Otázky v kategórii: Správa daní a poplatkov

počet otázok v kategórii: 151Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Povinnosť používania ERP

ID2512 | | Klára Klabníková

Podnikateľský subjekt zo zahraničia (napr. z Poľska), platiteľ DPH, príde na územie SR, kde poskytne službu – opravu motorového vozidla pre slovenského platiteľa DPH. Za opravu vystaví faktúru daňový doklad bez DPH – prenos daňovej povinnosti na SK podnikateľa (zahraničný podnikateľ je registrovaný ako platiteľ DPH vo svojej domovskej krajine, slovenský podnikateľ vykoná samozdanenie DPH). Faktúra za opravu motorového vozidla je uhradená v hotovosti, priamo na mieste poskytnutia služby, t. j. na území SR.

Otázka 1:

Je povinný tento zahraničný podnikateľ na území SR používať slovenskú ERP a pri úhrade faktúry vystaviť doklad z ERP s textom – „úhrada odberateľskej faktúry“ v hotovosti z ERP? Alebo stačí, keď poľský podnikateľ vystaví príjmový pokladničný doklad?

Otázka 2:

Čo v prípade, ak tento zahraničný podnikateľ privezie na územie SR náhradný diel a tento fakturuje tiež bez DPH – prenos daňovej povinnosti na SK podnikateľa, pričom je rovnako zaplatený v hotovosti na území SR? Je povinný mať slovenskú ERP?

Platenie dane z nehnuteľností

ID2385 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Keď správca dane v rozhodnutí určí platenie dane v dvoch splátkach v lehotách napr. do 31. 5. 2015 a 30. 9. 2015, bude to v zmysle § 99g ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. v súlade so zákonom? Sú obce, ktoré určia v rozhodnutí platenie dane z nehnuteľností v dvoch splátkach a prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka v lehote jej splatnosti napr. 30. 9. 2015 - pre splatnosť a platenie dane v splátkach využili § 99g ods. 1 aj ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v z. n. p.

Evidencia registračnou pokladnicou

ID2387 | | Klára Klabníková

Na výstavisku chceme predstaviť verejnosti nový produkt. Tento produkt budeme záujemcom požičiavať na vyskúšanie na cca 15 minút. Za toto zapožičanie budeme vyberať určitý poplatok (zábezpeku), ktorý bude vrátený v celej sume pri vrátení uvedeného produktu. Ak však prekročí čas zapožičania nad 15 minút, musí klient zaplatiť poplatok (pokutu). Je potrebné na uvedenú zábezpeku a poplatok používať registračnú pokladnicu? Sme platitelia DPH. Je potrebné v uvedených prípadoch riešiť DPH?

Nepodanie čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti

ID2386 | | Klára Klabníková

Keď daňovník nepodal čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti (zaniká celá daňová povinnosť) - nový vlastník (daňovník) podal priznanie k dani z nehnuteľností ..., má ho na podanie čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti správca dane vyzvať? Za nepodanie čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti dopúšťa sa daňovník správneho deliktu [§ 154 zákona č. 563/2009 Z. z. zákona o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p.]? Má správca dane v takomto prípade uložiť pokutu [§ 155 ods. 1 písm. a) prvého bodu prípadne podľa § 1 písm. a) tretieho bodu] v zmysle uvedeného zákona?

Vyplácanie preddavkov zamestnancom

ID2382 | | Ing. Anton Kolembus

Vyplácame zamestnancom našej obchodnej spoločnosti trvalé zálohy napr. 1. 2. 2015 2 000,00 €, dostane jeden zamestnanec, ďalší napr. 5. 2. 2015 dostane 1 000,00 €. Ten istý zamestnanec, ktorý dostal zálohu dňa 1. 2. 2015 dostal ešte zálohu vo výške 4 000,00 € v priebehu mesiaca 2/2015. Čiže spolu dostal 6 000,00 € . Uvedené zálohy sú povinní v zmysle našej vnútornej smernice vyúčtovať do konca roka 2015. Budú z nej nakupovať bežný spotrebný materiál, prípadne, ak nič nekúpia, uvedené zálohy budú vrátené do pokladnice.

V zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti sú uvedené situácie v rámci zákona, čiže jeden z uvedených zamestnancov obdrží zálohu viac ako 5 000,00 € v mesiaci 2/2015?

Oznamovacia povinnosť - úroky účtované do daňových nákladov

ID2238 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Rakúsky občan založil jednoosobovú spoločnosť v SR. Požičal finančné prostriedky zmluvne má dohodnuté úroky, ktoré účtujeme do daňových nákladov. Má spoločnosť alebo konateľ spoločnosti povinnosť oznámiť na DÚ v sídle firmy účtované úroky do nákladov? Kto zodpovedá za oznamovaciu povinnosť spoločnosti konateľ, alebo účtovník? Zdanenie úrokov FO rezidenta je v Rakúsku, má spoločnosť na Slovensku oznamovaciu povinnosť voči Rakúsku?

Prenájom prístrojov

ID2229 | | Klára Klabníková

Firma chce prenajímať prístroje zaradené štatistickým úradom do Klasifikácie produkcie: 26.51.53 - Nástroje a zariadenia na fyzikálne alebo chemické rozbory i.n. v požičovni. Tieto prístroje sú určené hlavne na použitie v priemysle, ale môže si ich požičať aj súkromná osoba i keď to nie je prístroj na použitie v domácnosti. Nevieme, či má byť uvedená činnosť požičovne zaradená medzi KP č. 77.29.19 -Služby spojené s prenájmom a lízingom ostatného tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť i.n. alebo do KP č. 79.39.19. - Služby spojené s prenájmom a lízingom ostatných strojov, zariadení a hmotného majetku bez obsluhy i.n. Pri KP 77.29. je povinnosť mať registračnú pokladnicu a pri KP 77.39. táto povinnosť nie je a teda potrebujeme vedieť, že či je potrebné mať ERP alebo nie.

Použitie daňových preplatkov

ID2202 | | Klára Klabníková

Ak má s. r. o. na Daňovom úrade nejaké preplatky, môže ich použiť na zaplatenie dane pre inú s. r. o.?

Registrační pokladnica

ID2189 | | Klára Klabníková

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda jako česká firma - která je neplátce DPH, jede na dva dny na slovenský market, má povinnosti mít registrační pokladnu? Jestli ano, kde si mohu na dva dny registrační pokladnu propůjčit? je to vůbec možné?

Registračná pokladnica

ID2159 | | Klára Klabníková

Otvoril som si živnosť na stolársku dielňu. Nie som platiteľom DPH. Chcem sa opýtať či musím mať registračnú pokladnicu, pokiaľ mi zákazníci platia preddavky aj doplatky priamo na účet? Ak nie, čo v prípade, že si niekto príde len niečo spraviť a bude to chcieť zaplatiť priamo na mieste, nakoľko to bude nízka suma?