Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Používanie motorového vozidla na služobné aj súkromné účely

ID3179 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnik poskytol motorové vozidlo na používanie aj na súkromné účely. Toto poskytnutie sa zamestnancovi zdaňuje v zmysle § 5 ods. 3) ZDP. Náklady na pohonné látky na toto vozidlo sa účtujú podľa § 19 písm. 2. ods. l) 3. vo forme paušálnych výdavkov. V sú v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla vznikajú aj rôzne iné náklady ako napr. výmena pneumatík, STK, EK, čistenie interiérov, umytie vozidla, diaľničná známka, snehové reťaze, opravy a údržba motorového vozidla. Všetky tieto náklady sa účtujú priamo do nákladov podniku aj časť DPH z pomeru použitia na súkromné použitie , nakoľko z tejto časti nie nárok na odpočet. [§ 19 ods. 3 písm . t)]. Pohonné látky použité na súkromné požitie sa zamestnancovi vyfakturujú a on ich uhradí. V priebehu roka sa zamestnancovi toto vozidlo odobralo a pridelilo sa mu iné vozidlo. Pôvodné vozidlo sa používa už iba na služobné účely. PHL sa naďalej účtuje paušálom na časť daňovú a nedaňovú. Ako sa majú účtovať ostatné náklady? Je tiež nutnosť deliť náklady pomerom ako keď bolo pridelené aj na súkromné použitie alebo nie? (Poznámka: Vozidlo už nie je pridelené na súkromné použitie.)

Nezisková organizácia a DPH

ID3498 | | Ing. Marián Drozd

Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú (klasické n.o., ide o n.o. jednej Univerzity) nasledovné činnosti: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Nezisková organizácia má nasledovné výnosy: Prijaté daňové asignácie (1, 2 %) účet 665 Vstupné - registračný poplatok na vzdelávaciu konferenciu v rámci svojej hlavnej činnosti účet 647 Prijaté dotácie od zahraničných subjektov PO účet 662 Výnosy z prenájmu nehnuteľností účet 602 Výnosy za ubytovacie služby účet 602 Nezisková organizácia v nasledujúcich mesiacoch presiahne obrat na povinnú registráciu DPH z prenájmu a za ubytovacie služby a za vstupné. Otázkou je, či po registrácii musí n.o. používať nejaký koeficient na účely DPH? Lebo niektoré došlé faktúry s DPH sa budú vzťahovať napr. k daňovým asignáciám, alebo k prijatým dotáciám. Druhou otázkou je, že u prijatých faktúr s DPH, ktoré sa viažu k daňovým asignáciám, keď budeme nárokovať DPH, takže len zostatok (netto) faktúry bude možno použiť na daňové asignácie, však? Najoptimálnejšie pre nás by bolo vyhnúť sa koeficientu. Napr. Pri prenájme budeme fakturovať s 20% DPH, ubytovacie služby s 10% DPH, vstupné s 20% DPH a z došlých faktúr ktoré súvisia s týmito plneniami by sme nárokovali DPH naspäť. Naopak z prijatých faktúr, ktoré súvisia a Prijatými dotáciami, a s daňovými asignáciami by sme nenárokovali DPH, plne by sme ich použili na pokrytie týchto výnosov. Takto by sme nemuseli používať koeficient, prijaté a vydané faktúry aj doteraz sme párovali, oddeľovali na zdaniteľnú a nezdaniteľnú činnosť. Je možné toto riešenie? Prosíme pekne podrobne rozpísať otázku z hľadiska DPH.

Účtovanie cash-pooling

ID3021 | | Ing. Anton Kolembus

Ffirma nie je súčasťou konsolidovaného celku, ale medzi dvomi firmami existuje personálne majetkové prepojenie, ktoré využil majiteľ firiem na zriadenie spoločného podnikového účtu - cash pooling. Finančné prostriedky na účte sa každý deň vynulujú. Ako účtovať cash - pooling a ako máme posudzovať z hľadiska dane z príjmu debetné alebo kreditné úroky v prípade, keď si peniaze z podnikového účtu požičiavame alebo poskytujeme?

Pracovná pozícia manželky starostu

ID2343 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec má 470 obyvateľov. Na obecnom úrade v priamej podriadenosti starostu pracujú tri osoby:  účtovníčka + personalistika, mzdy a matrika, hlavná kontrolórka a referentka pre  správu daní a poplatkov a na vedenie pokladničnej agendy.

Zástupca starostu v komunálnych voľbách kandidoval za starostu a bol úspešný. Manželka novozvoleného starostu je viac ako dve volebné obdobia zamestnacom obecného úradu a má na starosti pokladnicu a správu daní a poplatkov.

Mali sme snahu získať právny výklad k ustanoveniu § 7 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Opoveď nebola jednoznačná.

Podľa  prvej časti citovaného ustanovenia by nemala  manželka p. starostu  zotrvať na  pracovnej pozícií, ktorú v súčasnosti zastáva. Pán starosta sa odvoláva na poslednú časť ustanovenia § 7 zákona č. 552/2003 Z. z., "okrem zamestnacov zamestnávateľa u ktorého pôsobí len jeden  vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom" . Vzhľadom na túto výnimku starosta zastáva názor, že zákon nie je porušený a môže jeho manželka naďalej podliehať priamej pokladničnej kontrole starostovi.

Na druhej strane vieme, že starosta nemá pracovný pomer s obcou, ide o volenú funkciu a jeho postavenie definuje zákon o obecnom zriadení.

Chcela by sme vedieť ako aplikovať správne poslednú časť ustanovenia § 7 citovaného zákona! Môže sa posudzovať starosta obce ako vedúci zamestnanec?

Určenie spôsobu odpočítania dane platiteľom

ID1645 | | Ing. Zdenka Jablonková

Platiteľ DPH vykonával oslobodené služby podľa § 37 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) - poisťovacie služby za mesiac január 2013. Od marca 2013 zmenou predmetu podnikania vykonáva činnosť, t. j.  služby už s daňovou povinnosťou.

Ako určiť spôsob odpočítania pri týchto zdaniteľných plneniach:

  • faktúra od mobilného operátora za telefónne poplatky so zdaniteľným plnením za február 2013, vo faktúre sú hovory za február 2013 a poplatky za marec 2013,
  • faktúra za nájom nebytových priestorov za prvý štvrťrok 2013, zdaniteľné plnenie za marec 2013,
  • faktúra za nájom nebytových priestorov za prvý štvrťrok, zdaniteľné plnenie január 2013?

Lízing auta a DPH

ID3582 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o., platiteľ DPH sa rozhodol poskytnúť firemné vozidlo na finančný leasing. Nájomca, (tiež lízingová spoločnosť) prenajíma auto tretej osobe. Na konci lízingu sa tretia osoba stáva vlastníkom vozidla. Z hľadiska DPH [§ 8 ods. 1 písm. c)] je to dodanie tovaru. DPH z celej hodnoty vozidla by mala byť vyfakturovaná pri fakturácii prvej zvýšenej splátky. To znamená, že na faktúre bude celá hodnota vozidla s DPH, ale na splatnosť bude len časť faktúry (1. zvýšená splátka). Zvyšok sa bude riešiť splátkovým kalendárom, ktorý bude bez DPH, kedže celá DPH sa zaplatila hneď prvou faktúrou. Je táto úvaha správna?

Zahraničná DPH (ČR)

ID3887 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. vystaví faktúru českej s. r. o. Daňová povinnosť sa prenesie. Stavba sa realizuje v ČR. Typ DPH použijem??? : Dodanie tovaru a služieb s oslobodením od dane s možnosťou odpočítanie dane podľa § 43 ? (V programe MRP je to kód 13). Neviem, či poznáte čísla v MRP programe... Tovar nakúpi slovenská s. r. o. v ČR, kde zaplatí českú DPH 21 %. Ako to zaúčtujem? Typ DPH je Daň z nadobudnutých tovarov z iného členského štátu - plný nárok na odpočet. To si uplatní cez VAT REFUND na SK. (V programe MRP je to kód 49) Nakúpi slovenská s. r. o. služby, kde nezaplatí za DPH, ale dôjde k preneseniu daňovej povinnosti je typ DPH: Služby pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 3 - plný nárok na odpočet ? (V programe MRP je to kód 67). To KV DPH sa to nezahŕňa? Do DP DPH ide príjem z vydaných FA do riadku 16? 

Zaradenie do odpisovej skupiny

ID3910 | | Ing. Marián Drozd

Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť samostatne stojacu nádrž na naftu dvojplášťovú 7 500 l s čipovým systémom (kód 22.23.13, alebo 41.00.26?), triedičku štrku + dehydrátor (zariadenie potrebné pri úprave štrku-2 skupina?), elektrocentrála, ktorá sa tiež používa pri štrkovni.

Nájomná zmluva

ID1628 | | Mgr. Jaroslav Nižňanský

Prevádzkujem zubnú ambulanciu ako fyzická osoba už 11-ty rok a tento rok som sa rozhodla prejsť na spoločnosť s ručením obmedzeným, jednou z hlavných podmienok je platná nájomná zmluva. Ambulancia  je v priestoroch základnej školy, zmluvu mám ako fyzická osoba, platnú do roku 2016. Riaditeľ  školy má však problém, nevie, ako má pri uzatvorení novej zmluvy postupovať, samozrejme tak, aby to bolo právne v poriadku. Nestačí len zmeniť nájomcu v hlavičke novej zmluvy so všetkými novými údajmi spoločnosti? Je v tomto prípade nutné verejné obstarávanie? Budova je majetkom mesta a škola má právnu subjektivitu. Sídlo spoločnosti  v nej nemôže byť, len pobočka, sídlo spoločnosti bude na adrese môjho trvalého bydliska, a ja som jediným konateľom novej spoločnosti.

Samozdanenie - zahraničná faktúra

ID1765 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Zahraničná firma  - platiteľ  DPH  z EÚ poslala faktúru za služby  s dátumom vystavenia február 2013. Faktúru slovenská spoločnosť  obdržala až 5.mája 2013. Samozdanenie vykonala vo výkaze DPH v mesiaci apríl.  Je vyššie uvedený postup správny alebo faktúra patrila do výkazu za mesiac február?