Otázky v kategórii: Správa daní a poplatkov

počet otázok v kategórii: 148Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odvody a príkazná zmluva

ID1600 | | Ing. Marián Drozd

V roku 2012 som mala príjem z dohôd (mzda mi bola vyplácaná po zdanení a odvedení odvodov) a príkaznej zmluvy. Príkaznú zmluvu som uzatvorila s istou prekladateľskou agentúrou v januári 2012. Už predtým som sa venovala prekladaniu na dohodu. Agentúre nevyhovovala spolupráca na dohodu a keďže som nebola (ani v súčasnosti nie som) živnostníčka ani SZČO, navrhli mi spoluprácu na základe príkaznej zmluvy. Príkazné zmluvy sme uzatvárali priebežne, podľa potreby – teda ak prišla objednávka, poslali mi príkaznú zmluvu, na základe ktorej som vyhotovila preklad. Za rok 2012 mi bolo vyplatených 8 príkazných zmlúv v celkovej sume 2 120 eur.

Podarilo sa mi však zistiť nasledovné:

  • som povinná podať si v tomto roku (2013) daňové priznanie k dani z príjmov. Daňový úrad vyhodnotí, či príjem na príkaznú zmluvu bol pravidelný alebo nie.
  • V prípade, že to vyhodnotí ako nepravidelnú činnosť, nevzniká mi povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. V prípade, že to vyhodnotí ako pravidelnú činnosť, vzniká mi povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Sú tieto informácie správne?

Problém nastal v Sociálnej poisťovni. Pracovníčky v poisťovni mi povedali 3 rôzne teórie:

 

  • Po podpísaní príkaznej zmluvy som vraj bola povinná prihlásiť sa na daňovom úrade a vybaviť si DIČ, následne odvádzať do Sociálnej poisťovne každý mesiac poistne, ako keby som bola živnostníčka. V zmluve sa však nič takéto nespomína, a ani som sa s takouto informáciou doteraz nestretla.
  • Agentúra, s ktorou som podpísala príkaznú zmluvu vraj mala povinnosť prihlásiť ma do Sociálnej  poisťovne a zo mzdy, ktorú mi vyplácala, mala odvádzať daná  všetky odvody, ako keby som bola ich zamestnanec.
  • Nemala som povinnosť zriadiť si DIČ a mam čakať, ako moju činnosť vyhodnotí agentúra a v júni alebo júli sa dozviem, či mi vzniká povinnosť platiť odvody. Viete mi v tomto smere pomôcť a povedať jasne stanovisko?

Tiež by som sa ešte chcela opýtať:

  • Mala som po podpísaní príkaznej zmluvy povinnosť prihlásiť sa na daňovom úrade? Nemôžem si daňové priznanie podať ako fyzická osoba?
  • Keďže som vo svojom príjme v roku 2012 (na dohodu a príkaznú zmluvu som v hrubom zarobila 2 680 eur) nepresiahla nezdaniteľnú čiastku, budem povinná odviesť daň z tohto príjmu? Pripadne, je dokonca možné, že mám nárok na vrátenie dane, ktorá mi bola strhnutá z dohôd?
  • Ak mám správne informácie ohľadom posudzovania mojej činnosti ako pravidelnej alebo nepravidelnej, na základe čoho ju daňový úrad posudzuje?

Do mája 2012 som bola študentkou, od mája do septembra na úrade prace a od septembra na materskej.

Označenie platby DPH po 1. 1. 2012

ID943 | | Ing. Martina Marhefková

Ako tvar má variabilný symbol od 1. 1. 2012 pre štvrťročnú platbu DPH za prvý kvartál roku 2012?

Vyrubenie sankčného úroku

ID247 | | Ing. Katarína Skalová

V roku 2009 správca dane vyrubil platobným výmerom právnickej osobe daň z nehnuteľností v celkovej sume 1 500 eur. Celá výška dane bola splatná dňa 30. 9. 2009. Daňový subjekt daň neuhradil v lehote splatnosti, ale až dňa 10. 3. 2010. Ako postupovať pri výpočte sankčného úroku?

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru

ID509 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Aké povinnosti plynú zamestnávateľovi pri ukončení pracovného  pomeru so zamestnancom dohodou. Ide o odhlásenie zo  Sociálnej poisťovne, príslušnej zdravotnej poisťovne, prípadne vzniká aj povinnosť voči daňovému úradu a podobne?

Dodatočné daňové priznanie a pokuta

ID167 | | Klára Klabníková

Aký je postup pri výpočte uloženej pokuty za podanie dodatočného daňového priznania k dani z príjmov?

Termín používania ERP podľa vyhlášky č. 55/1994 Z. z.

ID337 | | Klára Klabníková

Spoločnosť je povinná od roku 2005 na evidenciu tržieb za predaj tovaru používať elektronickú registračnú pokladnicu. Dokedy môže používať na evidenciu tržieb ERP podľa podmienok ustanovených vo vyhláške č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v z. n. p.?

Chýbajúce náležitosti podania

ID719 | | Ing. Eva Dudášová

Obec vyrubila na rok 2011 platobným výmerom miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poplatníkovi - fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt. Proti platobnému výmeru podala odvolanie matka poplatníka. Súčasťou odvolania bola aj plná moc na zastupovanie, avšak bez úradne overeného podpisu splnomocniteľa. Ako má v tomto prípade obec postupovať, má vyzvať poplatníka na odstránenie nedostatku podania, alebo odvolacie konanie zastaviť z titulu, že ho podala osoba na to nepríslušná?

Uchovávanie dokladov

ID1418 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podľa registratúrneho plánu a poriadku spoločnosti sa majú bankové výpisy uchovávať 5 rokov a potom sa môžu skartovať. Na niektorých výpisoch sú ale úhrady bankovou kartou, kde si spoločnosť  uplatňovala odpočítanie DPH (napr. za nákup PHM). Mali by byť tieto výpisy aj s dokladmi z elektronickej registračnej pokladnice uchovávané 10 rokov, tak ako je to uvedené v § 76  zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Spoločnosť, ktorá sa stará o archív, ale tvrdí, že to nie je potrebné a môžu sa dané bankové výpisy skartovať. Na prípadnú daňovú kontrolu má potom slúžiť dokument zo Štátneho archívu, ktorý skartáciu schváli. Nie je to ale je v rozpore so zákonom o DPH?

Identifikačné číslo na dokladoch

ID1123 | | JUDr. Janka Chorvátová

Živnostník nakupuje tovar, resp. materiál - potraviny vo veľkoobchode, lenže zákaznícka karta, ktorá je potrebná pre nákup v tomto veľkoobchode bola vystavená na jeho otca, čiže na karte bolo uvedené otcovo IČO. Takto nakupoval do mája 2011, od júna 2011 má vystavenú zákaznícku kartu na seba, t. j. je tam uvedené jeho IČO. Sú spomínané doklady - materiál a tovar, zakúpený do mája 2011  v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.?

Predaný byt nadobudnutý cez dedičské konanie - daň a odvody

ID1817 | | Ing. Silvia Jambrichová

Manželka rodinného známeho zdedila byt po svojej matke. Byt bol v dedičskom konaní ohodnotený na 12 000 €. Tento byt bol následne predaný v hodnote 16 000 €. Poručník užíval byt v osobnom vlastníctve viac ako 5 rokov. Dedenie bolo v priamom rade na dcéru poručníka, čiže v tomto prípade bol zachovaný reťazec dedenia v priamom rade, nehnuteľnosť bola v osobnom vlastníctve viac ako 5 rokov. Je príjem z predaja uvedeného bytu oslobodený od dane a odvodov alebo treba zaplatiť daň a odvody? Ak treba zaplatiť daň a odvody, platí sa to z predajnej ceny alebo z rozdielu ceny predajnej a ceny ohodnotenej? Daň a odvody treba dokedy zaplatiť?