Otázky s vecným pojmom: Akcia

počet otázok s vecným pojmom : 11Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Deň zaúčtovania pri obstaraní akcií

ID3315 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť obstarala akcie spoločnosti, pričom táto spoločnosť sa stane jej dcérskou spoločnosťou. Otázkou je, kedy je možné účtovať na účet 061 o zaradení cenných papierov do majetku spoločnosti. V zmysle postupov je dňom účtovného prípadu deň, kedy sa uskutoční vklad do obchodnej spoločnosti. Je to deň podpisu zmluvy resp. je to deň zapísu do CDCP?

Zlúčenie akciových spoločností

ID3312 | | Ing. Ondrej Baláž

Dve a. s. matka a dcéra sa zlúčili do jednej, kde matka vlastnila 100 % podiel. ZI v matke sa nenavyšovalo, ostalo pôvodné. Ako zaúčtovať ZI zlúčenej spoločnosti (dcéry). Po zlúčení zanikol podiel akcií, ktoré boli v matke vedené na účte 061, tieto sme následne zúčtovali oproti účtu 568/061. Je tento postup správny a náklad v plnej výške daňovo uznaný?

Predaj akcií

ID3306 | | Ing. Marián Drozd

Akciová spoločnosť (s akciami, ktorej sa verejne neobchoduje) vykúpila v roku 2017, 2018 od niektorých akcionárov akcie s nominálnou hodnotou 332 € za cenu 3 300 €, čím získala vlastné akcie. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia akcionárov v roku 2018 tieto akcie odpredala existujúcim aj novým akcionárom za ich nominálnu hodnotu, pričom rozdiel medzi nominálnou a obstarávacou (výkupnou) hodnotou vo výške 2 968 € na 1 akciu zaúčtovala z účtu 428-Nerozdelený zisk. Aký je daňový aspekt uvedenej operácie? Je potrebné rozdiel v cene nejakým spôsobom zdaniť daňou z príjmu a ak áno, komu táto povinnosť vyplýva – firme, čo predávala alebo akcionárom, čo kupovali?

Výplata dividend na vlastnú akciu - účtovanie

ID3229 | | Ing. Ondrej Baláž

Aké je účtovanie pri výplate dividend na vlastnú akciu? Spoločnosť v decembri 2017 odkúpila vlastnú akciu od akcionára. Základné imanie doposiaľ nebolo ponížené. Ako je to s výplatou dividend na vlastnú akciu? Súvisiace predpisy 513/1991 Zb.: § 161a-161f Odpoveď platnosť odpovede: Akciová spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie za podmienok ustanovených v § 161a až § 161f Obchodného zákonníka. Ustanovenie § 161d ods. 1 Obchodného zákonníka neumožňuje spoločnosti, ak má v majetku vlastné akcie, vykonávať hlasovacie práva s nimi spojené. To znamená, že zákaz sa nevzťahuje na ostatné práva spojené s akciou. Spoločnosť má právo na dividendu spojenú s vlastnými akciami, ktoré má vo svojom majetku. Podiel na zisku pripadajúci na vlastné akcie spoločnosti tak zostáva majetkom spoločnosti, nie však ako nerozdelený zisk. Dividenda spojená s vlastným akciami sa do základu dane nezahŕňa, pretože ide o sumu, ktorá už bola u toho istého daňovníka zdanená podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Bezodplatný prevod obchodného podielu

ID3110 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť (a. s.) plánuje bezodplatne previesť obchodný podiel spoločnosti, s ktorou je personálne prepojená. Reálna cena prevádzaného podielu sa líši od jeho nadobúdacej ceny účtovanej u darcu. V zmysle § 12 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") predmetom dane nie je:

  • príjem získaný darovaním okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa alebo dedením,
  • príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov .......

Dôjde pri prevode podielov medzi osobami personálne prepojenými ku kontrolovanej transakcii? Platí ustanovenie § 12 ods. 7 ZDP aj u spriaznených osôb a prevod podielu nie je predmetom dane? Aká je cena bezodplatne nadobudnutého podielu u príjemcu (reálna cena)?

Zľava na tovare a DPH

ID2177 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Spoločnosť v januári 2014 zakúpila softvér a´900 €/ks. Produkt zakúpila cez výhradného predajcu - platiteľa SK. Na základe faktúry si za 1/2014 uplatnila z produktu odpočet DPH. Výrobcom softvéru je nemecká firma, ktorá mala pri zakúpení produktu do určitého termínu akciu – vrátenie 200 €/1 ks zakúpeného balíka. Po uplatnení nároku na zľavu prostredníctvom internetu u výrobcu, výrobca 12. 3. 2014 poukázal sumu 400 € na účet spoločnosti. Nie je k tomu žiadny daňový doklad a ani do dnešného dňa neprišiel, iba žiadosť o uplatnenie zľavy, ktorá bola zaslaná na výrobcu. Ako postupovať pri DPH? Pôvodná faktúra o kúpe je od SK platiteľa, zľavu poskytol priamo výrobca-DE platiteľ.Týka sa to § 53 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.?

Ako to vykázať v KV DPH? Ak by to bol oddiel C, aké číslo pôvodnej faktúry uviesť - z SK faktúry? V skutočnosti sa zľava vracia zo zahraničia a tam nie je  žiaden doklad. Aký by bol postup, čo sa týka  DPH, ak by to bolo ako finančný bonus?

Výplata tantiém - daňové a odvodové povinnosti

ID1267 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Akciová spoločnosť bude vyplácať v roku 2012 členom predstavenstva a dozornej rady tantiémy, zo zisku, vyprodukovaného v roku 2011. Aké daňové a odvodové povinnosti z takého príjmu vyplývajú (pravidlá, tlačivá a pod.) pre členov, ktorí majú podiel na základnom imaní a zároveň pre členov, ktorí podiel nemajú.

Premlčané dividendy / úroky podľa IFRS

ID654 | | Robert Mládek, GAAP.cz, s.r.o.

Ako treba podľa IFRS zaobchádzať s premlčanými dividendami z akcií (ktoré si nikto nevyzdvihol a spoločnosť nemá kontakt na akcionárov), príp. premlčanými záväzkami (istina + úroky) z vlastných dlhopisov? Zákonná premlčacia doba je 4 roky v prípade dividend a 10 rokov u záväzkov z dlhopisov. Spoločnosť sa rozhodla, že z dôvodov „reputačného" rizika obidve lehoty predĺži o ďalších 6 rokov, t. j. do 6 rokov po uplynutí zákonnej premlčacej lehoty vyplatí nároky akcionárom / veriteľom v plnej výške, po jej uplynutí nevyplatí nič. Bolo odhadnuté, že po uplynutí zákonnej premlčacej doby dôjde k vyplateniu 10 % z pôvodných záväzkov. Je z hľadiska IFRS tento prístup správny? Záväzok voči akcionárom / veriteľom je evidovaný v plnej výške po dobu zákonnej premlčacej lehoty + obdobie, za ktoré sa spoločnosť rozhodla plniť navyše. Po uplynutí tejto doby sú záväzky z vlastných dlhopisov odúčtované do prevádzkových výnosov, záväzky z dividend do nerozdeleného zisku. Je tento prístup z hľadiska IFRS správny?

IFRS 2 a zamestnanecké akcie

ID524 | | Robert Mládek, GAAP.cz, s.r.o.

  1. Spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom akcie ako súčasť bonusu. Podmienkou je, že zamestnanec musí v spoločnosti pracovať minimálne 3 roky. V deň, keď akcie dostane, zároveň obdrží „put opciu" na predaj daných akcií spoločnosti naspäť (za cenu, keď akcie dostal). To znamená, že ak cena na trhu bude nižšia, zamestnanec si samozrejme opciu uplatní, v opačnom prípade nie. Na uplatnenie opcie má zamestnanec tri roky.  Dá sa uvedené brať ako transakcie s platbou na základe podielov vysporiadaných akciami (equity settlet share-based payment transactions), alebo naopak ako zložený finančný nástroj (compound financial instrument), keďže zamestnanec má v podstate právo voľby medzi akciou alebo peňažnými prostriedkami?
  2. Predpokladajme, že spoločnosť zamestnancovi vydá akcie a zároveň mu poskytne „put opciu". Spoločnosť plánuje v prípade využitia tejto opcie predať akcie na trhu. Je táto skutočnosť predmetom vlastných akcií (treasury shares) alebo iba sa účtuje o záväzku z rozdielu medzi trhovou cenou (market price) a cenou opcie? V prípade, že cena bude na trhu vyššia, predpokladáme, že nemáme čo účtovať, keďže v podstate nevzniká žiadny záväzok.

Vlastné akcie - nadobudnuté bezodplatne

ID475 | | Ing. Jozef Pohlod

Akciová spoločnosť na valnom zhromaždení rozhodla o premene zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné kmeňové akcie na meno. Akcie, ktoré si akcionári nevymenili do určitého dátumu a času, sa stali neplatnými a zanikli. Za všetky tieto kmeňové listinné akcie na meno, ktoré si akcionári nevyzdvihli, sa vydáva hromadná kmeňová akcia na meno, ktorej emitentom je akciová spoločnosť. Nová hromadná akcia na meno vzniká ako cenný papier a stáva sa majetkom akciovej spoločnosti. Spoločnosť vlastní hromadnú kmeňovú akciu v menovitej hodnote 9 860,40 eur (297 ks x 33,20). Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa v súvahe účtovnej jednotky nevykazujú v majetku, ale vo vlastnom imaní na samostatnom riadku so zápornými znamienkom, ako položka znižujúca hodnotu základného imania a zároveň je povinnosť tvorby osobitného rezervného fondu v rovnakej výške, ako je hodnota akcie.  Ako sa má správne účtovať o nadobudnutí tejto hromadnej akcie a následne o jej ďalšom predaji?