Otázky v kategórii: Správa daní a poplatkov

počet otázok v kategórii: 148Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Bola uložená pokuta nezákonná?

ID171 | | Ing. Katarína Skalová

Obec obdržala dňa 4. 2. 2008 od daňovníka (právnická osoba) daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2008. Daňové priznanie bolo podané po lehote ustanovenej zákonom o miestnych daniach, preto sme uložili daňovníkovi pokutu 2 000 Sk. Daňovník podal odvolanie v ktorom uvádza, že uložená pokuta je nezákonná, pretože daňové priznanie podal v zákonom stanovenej lehote. Dôkazom jeho tvrdenia je podací lístok na pošte s dátumom 31. 1. 2008. Ako máme v danom prípade ďalej postupovať?

Čo znamená schválený hospodársky subjekt

ID1137 | | Bc Igor Lebiedzik

V odborných článkoch súvisiacich s dovozmi tovaru z nečlenských štátoch EÚ sa často objavuje pojem „schválený hospodársky subjekt“. Aký je to subjekt ?

Daň z motorových vozidiel a paušálne výdavky

ID3878 | | Ing. Jana Fülöpová

SZČO si chce uplatniť paušálne výdavky - je v tomto prípade povinná platiť daň z motorových vozidiel? Podniká v cestnej doprave a používa vlastné MV nezaradené v obchodnom majetku, ale keď si chce uplatniť výdavky %, musí uhradiť DMV? oznámenie o zániku DP do konca januára nepodala, pretože vtedy ešte nevedela, aký druh výdavkov bude uplatňovať /preukázateľné, paušálne.

Daň za nevýherné hracie prístroje

ID244 | | Ing. Elena Račková

V miestnom pohostinstve je umiestnený hrací prístroj – šípky. Prevádzkovateľ zariadenia nezaplatil na rok 2008 daň za nevýherné hracie prístroje a tvrdí, že toto zariadenie nepodlieha dani za nevýherné hracie prístroje, pretože za jednotlivé hry sa neplatí. Poplatok vyberá iba za požičanie šípok ako príslušenstva k nevýhernému hraciemu zariadeniu. Je možné vylúčiť toto nevýherné hracie zariadenie z predmetu dane?

Daňové tajomstvo

ID2732 | | Klára Klabníková

Miestna časť uvažuje o zverejnení zoznamu psov, konkrétne údajov: číslo známky psa, adresa chovného priestoru, rasa a farba psa.

Nakoľko ide o údaje, ktoré sú získané z daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, za psa, ktoré daňovník vpisuje do prílohy Daň za psa – chceli by sme sa opýtať, či zverejnením tohto zoznamu nepríde k porušeniu § 11 o daňovom tajomstve zákona o správe dani (daňového poriadku) č. 563/2009 Z. z.?

Daňovníkom nájomca

ID2114 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako má postupovať správca dane, keď roľnícke družstvo podá daňové priznanie na daň z pozemkov, ktoré užíva, ale nie je uzatvorená nájomná zmluva s vlastníkom pozemkov a nájomný vzťah nie je zapísaný v katastri nehnuteľností. Má vyzvať vlastníka pozemkov na podanie daňového priznania a roľnícke družstvo na odstránenie nedostatkov v daňovom priznaní (§ 17 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.)?

Daňový bonus SZČO

ID4365 | | Ing. Zita Kajanovičová

Zárobok: 26 146 €, náklady vrátene odvodov: 21 634 €. Deti sú dve 14-ročné a jedno na VŠ 20-ročné. K tomuto je možné ohľadne daňového bonusu zarátať aj príjem manželky, aby bol nárok na daňový bonus vyšší, ak pracovala 1. až 8. mesiac a od 23. 8. 2022 je na úrade práce, kde poberá podporu. Ráta sa ako príjem aj podpora? Ak áno, kde sa to zapisuje v DP typ B? prikladám aj manželkine DP typ A? A, ak má dieťa 6 rokov, má nárok na stravné aj bonus?

Daňový dopad záporného goodwillu

ID999 | | Ing. Jozef Pohlod

Je správne zaúčtovať záporný goodwill vzniknutý pri kúpe časti podniku jednorazovo do výnosov, a potom daňovo odpisovať sedem rokov, alebo je vhodnejšie účtovať na majetkových účtoch – 015 so znamienkom mínus?

Dobrovoľná registrácia na portáli FS

ID3766 | | Klára Klabníková

Združenie, ktoré nie je platiteľom DPH sa dobrovoľne registrovalo na portáli FS na podávanie dokumentov elektronicky. Ide o združenie, ktoré neprijíma 2 % z daní. Môže posielať na DÚ dokumenty a daňové priznania aj poštou, prípadne osobnou návštevou DÚ? Ak nie, tak poprosím vysvetliť prečo, prípadne odkaz na § zákona, podľa ktorého musí už posielať len elektronicky.

Dodatočné daňové priznanie

ID954 | | Ing. Juraj Neufeld

Spoločnosť  našla doklady z roku 2010, ktoré neboli zaúčtované a týkajú sa nákladových položiek. Za rok 2010 spoločnosť platila daň z príjmov právnických osôb, a aj po zaúčtovaní týchto nákladov by vyšla spoločnosti daňová povinnosť za sledované obdobie. V prípade, že spoločnosť nepodá  dodatočné daňové priznanie, a tie náklady sa zohľadnia v roku 2011, bude firma v strate. Možno podať dodatočné daňové priznanie za rok 2010 aj teraz, keď je úž účtovná závierka uložená v zbierke listín, a aké povinnosti z toho vyplývajú?