Otázky s vecným pojmom: Daňový úrad

počet otázok s vecným pojmom : 17Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

SZČO a postúpenie pohľadávky

ID2539 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

SZČO, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, má nepremlčanú pohľadávku po 1080 dní po splatnosti. Bol súdny spor, ktorý SZČO vyhrala. Rada by túto pohľadávku, ktorá je vo výške 15 000 €, postúpila na právnickú osobu za 1 €. Môže táto SZČO podľa Vás postúpiť za 1 €? Tento príjem prijme do pokladnice a zdaní 1 €. Vyradí pohľadávku z knihy odoslaných FA na základe Zmluvy o postúpení. Prosíme Vás o názor, myslíme si, že táto osoba nemá už žiadne povinnosti voči daňovému úradu, keďže nevymohla pohľadávku v nominálnej hodnote a keďže účtuje v jednoduchom účtovníctve, ktorého princípom je skutočná úhrada a skutočný príjem. Myslíte si, že by bolo lepšie takúto pohľadávku postúpiť napr. na občana?

Registrácia na daňovom úrade

ID1691 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ak začne daňovník vykonávať príležitostnú činnosť popri svojom zamestnaní na základe zmluvy o dielo podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (vypracovanie štúdií na rôzne témy počas roka, na základe aj viacerých zmlúv počas roka) na vlastné náklady a vo vlastnom mene podľa zmluvy:

  • Je povinný sa registrovať na daňovom úrade a požiadať o pridelenie daňového identifikačného čísla - DIČ?
  • V prípade povinnosti registrácie na základe čoho sa bude registrovať? Je potrebné priložiť zmluvy o dielo pri takejto registrácii?
  • Ak áno, kam spadá takýto príjem v prípade, ak daňovník má DIČ a ak nemá DIČ?
  • A ak nie je povinný registrovať sa na daňovom úrade, tak do akého druhu príjmu zahrnie príjmy na základe takýchto zmlúv?
  • Čo všetko patrí do činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním?
  • Je osoba, ktorej je pridelené DIČ, povinná sa automaticky prihlásiť aj do zdravotnej poisťovne ako SZČO?

 

Označenie platby spotrebnej dane

ID944 | | Ing. Martina Marhefková

Ako má byť po 1.1. 2012 označená platba spotrebnej dane z piva, ktorá je platená malým samostatným pivovarom a pri ktorej vzniká daňová povinnosť dňa 31. 1. 2012?

Označenie platby DPH po 1. 1. 2012

ID943 | | Ing. Martina Marhefková

Ako tvar má variabilný symbol od 1. 1. 2012 pre štvrťročnú platbu DPH za prvý kvartál roku 2012?

Povinnosti dedičov voči daňovému úradu

ID759 | | Ing. Alena Benková

Podnikateľ zomrel v priebehu roka 2011. Dedičia nebudú v podnikaní pokračovať. V obchodnom majetku zosnulého podnikateľa zostali zásoby a hmotný majetok (hnuteľné veci). Aké povinnosti majú dedičia voči daňovému úradu? Ak predajú zásoby a hnuteľné veci, musia príjem z ich predaja zdaniť?

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru

ID509 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Aké povinnosti plynú zamestnávateľovi pri ukončení pracovného  pomeru so zamestnancom dohodou. Ide o odhlásenie zo  Sociálnej poisťovne, príslušnej zdravotnej poisťovne, prípadne vzniká aj povinnosť voči daňovému úradu a podobne?

Zmena sídla spoločnosti

ID480 | | Klára Klabníková

Akým spôsobom možno dosiahnuť zmenu miestnej príslušnosti správcu dane, ak ale dôvodom nie je zmena sídla spoločnosti a ani iný dôvod v zmysle § 3 zákona č. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov  a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. V skutočnosti sa môžu vyskytnúť aj rôzne iné dôvody, ktoré zákon neupravuje. Je možné podať žiadosť o zmenu miestnej príslušnosti na Daňové riaditeľstvo v Banskej Bystrici?

Kontrola dodržiavania podmienok používanie ERP správcom dane

ID344 | | Klára Klabníková

Ako bude postupovať správca dane pri kontrole dodržiavania podmienok používania ERP v roku 2011 pri platnosti používania ERP podľa dvoch právnych noriem?

Zmena daňového kódu pre ERP pri zmene miestnej príslušnosti daňovníka

ID343 | | Klára Klabníková

Podnikateľ v roku 2011 už používa ERP podľa podmienok zákona č. 494/2010 Z. z. V máji roku 2011 dôjde k zmene sídla spoločnosti z Košíc do Nitry. Má táto skutočnosť vplyv aj zmenu pridelenia kódu ERP daňovým úradom Košice II? Musí požiadať o zrušenie už prideleného daňového kódu DU Košice II a opäť požiadať o pridelenie nového kódu na DÚ Nitra?

Povinnosti platiteľa DPH

ID313 | | Ing. Zdenka Jablonková

Aké povinnosti vyplývajú  podnikateľovi – platiteľovi DPH voči daňovému úradu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p., v prípade kúpy ojazdeného motorového vozidla v Nemecku?