Otázky s vecným pojmom: Platobný výmer

počet otázok s vecným pojmom : 13Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Priznanie platového postupu po atestačnej skúške

ID2198 | | Ing. Jarmila Belešová

Pôsobím ako učiteľka v materskej škole. Dňa 9. 5. som úspešne vykonala 1. atestačnú skúšku. Zaujíma ma, od ktorého dňa mám nárok na priznanie 9. platovej triedy a podľa ktorého zákona.

Zaúčtovanie dodatočného platobného výmeru

ID1783 | | Ing. Marián Drozd

Daňový úrad vydal dodatočný platobný výmer - rozdiel dane z pridanej hodnoty - čím zvýšil daňovú povinnosť. Spoločnosť v daňovom priznaní k DPH mala uvedené dodanie tovaru do iného členského štátu podľa § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) ako dodanie oslobodené od dane. Daňový úrad zistil, že odberateľ (spoločnosť v inom členskom štáte) v čase dodania tovaru nemal platné IČ DPH. Dodanie tovaru teda neuznal ako oslobodené od DPH, ale zo sumy dodania tovaru vypočítal spätne DPH. A posúdil to ako dodanie tovaru v tuzemsku, napr. dodanie bolo v sume 10 000 eur, zaúčtované ako tržba na účte 604. Daňový úrad z tejto sumy vypočítal DPH vo výške 1 666,67 eura. Túto sumu bolo potrebné doplatiť daňovému úradu. O túto sumu sa ponížili tržbu. Možno tento dodatočný platobný výmer zaúčtovať ako zníženie tržby na účte 604, čiže 1 666,67 eura  ako zápis na účtoch 604/343?

Procesný postup správcu dane

ID1154 | | Ing. Katarína Skalová

Správca dane vyrubil platobným výmerom daňovníkovi v roku 2011 miestny poplatok. Daňovník podal  odvolanie, ktoré bolo správcom dane postúpené  odvolaciemu orgánu na rozhodnutie. Odvolací orgán v roku 2012 svojím  rozhodnutím zrušil platobný výmer správcu dane a vec vrátil na ďalšie konanie a rozhodnutie. Aký bude procesný postup správcu dane v roku 2012?

Odvolanie sa proti platobnému výmeru

ID720 | | Ing. Eva Dudášová

Obec vyrubila poplatníkovi na rok 2011 platobným výmerom miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z titulu užívania rekreačnej chaty, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce. Proti platobnému výmeru sa poplatník odvolal, pričom v odvolaní uvádza, že chata nemá vybudované inžinierske siete a užíva ju len na víkendové pobyty v letnom období, t. j. cca 20 dní v roku a žiada o zohľadnenie predmetnej skutočnosti a prepočet výšky poplatku z 365 dní na 20 dní. Je obec povinná zohľadniť poplatníkom uvádzanú skutočnosť? Pre doplnenie, v obci nie je zavedený množstvový zber.

Chýbajúce náležitosti podania

ID719 | | Ing. Eva Dudášová

Obec vyrubila na rok 2011 platobným výmerom miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poplatníkovi - fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt. Proti platobnému výmeru podala odvolanie matka poplatníka. Súčasťou odvolania bola aj plná moc na zastupovanie, avšak bez úradne overeného podpisu splnomocniteľa. Ako má v tomto prípade obec postupovať, má vyzvať poplatníka na odstránenie nedostatku podania, alebo odvolacie konanie zastaviť z titulu, že ho podala osoba na to nepríslušná?

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

ID411 | | Ing. Katarína Skalová

Daňovník podal daňové priznanie na dani z nehnuteľností na rok 2005. Na základe podaného daňového priznania správca dane vyrubil daň z nehnuteľností na rok 2005, 2006, 2007, 2008.

V roku 2009 správca dane zistil, že v dôsledku prechodu na iný počítačový program bola u daňovníka v platobnom výmere k dani z nehnuteľností na rok 2008 vyrubená len daň za byt, a nebola vyrubená daň za garáž. Akým spôsobom napraviť uvedené pochybenie, keď platobný výmer nadobudol právoplatnosť?

Vyrubenie sankčného úroku

ID247 | | Ing. Katarína Skalová

V roku 2009 správca dane vyrubil platobným výmerom právnickej osobe daň z nehnuteľností v celkovej sume 1 500 eur. Celá výška dane bola splatná dňa 30. 9. 2009. Daňový subjekt daň neuhradil v lehote splatnosti, ale až dňa 10. 3. 2010. Ako postupovať pri výpočte sankčného úroku?

Postup správcu dane po zrušení platobného výmeru v odvolacom konaní

ID206 | | Ing. Katarína Skalová

V roku 2009 správca dane vyrubil daňovým subjektom – právnickým osobám platobnými výmermi miestny poplatok na rok 2009. Niektoré daňové subjekty podali proti platobným výmerom odvolanie, ktoré správca dane spolu s predkladacou správou odstúpil odvolaciemu orgánu. Napriek tomu, že správca dane pokladal platobné výmery za správne, boli odvolacím orgánom zrušené a vec bola vrátená na ďalšie konanie a rozhodnutie. Odvolací orgán v rozhodnutí uviedol, že platobné výmery sú nepreskúmateľné, obsahujú nedostatočné odôvodnenie a v niektorých prípadoch boli nesprávne doručené. Aký má byť ďalší postup správcu dane?

Nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve po rozvode manželov

ID195 | | Irena Bubeníková

Manželia sa v júni 2008 rozviedli. Majetkovo právne vysporiadanie u manželov sa neuskutočnilo, pričom za nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov daňové priznanie predložil manžel. Platobný výmer na daň z nehnuteľností, ktorým správca dane na rok 2008 vyrubil daň, prevzal manžel v apríli 2008. V júli 2008 správca dane od tohto daňovníka obdŕžal podanie, v ktorom prehlasuje, že daň z nehnuteľnosti bude platiť len v polovičnej výške, pretože sa s manželkou rozviedol. Žiada, aby druhú polovicu dane správca dane vyrubil jeho bývalej manželke. Správca dane daňovníkovi oznámil, že na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. Ďalej uviedol, že správca dane pri bezpodielovom spoluvlastníctve vyrubuje daň tomu z manželov, ktorý podal priznanie. Bolo konanie správcu dane v súlade so zákonom?

Dodatočné daňové priznanie

ID180 | | Irena Bubeníková

Daňovník bol k 1. januáru 2008 vlastníkom pozemku evidovaného na správe katastra ako vinica, parcelné č. 8880/1 vo výmere 1 152 m2. Za tento pozemok správca dane vyrubil daň, ktorú daňovník aj zaplatil. V priebehu roka 2008 bolo správcovi dane doručené stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť v decembri 2007. Stavebným povolením bola povolená stavba na pozemku vedenom na liste vlastníctva ako vinica vo výmere 1 152 m2. Obvodný pozemkový úrad vydal rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy o výmere 52 m2, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28. decembra 2007. Na základe uvedeného správca dane predvolal daňovníka na podanie dodatočného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie daňovník podal v novembri 2008, kde uviedol stavebný pozemok vo výmere 1 152 m2. Správca dane mu dodatočným platobným výmerom vyrubil na rok 2008 rozdiel dane, ktorý však daňovník odmieta zaplatiť a žiada, aby mu bola daň za stavebný pozemok vyrubená len za tú časť parcely, ktorá bola vyňatá z pôdneho fondu (t. j. 52 m2, pretože parcela má pridelené samostatné číslo) a zostávajúcu časť pozemku na parcele č. 8880/1 žiada zdaňovať ako vinicu aj naďalej. Postupoval správca dane na rok 2008 správne?