Otázky s vecným pojmom: Účtovná jednotka

počet otázok s vecným pojmom : 8Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky

ID2379 | | Ing. Anton Kolembus

Účtovná jednotka vznikla v priebehu roku 2012, pričom spĺňala podmienky určené pre mikro účtovnú jednotku v roku 2012 a 2013. Môže v roku 2014 postupovať ako mikro účtovná jednotka a k 31. 12. 2014 zostaviť účtovnú závierku pre mikro účtovnú jednotku?

Súkromné platby konateľa s. r. o. z firemného účtu

ID2133 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločník a konateľ s. r. o. vykonáva z firemného účtu platby, ktoré sa týkajú jeho osobných potrieb. Ako túto skutočnosť zaúčtovať v podvojnom účtovníctve na základe výpisu z banky? Je možné použiť účet 355? A ako to mám vysporiadať na konci roka? Je možné previesť zostatok aj do nasledujúceho roka? Je tento účet saldokontný?

Podvojné účtovnictvo

ID1941 | | Ing. Beata Moravcová

Môže nastupujúca externá účtovná jednotka pre s. r. o. v priebehu roka zmeniť vedenie účtovníctva, a to tak, že napr. účet 311 s veľmi rozsiahlou analytikou po odberateľoch zjednoduší na 1-2 analytiky?

S. r. o. je platiteľ DPH, vedie sklad spôsobom A. Akým spôsobom má účtovníčka účtovať úverový výpis? Dodávateľ napr. vyfakturuje 3 ks tovaru, dodá 5 ks a 2 ks napíše v cene 0 €, akým spôsobom sa takýto tovar prijíma na sklad?

Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov novovzniknutej spoločnosti

ID1603 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť vznikla 11. 8. 2012, prvýkrát podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2012. Aké dátumy má uviesť na daňovom priznaní  za rok 2012?  Bude zdaňovacie obdobie 11. 8. 2012-31. 12. 2012? Aké dátumy má uviesť v Súvahe a Výkaze ziskov a strát za obdobie august ayž december 2012?  Aké údaje uvádza účtovná jednotka v bezprostredne predchádzajúcom období – v Súvaha a vo Výkaze ziskov a strát?

Identifikačné číslo na dokladoch

ID1123 | | JUDr. Janka Chorvátová

Živnostník nakupuje tovar, resp. materiál - potraviny vo veľkoobchode, lenže zákaznícka karta, ktorá je potrebná pre nákup v tomto veľkoobchode bola vystavená na jeho otca, čiže na karte bolo uvedené otcovo IČO. Takto nakupoval do mája 2011, od júna 2011 má vystavenú zákaznícku kartu na seba, t. j. je tam uvedené jeho IČO. Sú spomínané doklady - materiál a tovar, zakúpený do mája 2011  v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.?

Uzávierky z elektronickej registračnej pokladnice

ID1101 | | Ing. Iveta Kolenová

Je zo zákona povinnosť účtovať denné uzávierky z registračnej pokladnice, alebo sa subjekt môže rozhodnúť zaúčtovať tržbu za celý mesiac jediným zápisom?

Účtový rozvrh

ID472 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Môže si účtovná jednotka, účtujúca v sústave podvojného účtovníctva pridávať účty hocikedy podľa vlastného uváženia? Dovoľuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.  kedykoľvek meniť - pridávať účty?

Prepočet kurzu

ID46 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Dňa 30.12. firma uhradila zahraničnú faktúru v USD. Treba použiť kurz z 30. 12. alebo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. kurz z predchádzajúceho dňa, t.j. 29.12.?