Otázky v kategórii: Správa daní a poplatkov

počet otázok v kategórii: 148Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nepodanie čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti

ID2386 | | Klára Klabníková

Keď daňovník nepodal čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti (zaniká celá daňová povinnosť) - nový vlastník (daňovník) podal priznanie k dani z nehnuteľností ..., má ho na podanie čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti správca dane vyzvať? Za nepodanie čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti dopúšťa sa daňovník správneho deliktu [§ 154 zákona č. 563/2009 Z. z. zákona o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p.]? Má správca dane v takomto prípade uložiť pokutu [§ 155 ods. 1 písm. a) prvého bodu prípadne podľa § 1 písm. a) tretieho bodu] v zmysle uvedeného zákona?

Vyplácanie preddavkov zamestnancom

ID2382 | | Ing. Anton Kolembus

Vyplácame zamestnancom našej obchodnej spoločnosti trvalé zálohy napr. 1. 2. 2015 2 000,00 €, dostane jeden zamestnanec, ďalší napr. 5. 2. 2015 dostane 1 000,00 €. Ten istý zamestnanec, ktorý dostal zálohu dňa 1. 2. 2015 dostal ešte zálohu vo výške 4 000,00 € v priebehu mesiaca 2/2015. Čiže spolu dostal 6 000,00 € . Uvedené zálohy sú povinní v zmysle našej vnútornej smernice vyúčtovať do konca roka 2015. Budú z nej nakupovať bežný spotrebný materiál, prípadne, ak nič nekúpia, uvedené zálohy budú vrátené do pokladnice.

V zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti sú uvedené situácie v rámci zákona, čiže jeden z uvedených zamestnancov obdrží zálohu viac ako 5 000,00 € v mesiaci 2/2015?

Oznamovacia povinnosť - úroky účtované do daňových nákladov

ID2238 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Rakúsky občan založil jednoosobovú spoločnosť v SR. Požičal finančné prostriedky zmluvne má dohodnuté úroky, ktoré účtujeme do daňových nákladov. Má spoločnosť alebo konateľ spoločnosti povinnosť oznámiť na DÚ v sídle firmy účtované úroky do nákladov? Kto zodpovedá za oznamovaciu povinnosť spoločnosti konateľ, alebo účtovník? Zdanenie úrokov FO rezidenta je v Rakúsku, má spoločnosť na Slovensku oznamovaciu povinnosť voči Rakúsku?

Prenájom prístrojov

ID2229 | | Klára Klabníková

Firma chce prenajímať prístroje zaradené štatistickým úradom do Klasifikácie produkcie: 26.51.53 - Nástroje a zariadenia na fyzikálne alebo chemické rozbory i.n. v požičovni. Tieto prístroje sú určené hlavne na použitie v priemysle, ale môže si ich požičať aj súkromná osoba i keď to nie je prístroj na použitie v domácnosti. Nevieme, či má byť uvedená činnosť požičovne zaradená medzi KP č. 77.29.19 -Služby spojené s prenájmom a lízingom ostatného tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť i.n. alebo do KP č. 79.39.19. - Služby spojené s prenájmom a lízingom ostatných strojov, zariadení a hmotného majetku bez obsluhy i.n. Pri KP 77.29. je povinnosť mať registračnú pokladnicu a pri KP 77.39. táto povinnosť nie je a teda potrebujeme vedieť, že či je potrebné mať ERP alebo nie.

Použitie daňových preplatkov

ID2202 | | Klára Klabníková

Ak má s. r. o. na Daňovom úrade nejaké preplatky, môže ich použiť na zaplatenie dane pre inú s. r. o.?

Registrační pokladnica

ID2189 | | Klára Klabníková

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda jako česká firma - která je neplátce DPH, jede na dva dny na slovenský market, má povinnosti mít registrační pokladnu? Jestli ano, kde si mohu na dva dny registrační pokladnu propůjčit? je to vůbec možné?

Registračná pokladnica

ID2159 | | Klára Klabníková

Otvoril som si živnosť na stolársku dielňu. Nie som platiteľom DPH. Chcem sa opýtať či musím mať registračnú pokladnicu, pokiaľ mi zákazníci platia preddavky aj doplatky priamo na účet? Ak nie, čo v prípade, že si niekto príde len niečo spraviť a bude to chcieť zaplatiť priamo na mieste, nakoľko to bude nízka suma?

Daňovníkom nájomca

ID2114 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako má postupovať správca dane, keď roľnícke družstvo podá daňové priznanie na daň z pozemkov, ktoré užíva, ale nie je uzatvorená nájomná zmluva s vlastníkom pozemkov a nájomný vzťah nie je zapísaný v katastri nehnuteľností. Má vyzvať vlastníka pozemkov na podanie daňového priznania a roľnícke družstvo na odstránenie nedostatkov v daňovom priznaní (§ 17 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.)?

Príjem hotovosti za prenájom majetku v s.r.o.

ID2044 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť má zaradený osobný automobil v majetku spoločnosti, a tento prenajíma FO na základe zmluvy o prenájme. Musí túto tržbu z prenájmu majetku spoločnosť evidovať cez ERP? Alebo môže použiť na príjem hotovosti príjmový doklad?

Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu

ID1938 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Študent strednej školy cez prázdniny poberal príjmy na základe Zmluvy o vytvorení a použití umeleckého výkonu za odohraté divadelné predstavenie. V zmluve je uvedené, že: "umelec súhlasí, že preberá nezdanenú odmenu a daň si odvedie sám." Aké daňové povinnosti vznikli študentovi na základe takéhoto príjmu? Vznikli mu aj registračné povinnosti, resp. povinnosti voči sociálnej či zdravotnej poisťovni? Ak áno, v akej lehote?