Otázky s vecným pojmom: Registrácia

počet otázok s vecným pojmom : 27Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Predaj nového aj použitého tovaru

ID3063 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Daná je slovenská s. r. o. (platiteľ), ktorá chce cez webshop predávať použitý aj nový tovar. Takže bude používať súčasne štandardný DPH režim aj DPH režim pre použitý tovar.

1. Spoločnosť plánuje nakupovať použitý tovar od fyzických osôb-nepodnikateľov (nezdaniteľných osôb). Nakúpi napríklad použitú práčku (v hotovosti/prevodom) od fyzickej osoby. Aký doklad potrebuje spoločnosť do účtovníctva (a do záznamov pre DPH) aby vedela následne preukázať oprávnenosť použitia § 66 zákona o DPH pri vystavenej faktúre? Kúpnu zmluvu s fyzickou osobou (+ príjmový doklad od FO v prípade úhrade v hotovosti), prijatú faktúru od FO, či preberací protokol k práčke?

2. Spoločnosť bude predávať tovar aj do zahraničia. Ak pri novom tovare dosiahne zákonný obrat, registruje sa pre zásielkový predaj v danej krajine. Ako to ovplyvní predaj použitého tovaru do tejto krajiny? Môže spoločnosť naďalej fakturovať so slovenskou DPH podľa § 66 zákona o DPH? Alebo sa musí riadiť miestnymi zákonmi?

Zdaňovanie predaja nehnuteľnosti vlastníkom česká spoločnosť na území SR

ID2875 | | Ing. Marián Drozd

Prosíme Vás o Váš názor: Česká spoločnosť (nemá zriadenú SP/nerezident) kúpila v roku 2015 dom, v ktorom boli nebytové priestory. V roku 2016 tieto začala na Slovensku predávať. Je zaregistrovaný ako platiteľ DPH podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. Otázkou je, či výnosy z predaja nehnuteľnosti bude zdaňovať podaním DP na Slovensku? Podľa modelovej zmluvy OCED čl. 13 ide o zisky z predaja majetku a potom príjmy môžu byť plne zdanené v štáte, kde sa tento majetok nachádza, kde je nehnuteľnosť umiestnená. V štáte rezidencie podľa Zmluvy si zaplatenú daň započíta. Podľa nášho domáceho zákona je to daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou a potom musíme brať do úvahy § 16 ods. 1 f. Otázkou je, či kúpou nehnuteľnosti v SR sa automaticky nemala registrovať stálu prevádzkáreň podľa § 16 ods. 2, už hneď pri kúpe, pretože vedela, že nehnuteľnosť bude predávať? Podľa § 16 ods. 2 je to po 6 mesiacoch ....sa má registrovať SP. Podľa nášho názoru sa mala registrovať ako SP hneď pri kúpe nehnuteľnosti a vznikom SP by podávala DP k dani z príjmov z výnosov a nákladov pripadajúcich na činnosti v stálej prevádzkarni. Ak tak neurobili potom je asi potrebné to urobiť až v roku 2017? Bude podávať D z výnosov z predaja nebytových jednotiek? Prosíme Vás o Váš názor a vopred ďakujeme za odpoveď.

Kúpa auta osobou registrovanou na DPH § 5

ID2870 | | Ing. Peter Furmaník

Zahraničná s. r. o., registrovaná v SR pre DPH podľa § 5, chce kúpiť v SR automobil a registrovať ho na Slovensku. Ako je to s DPH? Budú mať nárok na jej odpočet? Ak áno, za akých podmienok? Aké ďalšie povinnosti im vznikajú v SR?

Víno – veľkoobchod a výroba

ID2406 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť zvažuje do budúcnosti viac aktivít:

1. Prevádzkovanie živnosti veľkoobchod s vínom v rámci SR a EÚ, t. j. nákup a predaj najmä cez internet (vrátane skladovania vína).

2. Kúpa hrozna, výroba vína max. s obsahom alkoholu najviac 15 % objemu (alkohol vznikne výlučne kvasením) a predaj vyrobeného vína.

Aké povinnosti z pohľadu daňových a colných predpisov vzniknú spoločnosti z titulu začatia a prevádzkovania uvedených aktivít? (registrácia, evidencie, internetový predaj, a pod.)

Povinnosť registrácie IS

ID2110 | | Mgr. Tomáš Mičo

Ako živnostník mám menší internetový obchod – eshop, pričom licenciu k webovému rozhraniu mám od českej spoločnosti. Nezamestnávam žiadnych zamestnancov. Podľa VOP pre použitie služby uvedenej spoločnosti „Poskytovatel prohlašuje, že postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. chrání osobní data objednatele před zneužitím a nikdy je neposkytuje 3. straně. Osobní data mohou být využita pouze poskytovatelem a to pro účely řádného fungování služby, přímé komunikace s objednatelem a pro statistického potřeby poskytovatele.“

Mám v tomto prípade povinnosť registrácie informačného systému osobných údajov alebo iné povinnosti v zmysle zákona o ochrane osobných údajov?

Rodičovské združenie pri ZŠ ako občianske združenie a registrácia na daňovom úrade

ID1703 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Rodičovské združenie pri základnej škole - neziskové občianske združenie, ktoré má príjem len z členských príspevkov, nemá žiadny majetok a príjem využíva na nákup školských pomôcok.  Má povinnosť registrácie na daňovom úrade a má povinnosť viesť účtovníctvo?

Registrácia na daňovom úrade

ID1691 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ak začne daňovník vykonávať príležitostnú činnosť popri svojom zamestnaní na základe zmluvy o dielo podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (vypracovanie štúdií na rôzne témy počas roka, na základe aj viacerých zmlúv počas roka) na vlastné náklady a vo vlastnom mene podľa zmluvy:

 • Je povinný sa registrovať na daňovom úrade a požiadať o pridelenie daňového identifikačného čísla - DIČ?
 • V prípade povinnosti registrácie na základe čoho sa bude registrovať? Je potrebné priložiť zmluvy o dielo pri takejto registrácii?
 • Ak áno, kam spadá takýto príjem v prípade, ak daňovník má DIČ a ak nemá DIČ?
 • A ak nie je povinný registrovať sa na daňovom úrade, tak do akého druhu príjmu zahrnie príjmy na základe takýchto zmlúv?
 • Čo všetko patrí do činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním?
 • Je osoba, ktorej je pridelené DIČ, povinná sa automaticky prihlásiť aj do zdravotnej poisťovne ako SZČO?

 

Predaj pozemku a DPH

ID1689 | | Anna Danková

Fyzická osoba - nepodnikateľ bol  vlastníkom  pozemku  o výmere 680m2, pozemok vlastnil 3 roky, dátum nadobudnutia pozemku bol 20. 12. 2010, pozemok nadobudol za cenu 18 000 eur. Dňa 20. 3. 2013 sa pozemok predal za cenu 20 000 eur. Je FO povinná sa prihlásiť ako platiteľ DPH pri predaji pozemku?

Daňové a odvodové povinnosti športovca

ID1617 | | Ing. Alena Benková

Študent vysokej školy - denné štúdium - má podpísanú zmluvu s reprezentačným športovým tímom (skupinový šport). Z titulu tejto zmluvy mal v roku 2012 príjem vo výške 5 200 eur. Ako a kde správne zaradiť tento príjem do daňového priznania k dani z príjmov? Je povinný sa registrovať na daňovom úrade? Bude platiť z tohto príjmu zdravotné a sociálne poistenie?

Odvody a príkazná zmluva

ID1600 | | Ing. Marián Drozd

V roku 2012 som mala príjem z dohôd (mzda mi bola vyplácaná po zdanení a odvedení odvodov) a príkaznej zmluvy. Príkaznú zmluvu som uzatvorila s istou prekladateľskou agentúrou v januári 2012. Už predtým som sa venovala prekladaniu na dohodu. Agentúre nevyhovovala spolupráca na dohodu a keďže som nebola (ani v súčasnosti nie som) živnostníčka ani SZČO, navrhli mi spoluprácu na základe príkaznej zmluvy. Príkazné zmluvy sme uzatvárali priebežne, podľa potreby – teda ak prišla objednávka, poslali mi príkaznú zmluvu, na základe ktorej som vyhotovila preklad. Za rok 2012 mi bolo vyplatených 8 príkazných zmlúv v celkovej sume 2 120 eur.

Podarilo sa mi však zistiť nasledovné:

 • som povinná podať si v tomto roku (2013) daňové priznanie k dani z príjmov. Daňový úrad vyhodnotí, či príjem na príkaznú zmluvu bol pravidelný alebo nie.
 • V prípade, že to vyhodnotí ako nepravidelnú činnosť, nevzniká mi povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. V prípade, že to vyhodnotí ako pravidelnú činnosť, vzniká mi povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Sú tieto informácie správne?

Problém nastal v Sociálnej poisťovni. Pracovníčky v poisťovni mi povedali 3 rôzne teórie:

 

 • Po podpísaní príkaznej zmluvy som vraj bola povinná prihlásiť sa na daňovom úrade a vybaviť si DIČ, následne odvádzať do Sociálnej poisťovne každý mesiac poistne, ako keby som bola živnostníčka. V zmluve sa však nič takéto nespomína, a ani som sa s takouto informáciou doteraz nestretla.
 • Agentúra, s ktorou som podpísala príkaznú zmluvu vraj mala povinnosť prihlásiť ma do Sociálnej  poisťovne a zo mzdy, ktorú mi vyplácala, mala odvádzať daná  všetky odvody, ako keby som bola ich zamestnanec.
 • Nemala som povinnosť zriadiť si DIČ a mam čakať, ako moju činnosť vyhodnotí agentúra a v júni alebo júli sa dozviem, či mi vzniká povinnosť platiť odvody. Viete mi v tomto smere pomôcť a povedať jasne stanovisko?

Tiež by som sa ešte chcela opýtať:

 • Mala som po podpísaní príkaznej zmluvy povinnosť prihlásiť sa na daňovom úrade? Nemôžem si daňové priznanie podať ako fyzická osoba?
 • Keďže som vo svojom príjme v roku 2012 (na dohodu a príkaznú zmluvu som v hrubom zarobila 2 680 eur) nepresiahla nezdaniteľnú čiastku, budem povinná odviesť daň z tohto príjmu? Pripadne, je dokonca možné, že mám nárok na vrátenie dane, ktorá mi bola strhnutá z dohôd?
 • Ak mám správne informácie ohľadom posudzovania mojej činnosti ako pravidelnej alebo nepravidelnej, na základe čoho ju daňový úrad posudzuje?

Do mája 2012 som bola študentkou, od mája do septembra na úrade prace a od septembra na materskej.