Otázky s vecným pojmom: Všeobecne záväzné nariadenie

počet otázok s vecným pojmom : 27Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dotácia CVČ mimo územia obce

ID3346 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Má obec povinnosť uviesť vo VZN o financovaní školských zariadení aj dotáciu pre CVČ nachádzajúce sa mimo územia obce a mimo jej zriaďovateľskej pôsobnosti, ak toto centrum navštevujú deti s trvalým pobytom v obci? Podľa zákona 596/2003 Z. z. § 6 ods. 12 písm. c) obec určí vo VZN podmienky financovania pre školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Podľa môjho názoru dotáciu pre "cudzie" CVČ môže obec poskytnúť na základe žiadosti tohto centra aj bez určenia výšky dotácie vo VZN, samozrejme so súhlasom OZ a rozpočtovým krytím.

VZN na originálne kompetencie

ID3333 | | Tatiana Macháčová

Obec schvaľuje VZN na originálne kompetencie na materskú školu a zariadenie školského stravovania, ktoré sa prepočíta na náklady jedného žiaka. Celkovú sumu na zariadenie delíme skutočným počtom žiakov na rok. Ak má materská škola požiadavku na kapitálové výdavky, má to obec zapracovať do VZN, pripočítať k celkovej sume a vydeliť počtom žiakov alebo tento kapitálový výdavok pripočítať iba do rozpočtu?

Výdavky z rozpočtu obce

ID2873 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Môže obec poskytnúť finančné prostriedky z rozpočtu obce speváckej skupine, ktorá reprezentuje našu obec pri rôznych podujatiach v regióne? Obecné zastupiteľstvo schválilo preplatenie nákladov na výrobu krojov z reprezentačného starostu obce.

Kontrolórka obce upozornila poslancov OcZ, že výdavky by mali ísť z kapitoly kultúra, nie z reprezentačného starostu obce. Obec nemá spracovanú smernicu k použitiu verejných prostriedkov na reprezentáciu.

Obec má schválené VZN o poskytovaní dotácií, avšak spevácka skupina nie je ani rozpočtovou ani príspevkovou organizáciou obce, nie je možné postupovať podľa schváleného VZN. Pri tvorbe rozpočtu obce, resp. v návrhu rozpočtu obce by mohli byť rozpočtované finančné prostriedky v kapitole kultúra aj na výdavky pre spevácku skupinu?

Ide nám o správny postup, nakoniec výdavok aj tak vznikne, ako to má byť správne.

Účinnosť VZN

ID2831 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V prípade, ak bude VZN schválené 16.12. stihne nadobudnúť účinnosť Podľa môjho názoru, ak bude VZN schválené 16. a 16. sa vyvesí na úradnej tabuli, tak by malo stihnúť nadobudnúť učinnosť. Je môj názor správny?

Účel použitej dotácie z obce

ID2822 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec poskytuje dotáciu na základe VZN neziskovej organizácii. Môže táto organizácia použiť poskytnutú dotáciu na mzdu pre účtovníčku účtujúcu pre túto neziskovú organizáciu?

Daň z nehnuteľnosti - protest proti rozhodnutiu

ID2782 | | JUDr. Peter Strapáč

Obec daňovníkovi vyrubila daň z nehnuteľností na rok 2015 riadne rozhodnutím. Daňovník rozhodnutie prevzal bez odvolania. Rozhodnutie riadne prevzal dňa 11. 9. 2015 a až dňa 26. 2. 2016 zaplatil časť vyrubenej dane. Po zaslaní druhej výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku, daňovník podal podnet na okresnú prokuratúru s návrhom na podanie protestu proti VZN obce ako aj proti rozhodnutiu na zaplatenie dane. Prokuratúra listom v mesiaci október 2016 nás upozornila, resp. vydala protest, že časť VZN nie je v súlade so zákonom. Vo VZN v časti obce bola zvýšená sadzba dane o 5-násobok základnej sadzby, avšak časť netvorí ucelený pozemok, na tento rozpor so zákonom - § 17a zákona č. 582/2004 Z. z. - nás upozorňuje prokuratúra. Nás by zaujímalo, či na celý prípad nemá vplyv, že daňovník sa neodvolal v stanovenej lehote proti vydanému rozhodnutiu na zaplatenie dane? Poznamenávame, že obec každoročne prijíma a vydáva VZN na ďalší rok, resp. na ďalšie zdaňovacie obdobie. V prípade, keď daňovník podal podnet na prokuratúru, už VZN na rok 2015 bolo neplatné, nakoľko po vydaní nového VZN na rok 2016 toto bolo zrušené. Chceli by sme vedie, aký je postup obce pri riešení prípadu. Môže obec argumentovať s tým, že daňovník sa neodvolal proti rozhodnutiu o zaplatenie dane, rozhodnutie tým bolo prijaté a akceptovateľné?

Určenie účinnosti VZN

ID2719 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Nevieme. Ako správne určiť účinnosť úplného znenia VZN. Na základe dostupných informácií sme zistili, že iné obce uvádzali dátum účinnosti zhodný s dátumom účinnosti poslednej novely VZN alebo základného VZN. Myslíme si však, že každé z uvedených riešení sa dá spochybniť.

Postih za porušenie VZN

ID2717 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Je možné uplatniť postih za porušenie všeobecne záväzného nariadenia, ak áno, aký?

Terminológia pri vydávaní VZN

ID2716 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Chceli by sme zaviesť jednotnú terminológiu pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení a nevieme sa zhodnúť, či sa VZN vydávajú, alebo prijímajú, prípadne či sa zastupiteľstvo na VZN uznáša. Aký výraz by bolo najvhodnejšie použiť?

Poplatok za komunálny odpad

ID2598 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Som vlastníkom nehnuteľnosti v intraviláne obce Štitáre, okres Nitra, ktorá je vedená ako záhrada. V tejto obci nemám trvalý ani prechodný pobyt a na  území obce sa dlhodobo nezdržiavam. Nehnuteľnosť vôbec nevyužívam a teda ani neprodukujem žiadny komunálny odpad ani drobný stavebný odpad. Uvedenú nehnuteľnosť chodím iba cca trikrát za kalendárny rok pokosiť aj to iba z dôvodu, aby sa porasty nedostali na susediace pozemky a odpad, ktorý vzniká kosením, ekologicky kompostujem na uvedenom pozemku. Na tejto nehnuteľnosti sa nenachádza žiadna chata ani iný objekt, v ktorom by sa dalo ukryť v prípade nepriaznivého počasia.

Obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, mi každoročne vyrubuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pričom sa odvoláva na zákon č. 582/2004 Z. z. a všeobecne záväzné nariadenie obce. Každý rok podávam žiadosť o odpustenie tohto poplatku v zmysle všeobecno záväzného nariadenia obce. Zo strany obce mi nikdy tento poplatok odpustený, resp. aspoň znížený nebol, a to, podľa vyjadrenia obce z dôvodu, že nemám v obci trvalý ani prechodný pobyt a odpustenie, resp. zníženie poplatku sa týka len poplatníkov, ktorí majú trvalý, resp. prechodný pobyt v tejto obci. Zároveň chcem uviesť, že v miestne trvalého bydliska uvedenú daň platím.

Ak som podľa § 77 zákona č. 582/2004 Z. z. poplatník z titulu, že nehnuteľnosť môžem užívať, tak prečo podľa § 82 toho istného zákona nemôžem žiadať o odpustenie uvedenej dane? Podľa komentárov k uvedenému zákonu, ktorých autormi sú Ing. Hečková, Ing. Košalová, JUDr. Pagáčová a JUDr. Vargová, citujem: Znížiť poplatok podľa najnižšej sadzby alebo odpustniť poplatok je obec povinná v tom prípade, ak sa poplatník nezdržiava alebo nezdržiaval v obci viac ako 90 dní v zdaňovacom období.