Otázky s vecným pojmom: Pracovná neschopnosť

počet otázok s vecným pojmom : 11Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Výpoveď pre závažné porušenie pracovnej disciplíny

ID3741 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Zamestnanec vo funkcii vedúci oddelenia opakovane porušil pracovnú disciplínu a to tým, že mu bolo preukázané opilstvo: - dňa 31.08.2020 namerané opakované hodnoty 1,42 mg/l - dňa 14.09.2020 namerané opakované hodnoty 0,90 mg/l. V oboch prípadoch bol vykázaný z pracoviska a kvôli vlastnej bezpečnosti odvezený domov. Podľa nášho názoru je zamestnávateľ oprávnený okamžite skončiť pracovný pomer podľa § 68 Zákonníka práce odst.1 písm. b) za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Pracovný pomer vznikol v roku 1983 a zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s matkou (91 rokov, ZŤP). Vzhľadom na túto skutočnosť sa zamestnávateľ rozhodol ukončiť pracovný pomer výpoveďou s 2 mesačnou výpovednou lehotou podľa § 63 ods. 1 písm. e) za závažné porušenie pracovnej disciplíny, pretože sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer. Od 16.09.2020 je pracovník práceneschopný. Naše otázky: - § 63 ods.1 písm. e) – zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu (vzhľadom na PN navštíviť doma – požadovať vyjadrenie a po vyjadrení ihneď predložiť výpoveď ???) - doručenie výpovede – doma za prítomnosti svedkov, ak odmietne spolupracovať (zatají sa, neotvorí dvere) – následne doručenie poštou doručenkou do vlastných rúk s určením lehoty napr. 5 dní ??? - ochranná doba – zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi § 64 ods. 3 písm. b) z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer (ochranná doba sa na náš prípad nevzťahuje ???) - plynutie výpovednej lehoty vo vzťahu k PN pracovníka – či sa výpovedná lehota (pri výpovedi z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny) predĺži o PN aj vzhľadom na § 64 ???

Rekreačné poukazy

ID3382 | | Ing. Viera Mezeiová

Zamestnanec absolvoval platené liečenie zo ZP, bol práceneschopný. Počas celej doby liečenia ho sprevádzala manželka, ktorá si pobyt financovala zo svojich prostriedkov. Zamestnanec priniesol z kúpelov faktúru vystavenú na jeho meno, t. j. nášho zamestnanca. Celková suma faktúry sa skladala z dvoch čiastkových súm. Jedna suma obsahovala príplatok za nadštandard za ubytovanie, bez akýchkoľvek iných poplatkov a bola priradená k menu nášho zamestnanca. Druhá čiastočná suma bola priradená k menu manželky a obsahovala sumu za kúpeľný pobyt manželky a daň za ubytovanie. Faktúra obsahovala presný dátum ich pobytu. Je možné považovať príplatok za nadštandard ubytovania nášho zamestnanca za rekreačný poukaz (aj keď bol PN)? Je možné považovať pobyt manželky zamestnanca za pobyt v zmysle § 152a Zákonníka práce a spĺňa manželka podmienky na vyplatenie rekreačného poukazu v sume 275 € z našej spoločnosti? A čo v prípade, keby tieto podmienky nesplnil náš zamestnanec, mala by aspoň manželka nárok na vyplatenie rekreačného poukazu od nás?

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou počas PN

ID2758 | | Ing. Iveta Matlovičová

Môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, ak zamestnanec je práceneschopný? Zamestnávateľ uzatvoril pracovný vzťah so zamestnancom na základe pracovnej zmluvy a zamestnanec po 4 dňoch je práceneschopný - žiaden pracovný úraz. Práceneschopnosť trvá viac ako mesiac. Ako správne postupovať, ak je možnosť využiť ustanovenie § 72 Zákonníka práce? 

Kompetencie starostu počas dlhodobej PN

ID2459 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Náš starosta je už dlhší čas práceneschopný, ale v čase vychádzok navštevuje obecný úrad a vybavuje najsúrnejšie veci. Otázka znie, či môže starosta podpisovať obecnú dokumentáciu, faktúry, zmluvy, rozhodnutie o plate, resp. aké má počas dlhodobej pracovnej neschopnosti kompetencie?

Nárok na odpočítateľnú položku

ID2074 | | Ing. Iveta Matlovičová

Som zamestnaná na plný úväzok, mám nárok na odpočítateľnú pložku na manžela, ktorý je tiež zamestnaný na plný úväzok, ale v roku 2013 pracoval len od 1. 1. 2013 do 8. 2. 2013, od vtedy je po operácii na dlhodobej PN s vymeriavacím základom 7 € na deň. Manžel zatiaľ nepoberá žiadny dôchodok, na invalidný má podanú žiadosť od 11/2013. Keďže jeho príjem za rok 2013 nie je ani na lieky a prežitie, mám nárok aspoň na odpočitateľnú položku?

Poskytovanie stravného pre zamestnancov školy počas dovolenky a PN

ID2067 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Je možné v kolektívnej zmluve pre zamestnancov školy dohodnúť poskytovanie stravného aj počas PN a dovoleniek?

Absencia v práci

ID1727 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zamestnanec ukončil pracovnú neschopnosť a neprišiel do práce a ani si nenahlásil dovolenku. Dostal absenciu v práci (dva dni). Je potrebné túto absenciu nahlasovať príslušnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni?

Pracovná neschopnosť a zrušenie pracovneho pomeru v skúšobnej dobe

ID1687 | | Mgr. Jaroslav Nižňanský

Dňa 28. 1. 2013 som podpísala pracovnú zmluvu na poliklinike a kde som začala pracovať ako lekár  od 1. 2. 2013 na skrátený pracovný pomer - dvakrát do týždňa, v stredu a piatok od 8. 00 h do 16. 30 h a v pondelok od 8.00 h do 10.00 h. Vo všetkých prípadoch išlo o ordinačné hodiny, t. j. bežne o 16 h prišli na vyšetrenie 2-3 pacientky.

V zmluve bola zakomponovaná skúšobná doba. Od 19. 3. 2013 som bola PN, a nato som 20. 3. 2013 doporučenou poštou dostala zrušenie pracovnej zmluvy. Samozrejme, že poštou prišiel tento dokument  neskôr, t. j. 25. 3. 2013 , ale datovaný je  od 20. 3. 2013. Chcem sa spýtať, či som v ochrannej lehote, aj keď skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa bolo podané počas skúšobnej lehoty, resp. až po nástupe na PN“

Porušenie liečebného režimu

ID971 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Aké možnosti kontroly má zamestnávateľ, aby zistil či jeho zamestnanec počas práceneschopnosti dodržiava liečebný režim a aké sankcie môže uplatniť voči zamestnancovi, ak zistí, že zamestnanec túto povinnosť závažne porušil?

Výpoveď z pracovného pomeru počas dočasnej pracovnej neschopnosti

ID901 | | JUDr. Peter Strapáč

Môže dať zamestnávateľ výpoveď z pracovného pomeru aj počas dočasnej pracovnej neschopnosti? Čo v prípade, ak zamestnankyňa počas pracovnej neschopnosti otehotnie?