Otázky s vecným pojmom: Zdravotná dokumentácia

počet otázok s vecným pojmom : 24Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Posúdenie časti zmluvy

ID3208 | | JUDr. Zdenko Doktor

Máme obavy, či je bod 4. v znení: „Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovne. Právny úkon, ktorým budú práva a pohľadávky postúpené v rozpore s týmto bodom, bude neplatný.“  je  v poriadku a či náhodou v prípade, že zdravotná poisťovňa neuzná poskytnutú zdr. starostlivosť  a zároveň ju neuhradí, či týmto  nedôjde k porušeniu ústavného nároku občana / pacienta na zdravotnú starostlivosť. V takomto prípade, my ako poskytovateľ sme totiž nútení ukončiť zdravotnú starostlivosť aj keď z nášho odborného pohľadu doloženého písomnou zdravotnou dokumentáciou indikácia na zdravotnú starostlivosť existuje, resp. pretrváva.

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

ID3055 | | JUDr. Zdenko Doktor

Poskytovateľ špecializovanej ambulantnej starostlivosti má právo k vstupnému vyšetreniu žiadať pacienta o výpis zo zdravotnej dokumentácie. Je povinný vyšetriť pacienta, ak neprinesie výpis zo zdravotnej dokumentácie? Ako má v takom prípade postupovať? Môže byť špecialista postihovaný, ak výpis neobsahuje dôležitú skutočnosť alebo liek, ktorá závažným spôsobom ovplyvňuje rozhodnutie špecialistu o ním urobenej diagnóze alebo ním navrhnutej liečbe.

Zdravotná dokumentácia

ID1863 | | JUDr. Zdenko Doktor

Podľa § 19 nemá možnosť revízny lekár zdravotnej poisťovne pri utajenom pôrode nahliadnuť do dokumentácie. Má sa to chápať tak, že zdravotné poisťovne, ktoré budú takýto pôrod uhrádzať poskytovateľovi, nebudú mať možnosť vykonať kontrolu takto poskytnutej ZS? A kde je teda kontrola účelnosti vynakladaných prostriedkov? Ako sa bude môcť sledovať takýto utajený pôrod, kto skontroluje, či nedochádza k neoprávnene vykazovanej zdravotnej starostlivosti?

 

Uchovávanie zdravotnej dokumentácie

ID1085 | | JUDr. Zdenko Doktor

Ako dlho je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný uchovávať zdravotnú dokumentáciu? Platí rovnaká lehota na uchovávanie aj napr. pri RTG snímkach?

Vedenie zdravotnej dokumentácie v štátnom jazyku

ID1084 | | JUDr. Zdenko Doktor

Ak lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť cudzincovi, ktorý neovláda slovenský jazyk, v akom jazyku má viesť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zdravotnú dokumentáciu?

Zodpovednosť za zdravotnú dokumentáciu po smrti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

ID1083 | | JUDr. Zdenko Doktor

Kto zodpovedá za zdravotnú dokumentáciu po smrti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – fyzickej osoby, resp. po zániku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti právnickej osoby bez právneho nástupcu?

Pozastavenie prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia a zdravotná dokumentácia

ID1082 | | JUDr. Zdenko Doktor

Ako má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti narábať so zdravotnou dokumentáciou, pri dočasnom pozastavení, resp. pri zrušení povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia?

Sprístupnenie zdravotnej dokumentácie príbuznému pacienta

ID1081 | | JUDr. Zdenko Doktor

Má príbuzný pacienta právo na sprístupnenie zdravotnej dokumentácie? Ak áno, v akom rozsahu? Koho možno považovať za príbuzného pacienta?

Právo na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie

ID1080 | | JUDr. Zdenko Doktor

Je právo pacienta na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie absolútne? Má pacient nárok na nahliadnutie vždy a v plnom rozsahu?

Úhrada za zdravotnú dokumentáciu po ukončení dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

ID1079 | | JUDr. Zdenko Doktor

Môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti po ukončení dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti žiadať od pacienta úhradu za zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis?