdobia vo výške, ktorý je súčinom priemernej mzdy za roku 2013 a násobku určeného podľa počtu obyvateľov  navýšený o 24,0 %.

Postavenie starostu

ID2231 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Primátor mesta je zo zákona 369/1990 Zb. predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom, teda štatutárnym orgánom mesta. Z titulu tejto funkcie vykonáva aj funkciu jednoosobového valného zhromaždenia v spoločnostiach založených mestom.

V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 je funkcia primátora verejnou funkciou, teda je verejným činiteľom.

Postavenie valného zhromaždenia  upravuje § 125 Obchodného zákonníka.

VZ je najvyšším orgánom spoločnosti. Obchodný zákonník zveruje do jeho obligatórnej pôsobnosti (povinnej, záväznej – t. z., že zákon nepripúšťa rozhodovanie o týchto otázkach iným orgánom). Rozhodovanie o záležitostiach uvedených v § 125 v odseku 1  písm. a) až k) je zákonom dané primátorovi mesta, resp. starostovi obce.

Naša otázka :

Je možné považovať primátora mesta pri výkone funkcie jednoosobového valného zhromaždenia  v spoločnostiach založených mestom so 100 % majetkovou účasťou za verejného činiteľa?

Použitie vlastného auta na služobnú cestu primátorom

ID907 | | Ing. Mária Šulavíková

Podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. starostovi pri cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie, patria cestovné náhrady podľa zákona o cestovných náhradách. Podľa § 7 ods. 1 tohto zákona, ak sa zamestnanec dohodne písomne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa (napr. svoje súkromné), patrí mu základná náhrada plus náhrada za spotrebované pohonné hmoty. Ako sa bude postupovať pri použití súkromného motorového vozidla na pracovnú cestu primátorom, ktorého pracovná cesta súvisí s plnením si jeho riadnych pracovných povinností, resp. poslancom miestneho zastupiteľstva, ktorý plní úlohy mesta na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva. Potrebujú k takejto ceste súhlas miestneho zastupiteľstva, keď nie sú zamestnancami mesta? Ak áno, akú formu by takýto súhlas mal mať?

Odmeňovanie starostov a primátorov

ID805 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Otázka sa týka odmeňovania starostov obcí a primátorov miest za obdobie január až máj 2011, t. j. ešte pred prijatím zákona č. 154/2011 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Zákonom č. 154/2011 Z. z. bolo odmeňovanie starostov obcí a primátorov miest zrušené a ustanovenie o právnych podmienkach poskytovania odmien týmto verejným funkcionárom za obdobie január až máj 2011, či už štvrťročne alebo polročne, citovaný zákon neobsahuje. Tiež hľadám odpoveď na otázku, či môžu poslanci rozhodnúť o poskytnutí odmeny starostovi obce za druhý štvrťrok 2011 (za apríl až máj) na júlovom zasadnutí obecného zastupiteľstva, keď v zmysle platného uznesenia OZ bolo poskytovanie odmien starostovi schválené štvrťročne (po jeho uplynutí).

Práva a nároky starostu obce

ID232 | | Ing. Mária Šulavíková

Podľa v § 7 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. starosta obce nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru. Toto ustanovenie sa zdá byť v rozpore s niektorými usmerneniami, v ktorých sa uvádza, že starostovi nemožno poskytovať také plnenia zo strany obce ako ostatným zamestnancom obce. Ide hlavne o to, či starosta má nárok na:

  1. dovolenku tak, ako ostatní zamestnanci obce, teda zvýšenú o päť dní na základe uzatvorenia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ako aj podnikovej kolektívnej zmluvy, ktorá obsahuje toto ustanovenie,
  2. čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu ako ostatní zamestnanci obce; predpokladáme, že ak z platu starostu tvoríme sociálny fond, nekonáme v rozpore s platným právnym stavom,
  3. stravovanie, jednak na príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu, ako aj príspevok obce na stravovanie v rovnakej výške, ako obec prispieva zamestnancom obce,
  4. na stravné, ako jednu z náhrad pri pracovnej ceste,
  5. na doplnkové dôchodkové sporenie, ak máme v kolektívnej zmluve dohodnuté, že zamestnancom obec prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie.

Nevyčerpaná dovolenka zástupcu primátora

ID230 | | Ing. Mária Šulavíková

Pri určovaní platu starostu a ďalších náležitostí súvisiacich s výkonom funkcie vychádzame zo zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Nejasnosti máme v prípade zástupcu primátora, ktorý bol ako poslanec mestského zastupiteľstva zvolený za zástupcu primátora na celé funkčné obdobie. Od svojho zamestnávateľa bol dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie. Po skončení funkčného obdobia si podal žiadosť, aby mu mestský úrad preplatil nevyčerpanú dovolenku na zotavenie v počte 10 dní. Z dôvodu, že sme uvedený nárok pre zástupcu primátora v zákone o obecnom zriadení nenašli, nevieme, či je možné preplatiť zástupcovi primátora dovolenku, a či mu vôbec vznikol nárok na ňu?