Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Sankcie pre obec

ID1876 | | Klára Klabníková

Môže byť obec sankcionovaná (napr. pri kontrole NKÚ) za nevyznačenie právoplatnosti na rozhodnutiach o vyrubení miestnych daní a poplatkov? Ide o zákonnú povinnosť? Je nutné aj vyznačenie vykonanej finančnej kontroly na týchto rozhodnutiach?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2016

ID3003 | | Ing. Jarmila Strählová

SZČO došlo oznámenie o výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia, kde jej vyšiel preplatok vo výške 2 113,82 €. Následne, v oznámení zdravotná poisťovňa informovala o zrazení zrážkovej dane v zmysle § 43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ale iba zo sumy 1 783,40 €. Ako správne zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve uvedené sumy, keď zrážková daň nie je vykonaná z celej sumy? 

Nevysporiadané pohľadávky

ID1590 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba - podnikateľ, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, eviduje vo svojej knihe pohľadávok nezaplatené faktúry. Tieto má vo svojej evidencii už niekoľko rokov, niektoré firmy už aj zanikli, tzn. pohľadávky nebudú ani v budúcnosti zaplatené. Akým spôsobom môže tieto pohľadávky vyradiť z evidencie, aby postupoval správne podľa zákona?

Účtovanie poplatku za predĺženie záruky

ID521 | | Ing. Jozef Pohlod

Ako správne účtovať poplatok za predĺženie záruky na výpočtovú techniku? Podľa niektorých názorov sa zahrnie do ceny obstarávaného materiálu, dlhodobého majetku, resp. tovaru. Iné odborné názory sú, že to nie je náklad spojený s obstaraním, ale s používaním majetku. Vtedy sa má zaúčtovať do nákladov firmy. Otázne je však, či ho aj časovo rozlišovať. Ktorý názor je správny?

Ochranná známka

ID2854 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Sme s. r. o. a máme zaregistrovanú ochrannú známku na istú technológiu. Ako máme evidovať ochrannú známku? Ako nehmotný majetok? Jej hodnota je 1 500 €. Klientom faktúrujeme za používanie tejto ochr. známky za rok určitú sumu. Ako máme účtovať tržby za jej používanie? Na 602 - Tržby z predaja služieb? Ako ju ma zaúčtovať klient, na 518?

Pracovná pohotovosť

ID1596 | | JUDr. Marek Švec

Ako postupovať v prípade, keď zamestnávateľ odo zamestnanca vyžaduje vykazovanie pohotovostných služieb  ako pohotovosť mimo pracoviska, ktoré vykonáva ako lekár na oddelení - na mieste výkonu služby?  Ani v pracovnej zmluve, ani v dodatku o nadčasoch  nemá daný lekár zadefinovaný  výkon práce mimo pracoviska. Zamestnávateľ odmieta dať takýto príkaz písomnou formou a chce zamestnanca sankcionovať zákazom služieb na 3 mesiace, s tým, že na to právo a argumentuje rovnomerným rozvrhnutím pracovného času.

Podiel na zisku z ČR

ID3225 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku je spoločníkom spoločnosti so sídlom v ČR. Táto spoločnosť vypláca rezidentovi Slovenska dividendy. Musí zrážkovú daň odviesť spoločnosť v ČR, v akej výške? Treba potom priznať príjem v daňovom priznaní za FO? Platia sa aj zdravotné odvody z týchto dividend? Ak táto fyzická osoba prevádzkuje okrem toho aj živnosť na Slovensku, ovplyvňujú dividendy prijaté zo zahraničia výšku mesačných zdravotných a sociálnych odvodov?

Práca nadčas

ID2763 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnávateľ chce so zamestnancom uzatvoriť dohodu o práci nadčas. Ako má správne postupovať pri uzatvorení dohody? Môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu na prácu nadčas do 400 h? Ide o prácu automechanika. Tieto práce nadčas budú zamestnancovi zaplatené na základe Zákonníka práce. Na čo všetko si má dať zamestnávateľ pozor a aké má povinnosti?

Pracovné voľno na sprevádzanie postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti

ID237 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Manželia sa okrem svojho dieťa spoločne starajú ešte aj o manželovo zdravotne postihnuté päťročné dieťa, ktoré od januára tohto roku, každé tri týždne vozia do špeciálneho zariadenia sociálnej starostlivosti. Zamestnávateľ manželke na uvedený účel odmietol preplácať čerpané pracovné voľno, s odôvodnením, že nie je považovaná za rodinného príslušníka dieťaťa a navyše si už v tomto roku vyčerpala pre návštevu lekára so svojím vlastným dieťaťom 7 dní. Ako je to s nárokom a rozsahom na platené voľno v tomto prípade?

Účtovanie o rezervách

ID1235 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Na čo všetko sa tvoria na konci hospodárskeho roka rezervy ?